menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kestävä toiminta Cargotecissa

Kestävä toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Johtamiskäytännöt konsernitasolla
Kestävä kehitys on Cargotecissa hallituksen agendalla, ja hallitus tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä vuosittain. Laajennettu johtoryhmä arvioi kestävää kehitystä kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet. Cargotecin viestintäjohtaja vastaa kestävän kehityksen kysymyksistä laajennetussa johtoryhmässä.

Liiketoiminta-alueiden johtamiskäytännöt
Jotta kestävän kehityksen tavoitteet ovat linjassa liiketoiminta-alueiden toimintojen kanssa, Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin johtoryhmissä tehdään vähintään kahdesti vuodessa kestävän arvioinnin, joissa tarvittaessa tehdään liiketoiminta-aluekohtaisia tarkennuksia konsernitason kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen operatiivinen johtaminen
Operatiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaa johdetaan sekä konserni- että liiketoiminta-aluetasolla yli organisaatiorajojen. Keskeiset vastuulliset organisaatiot ovat strategian, laadun, tutkimuksen ja kehityksen, hankinnan, EHS-kysymysten, sisäisen tarkastuksen, henkilöstöasioiden ja lakikysymysten parissa työskentelevät yksiköt. Yhtiötason kestävän kehityksen tavoitteet esittelee ja raportoi ja niiden toteutumista seuraa Cargotecin yritysvastuuyksikkö. Tämän lisäksi jokaisella liiketoiminta-alueella on kestävän kehityksen kysymyksiä koordinoiva yksikkönsä.

Cargotecin kestävän kehityksen työryhmä linjaa ja hyväksyy yritys- ja liiketoiminta-aluetason toimet, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden ja käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään kuuluvat yritysvastuuyksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja), Ethics and Compliance -johtaja sekä kestävän kehityksen kysymyksistä vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmistä.
Kuva - Port 2060 blogi Kuva - Port 2060 blogi

Port 2060 blogi

Lue lisää

Kestävän kehityksen tiekarttamme ja -tavoitteemme tukevat strategiaamme. Tavoiteasetannalla haluamme varmistaa että kestävän kehityksen johtamisen perusasiat ovat kunnossa, samalla kun varmistamme, että pysymme johtavana kestävien lastinkäsittelyratkaisujen tarjoajana.

Täältä löydät vuoden 2018 tavoitteet. Voit lukea lisää Cargotecin kestävän kehityksen kokonaisuudesta, järjestelmistä, saavutuksista ja prosesseista otsakkeen “Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita” alla.

Turvallisuus on edelleen painopistealueemme vuonna 2018, ja sen lisäksi keskitymme uusiutuvan energian lisäämiseen ja alihankintaketjun kestävän kehityksen ohjelman edistämiseen.

Vastuullisuustavoitteet vuonna 2018

  1. Tapaturmataajuus (IIFR) 4,0 tuotantolaitoksissa
  2. Kaikki Ruotsin ja Suomen toimipaikat käyttävät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä
  3. Cargotecin toimien ihmisoikeusriskit arvioidaan uudistetulla menetelmällä
  4. Kaikki strategiset toimittajat otetaan mukaan vastuullisuuden itsearviointiprosessiin, ja Toimittajien eettiset toimintaohjeet -prosessi on valmis niiden toimittajien osalta, jotka kattavat 80 prosenttia suorien hankintojen kuluista

Aiheeseen liittyvää materiaalia

Tavoitteenamme on varmistaa alihankintaketjumme korkea taso laadun, toimitusaikojen, kustannustehokkuuden sekä innovatiivisuuden suhteen. Näin vahvistamme myös kykyämme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Valitsemme alihankkijamme huolellisesti, ja valintamme perusteina ovat yksiselitteiset kriteerit kuten laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Kaikkien alihankkijoidemme on noudatettava lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä.

Olemme asettaneet selkeät vastuullisuuskriteerit alihankkijoillemme, ja kehitämme kriteereitä jatkuvasti. Alihankkijoiden vastuullisuuden arviointia ja auditointia ollaan parhaillan integroimassa osaksi Cargotecin normaalia alihankintaketjun hallitsemisprosessia. Noin viidennes Cargotecin alihankijoille asetettujen kriteerien täyttymisen valvontaan liittyvistä arviointikysymyksistä liittyy vastuullisuusteemoihin. Niitä ovat ympäristönäkökohdat, työterveys- ja turvallisuusvaatimukset, työntekijöiden kohteluun liittyviä asiata sekä eettiseen liiketoimintaan liittyvät vaatimukset. Vuonna 2016 arvioimme 90 prosenttia uusista alihankkijoistamme vastuullisuuskriteerejä käyttäen.

Toimittajien eettinen ohjeistus

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti, ja voimme tuoda toimialallemme kestävän kehityksen standardeja laaja-alaisesti.

Osana YK:n kestävän kehityksen laajempaa ohjelmaa, kansainvälisesti hyväksytyillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään edistämään äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen saavuttamista talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

MIkään yritys ei yksin kykene varmistamaan YK:n tavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista kehittämällä toimintojaan tavoitteita tukevaan suuntaan.

Alla on esitetty niitä prosesseja, järjestelmiä, mittareita sekä ohjesääntöjä, joiden avulla Cargotec edistää kestävää kehitystä. Cargotecin kestävän kehityksen merkittävimmät osa-alueet on yhdistetty niihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita Cargotec toiminnallaan eniten tukee.

 

Vuosi

Raportti

2017

Vuosikatsaus 2017 (sisältää vastuullisuusosion ja GRI-indeksin)

Taloudellinen katsaus 2017

2016

Vuosikatsaus 2016 (sisältää vastuullisuusosion ja GRI-indeksin)

Taloudellinen katsaus 2016

2015

Sustainability review 2015 (ei suomenkielistä versiota)

Vuosikatsaus 2015

Taloudellinen katsaus 2015

2014

Sustainability report 2014 (ei suomenkielistä versiota)

GRI index 2014 (ei suomenkielistä versiota)

Vuosikertomus 2014 (sisältää tilinpäätöksen)

Vuosi

Lausunto/kannanotto

2016

Statement for slavery and human trafficking 2016