menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuuden edistäminen eettisen yrityskulttuurin kautta

15.02.2021

Miten eettistä kulttuuria luodaan ja ylläpidetään? Miten työntekijät sitoutetaan siihen? Eettisyydestä ja säännöstenmukaisesta toiminnasta vastaava johtaja Camilla Orko kertoo, mitä säännöstenmukaisuus merkitsee Cargotecille ja kuinka organisaatio on iskostanut sen osaksi kulttuuriaan.

Cargotecin säännöstenmukaisuustyön henki voidaan tiivistää kahteen sanaan: eettisyys ja läpinäkyvyys. Eettisyys tarkoittaa korkeiden moraalisten periaatteiden noudattamista, ja se on iskostunut syvälle Cargotecin kulttuuriin johdon vahvan sitoutumisen ansiosta. 

”Cargotecin eettinen kulttuuri kumpuaa suoraan yhtiön huipulta”, sanoo Cargotecin eettisyydestä ja säännöstenmukaisesta toiminnasta vastaava johtaja Camilla Orko. “Se tulee hallitukselta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmiltä, mutta ennen kaikkea toimitusjohtajaltamme, joka on puhunut odotuksistaan varsin selväsanaisesti. Se määrää koko organisaation suunnan ja tahdin.”

Eettiset toimintaohjeet ja säännöstenmukaisuusohjelma antavat selvät askelmerkit

Pelkkä johdon viestintä ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan, että työntekijät toimivat oikein kaikissa tilanteissa. Eettiset toimintaohjeet eli periaatteet, joita jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan, sekä niitä tukeva säännöstenmukaisuusohjelma varmistavat, että Cargotecissa vaalitaan ja pidetään yllä rehellisyyden kulttuuria.

Cargotecin säännöstenmukaisuusohjelma kattaa riskien arvioinnin, valvonnan ja prosessit, seurannan, koulutuksen, viestinnän, tutkinnat ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

”Toimimme maailmassa, joka on täynnä riskejä ja mahdollisuuksia. Ohjelma on kuin kompassi, joka auttaa henkilöstöämme luovimaan rehellisyyteen ja eettisyyteen liittyvissä arjen haasteissa. Eettiset toimintaohjeemme luovat eettisen käyttäytymisen perustan ja ohjaavat väkeämme toimimaan eettisesti ja rehellisesti heidän päivittäisessä työssään.”

Läpinäkyvyys sitouttaa henkilöstöä

Eettisen kulttuurin ohella avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen liiketoiminnassa sekä säännöstenmukaisuusohjelmaan itseensäkin liittyen sitouttaa henkilöstöä tehokkaasti. Työntekijät tietävät, mitä he voivat Cargotecilta odottaa ja uskaltavat ottaa havaitsemansa epäkohdat puheeksi.

Cargotec järjesti vuonna 2020 useita johtajien ja työntekijöiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia säännöstenmukaisuuteen liittyvistä aiheista. Tilaisuudet olivat koko Cargotecin henkilöstön katsottavissa suorina lähetyksinä.

”Kukaan ei joudu häpeäpaaluun, jos hänellä on ongelmia tai huolia säännöstenmukaisuuteen liittyen. Ongelmien havaitseminen ja puheeksi ottaminen on tärkeää, jotta yritys voi ryhtyä toimiin väärinkäytöksen oikaisemiseksi tai prosessin tai valvonnan korjaamiseksi. Sillä on keskeinen rooli eettisen kulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Lisäksi se tekee Cargotecista paremman yrityksen.”

Kumppanien tuntemus parantaa päätöksentekoa

Cargotec lanseerasi tänä vuonna myös parannetun prosessin sen varmistamiseksi, että ulkopuoliset liikekumppanimme noudattavat samoja eettisiä standardeja kuin Cargotec. Cargotec tekee yhteistyötä liikekumppanien kanssa kaikilla toimitusketjun tasoilla, mikä voi joskus altistaa yrityksen säännöstenmukaisuusriskeille. Uusi prosessi tuo kumppanuuksiin läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta sekä auttaa meitä tekemään parempia ja turvallisempia liiketoimintapäätöksiä yhdessä luotettavien ja hyvämaineisten liikekumppaneiden kanssa.

”Kun yritys käyttää edustajaa, se altistuu erilaisille riskeille kuin toimiessaan omissa nimissään. Näitä riskejä on vaikeampi hallita. Kumppanimme myös usein toimivat maantieteellisillä alueilla, jotka ovat jo itsessään riskialttiimpia. Siksi haluamme huolehtia, että meillä on tarvittavat tiedot ja riittävät seurantamenetelmät käytössämme.”

Jatkuva oppiminen vahvistaa rehellisyyden kulttuuria

Jatkuva parantaminen ja kyky oppia poikkeamista ovat keskeisiä Cargotecin säännöstenmukaisuuskulttuurille. Vaikuttava etiikka- ja säännöstenmukaisuustyö on jatkuva prosessi. Kolmansien osapuolten valvonta on erityinen painopistealue, jota yrityksemme pyrkii jatkuvasti parantamaan.

“Kun jokin menee pieleen — ja niin tapahtuu aina ennemmin tai myöhemmin — tärkeintä on pitää mieli avoimena ja oppia tapahtuneesta. Niin rakennetaan eettistä ja vastuullista yritystä, joka on houkutteleva asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien silmissä. Ja se on hyvää bisnestä.”

Etiikka ja säännöstenmukaisuus tukevat Cargotecin vastuullisuustyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Cargotec sitoutui 1,5 asteen tavoitteeseen toukokuussa 2020. Yhtiö on sen jälkeen mitannut ja pienentänyt hiilijalanjälkeään, jotta se voisi parantaa toimintansa vastuullisuutta positiivisten ympäristövaikutusten kautta. Vastuullisuus ei kuitenkaan liity pelkästään ympäristöön.

”Menestyvän vastuullisen yrityksen toiminta perustuu korkeiden eettisten normien asettamiseen ja noudattamiseen sekä rehelliseen toimintaan. Tapa, jolla toimimme kollegoidemme, liikekumppaneidemme ja muiden sidosryhmien kanssa, luo perustan liiketoiminnan menestykselle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Yksilötasolla eettinen käyttäytyminen merkitsee suoraselkäisyyttä, rehellisyyttä ja kunnioittavaa käytöstä. Siihen kuuluu myös ympäristöstä huolehtiminen. Ympäristön kannalta kestävä toiminta nähdään yhä suuremmassa määrin eettisenä kysymyksenä. Viimeisten 20 vuoden aikana on saavutettu yksimielisyys siitä, että epäeettinen käytös, korruptio mukaan luettuna, on vitsaus, joka tuhlaa arvokkaita julkisia resursseja, turmelee yhteiskuntia ja ylläpitää köyhyyttä. Kaikki nämä ongelmat edistävät myös ympäristön tuhoamista. Siksi katsomme, että sitoutumisemme eettiseen toimintaan tukee myös ympäristösitoumuksiamme.”

 

Mitä mieltä olet sivustosta?