menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor vuonna 2022 - tilaukset lisääntyivät, haasteita offshore-segmentissä

MacGregorin ratkaisujen kysyntä kasvoi vuonna 2022, heijastaen edellisen vuoden vahvoja kauppalaivojen tilausmääriä. Offshore-sektorin haasteet jatkuivat.

MacGregorin saadut tilaukset vuonna 2022 olivat 976 miljoonaa euroa, ja sen liikevaihto oli 569 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -36 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto laski offshore-liiketoiminnan uusiin teknologioihin liittyvien projektien kustannusylitysten seurauksena.

Uusien kauppalaivojen tilausmäärät kasvoivat vuonna 2022, millä oli positiivinen vaikutus MacGregorin tilauskantaan. Vaikka kauppalaivojen rakentamisen kokonaisinvestoinnit laskivat jonkin verran vuodesta 2021, useiden alustyyppien, kuten autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavien PCTC-alusten, rakentaminen lisääntyi. MacGregorin tärkeisiin tilauksiin kuului kaksi Höegh Autolinersin ro-ro-laitteiden tilausta Aurora-luokan aluksiin, joissa on valmius erilaisten polttoaineiden käyttöön ja päästöttömyyteen.

”PCTC-segmentin tilaukset portfoliossamme ovat tärkeitä, ja ne myös havainnollistavat MacGregorin asemaa alan suurimpana toimijana”, sanoo Leif Byström, MacGregorin johtaja.

”Höegh Autoliners -tilaus kertoo hallitsevasta asemastamme markkinassa ja että tulemme pysymään tässä markkinassa jatkossakin. PCTC:n osuus liiketoiminnastamme on tärkeä sekä uudisrakentamisen että huollon ja muun myynnin jälkeisen liiketoiminnan kannalta.”

Offshore-segmentissä projektien toteuttamiseen liittyvät haasteet jatkuivat, mikä aiheutti kustannusten ylityksiä ja vaikutti negatiivisesti MacGregorin tulokseen.

"Offshore-projektien haasteet ovat jatkuneet, mikä on vaikuttanut tulokseen negatiivisesti. Tämä liittyy projekti-investointeihin, mutta myös epäonnistumisiin projektien toteuttamisessa", sanoo Leif Byström.

Toisaalta MacGregor on myös laajentamassa toimintaansa offshore-segmentissä esimerkiksi alkamalla tarjota ratkaisuja vastuullisiin offshore-tuulivoiman asennusaluksiin. Tämä korostaa MacGregorin roolia ratkaisujen toimittajana myös merillä sijaitsevien tuulivoimaloiden asennusaluksiin tuulivoimaloiden huoltoalusten lisäksi. MacGregor jatkaa myös offshore-segmentin suorituskyvyn parantamista sisäisesti.

”Kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintamme ovat kannattavia ja muodostavat noin 90 prosenttia liikevaihdostamme. Offshore-segmentissä olemme käynnistäneet saneerausohjelman, jonka eteen teemme todella kovasti töitä.”

Ilman merituulivoimaliiketoimintaa MacGregorin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi vuonna 2022 ollut noin kolme prosenttia.

Poikkeuksellinen vuosi maailmanlaajuisesti ja MacGregorille
Venäjä aloitti helmikuussa 2022 perusteettoman ja tuomittavan hyökkäyksensä Ukrainaan. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset Kiinassa asettivat toimitusketjuille haasteita erityisesti keväällä, ja loppuvuoden kuluessa energiakustannusten nousun vaikutukset nousivat esiin Euroopassa. Näistä seurasi koko vuoden jatkuneita voimakkaita kielteisiä vaikutuksia maailmantalouteen ja markkinoihin yleensä, ja ne vaikuttivat myös MacGregoriin.

“Kokonaisgeopoliittisesta näkökulmasta katsoen markkinat ja erityisesti merenkulkumarkkinat ovat hieman muuttuneet, ja tilauksia ei ole tullut yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.”

”Samaan aikaan laaja tuotevalikoimamme on tukenut toimintaamme. Esimerkiksi edellä mainitut PCTC-alustilaukset ovat olleet meille tässä mielessä suotuisa asia”, toteaa Leif Byström.

Vastuullisuus ja tuotekehitys ovat tärkeitä MacGregorille
Vuonna 2022 MacGregor jatkoi määrätietoisia panostuksiaan vastuullisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen asiakkailleen. Yksi näistä oli olosuhteita seuraava ja huoltotarpeita ennakoiva OnWatch Scout -palvelu, josta MacGregorille myönnettiin vuoden 2022 SMART4SEA Technology Award -palkinto.

”Tämä palkinto tuo hyvin esiin MacGregorin sisäiset vahvuudet ja sen, mitä voimme tarjota asiakkaalle: ei vain uutta tuotetta, vaan myös ratkaisun, joka mahdollistaa pitkäkestoisen vastuullisen toiminnan. Sitä asiakkaat voivat hyödyntää koko alustensa käyttöiän ajan.”

Vuoden aikana MacGregor toi markkinoille täysin sähkökäyttöisen raskaan siirtokuormausnosturin. Nosturi kuluttaa noin 60 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna hydrauliseen käyttöjärjestelmään, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes 6 000 tonnia nosturin tyypillisen elinkaaren aikana.

”Meillä on monia erilaisia ratkaisuja ja tuotteita, joissa olemme hyödyntäneet sähkökäyttöisyyttä ja muita vastaavia järjestelmiä. Olen todella ylpeä esimerkiksi tästä uudesta raskaasta nosturistamme. Sen sähköinen voimansiirto on suuri kehitysaskel aikaisempiin järjestelmiimme verrattuna.”

Varovaisen myönteinen näkymä tulevaan
Meriteollisuus on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana vaikeita aikoja maailmanlaajuisesti, ja kauppalaivamarkkinan laskusuhdanne on jatkunut todella pitkään. Vaikka alan vaikeudet eivät ole vielä ohi, MacGregorin johtaja Leif Byström katsoo tulevaisuuteen myönteisin mielin.

”Toimiala on ollut kauan alamaissa, mutta laivatilaukset ja merenkulku alana ovat viime aikoina olleet kasvusuunnassa, ja uskomme, että tämä kehitys jatkuu. Meidän kannaltamme on erittäin tärkeää, että monet asiakkaat ovat nyt uusimassa kalustoaan, kun he siirtyvät entistä vastuullisempaan toimintatapaan.”

”Tilastojen mukaan vuosittain on romutettu noin 800 alusta, mutta nyt näyttää siltä, että tämä kehitys kiihtyy niin, että tulevaisuudessa noin 2 000 alusta päätyy vuosittain romutukseen. Markkina näyttää siis positiiviselta."

Mitä mieltä olet sivustosta?