menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q1/2023-tuloksesta

02.05.2023

Miksi vertailukelpoinen liikevoittonne kasvoi 85 prosenttia vertailukauteen nähden? Miten tilauksien saanti eteni? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsausta.

Cargotecin saadut tilaukset laskivat 7 prosenttia 1 059 miljoonaan euroon. Mistä tämä johtui?
Kalmarissa kysyntä oli vakaat vaikkakin havaitsimme hitautta suurempia projekteja koskevassa päätöksenteossa. Huollon ja ekoratkaisujen tuoteryhmän kysyntä pysyi vahvana.

Hiabin laitteiden kysyntään taustalla vaikuttavat kysyntäajurit säilyivät hyvällä tasolla. Hiabissa saadut tilaukset laskivat vertailukauteen nähden, mikä osin johtui vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä saaduista suurista tilauksista.

MacGregorissa konttilaivojen ja ajoneuvokuljetusalusten vahva markkina vauhditti kysyntää.

Millainen on Cargotecin tilauskanta?
3 467 miljoonan euron tilauskantamme on vahva, se kattaa lähes koko vuoden 2023 laitemyynnin.
Miksi Cargotecin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 1,047 miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Liikevaihto kasvoi vahvan tilauskannan myötä. 26 prosenttia 1 074 miljoonaan euroon. Tehokkuutemme toimitusketjun hallinnan suhteen parani, ja operationaalisen toiminnan suorituskyky oli erinomainen.

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 85 prosenttia 112 (61) miljoonaan euroon?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi Kalmarin ja Hiabin korkeampien liikevaihtojen seurauksena.

Kalmarin ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 100 prosenttia 63 (28) miljoonaan euroon, miksi?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi kasvoi korkeamman liikevaihdon, parantuneen toimitusketjun hallinnan sekä alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 29 prosenttia 61 (47) miljoonaan euroon vertailukaudesta?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon sekä inflaatiopaineiden ja kulujen hyvän hallinnan seurauksena.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 (-3) miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman huoltoliiketoiminnan liikevaihdon seurauksena.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto % oli 12,4 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Julkaisemme ydinliiketoimintojen avainluvut osavuosikatsauksissamme, jotta sijoittajien olisi helpompi seurata edistystämme tavoitteidemme suhteen.

Mikä oli vertailtavuuteen vaikuttavien erien suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja mikä oli Cargotecin liikevoitto vuosineljänneksellä?
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 104 miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää -8 miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä, jotka kohdistuivat lähes kokonaan MacGregoriin.

Miten Cargotecin huoltoliiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 362 miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta ja oli 346 miljoonaa euroa eli 32 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Miten Cargotecin ekoratkaisujen kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli 346 miljoonaa euroa eli 32 (34) prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Tuoteryhmän liikevaihto kasvoi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että kiertotalouteen siirtymisen tavoitteessa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Millainen oli toimitusketjun tilanne vuosineljänneksen kuluessa?
Komponenttien saatavuus jatkui haastavana ja vaihtelevana.

Kuinka suuri oli valuuttakurssien ja yrityskauppojen vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon?
Vaikutus ei ollut olennainen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rakenteellisten muutosten ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset tilauksiin ja liikevaihtoon on raportoitu osavuosikatsauksessamme.

Miltä markkinaymäpäristö näyttää?
Vuoden 2023 alussa markkinaympäristöä leimasi kohonnut epävarmuus, joka johtui korkeista koroista ja inflaatiosta, rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, taantuman pelosta, edelleen jatkuvista toimitusketjun pullonkauloista, geopoliittisista jännitteistä sekä vain verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla, ja kysyntämme on ollut vakaata.

Kuinka suuri oli ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta?
Ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli 26 miljoonaa euroa. Toimitusketjun pullonkaulat ja ajankohdalle tyypillinen nettokäyttöpääoman kasvu, erityisesti varastojen osalta, heikensivät rahavirtaa.

Minkäsuuruisiksi arvioitte uudelleenjärjestelykulut vuonna 2023?
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 4 (13) miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelykulut liittyvät MacGregoriin. Vuodelle 2023 arvioidut toiminnan uudelleenjärjestelykulut liittyen käynnissä oleviin sopeuttamisohjelmiin ovat noin 20 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä kaikkia Cargotecin uudistettuun strategiaan liittyviä kuluja, ja arvio uudelleenjärjestelykuluista voi muuttua.

Miten bruttokatteenne kehittyi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä?
Cargotecin bruttokateprosentti nousi 23,8 prosenttiin vertailukauden 22,3 prosentista.

Mitä mieltä olet sivustosta?