menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kestävä toiminta Cargotecissa

Kestävä toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Johtamiskäytännöt konsernitasolla
Kestävä kehitys on Cargotecissa hallituksen agendalla, ja hallitus tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä vuosittain. Cargotecin johtoryhmä arvioi kestävää kehitystä kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet. Cargotecin viestintäjohtaja vastaa kestävän kehityksen kysymyksistä johtoryhmässä.

Liiketoiminta-alueiden johtamiskäytännöt
Jotta kestävän kehityksen tavoitteet ovat linjassa liiketoiminta-alueiden toimintojen kanssa, Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin johtoryhmissä tehdään vähintään kahdesti vuodessa kestävän arvioinnin, joissa tarvittaessa tehdään liiketoiminta-aluekohtaisia tarkennuksia konsernitason kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen operatiivinen johtaminen
Operatiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaa johdetaan sekä konserni- että liiketoiminta-aluetasolla yli organisaatiorajojen. Keskeiset vastuulliset organisaatiot ovat strategian, laadun, tutkimuksen ja kehityksen, hankinnan, EHS-kysymysten, sisäisen tarkastuksen, henkilöstöasioiden ja lakikysymysten parissa työskentelevät yksiköt. Yhtiötason kestävän kehityksen tavoitteet esittelee ja raportoi ja niiden toteutumista seuraa Cargotecin kestävän kehityksen yksikkö. Tämän lisäksi jokaisella liiketoiminta-alueella on kestävän kehityksen kysymyksiä koordinoiva yksikkönsä.

Cargotecin kestävän kehityksen työryhmä linjaa ja hyväksyy yritys- ja liiketoiminta-aluetason toimet, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden ja käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään kuuluvat kestävän kehityksen yksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja), Ethics and Compliance -johtaja sekä kestävän kehityksen kysymyksistä vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmistä.
Kuva - Port 2060 blogi Kuva - Port 2060 blogi

Port 2060 blogi

Lue lisää

Kestävän kehityksen toimintamme ja -tavoitteemme tukevat strategiaamme. Tavoiteasetannalla haluamme varmistaa että kestävän kehityksen johtamisen perusasiat ovat kunnossa, samalla kun varmistamme, että pysymme johtavana kestävien lastinkäsittelyratkaisujen tarjoajana.

Cargotecin 2019 kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat pitkän aikavälin ja vuositavoitteista. Pitkän aikavälin tavoitteista sovittiin osana 2018 strategiakierrosta, ne kattavat 20192021 strategiakauden. Vuositavoitteet asetetaan vuosittain, ne tukevat pitkän aikavälin tavoitteita ja niihin liittyvää riskienhallintaa.

Turvallisuus on edelleen painopistealueemme vuonna 2019, ja sen lisäksi keskitymme uusiutuvan energian lisäämiseen ja alihankintaketjun kestävän kehityksen ohjelman edistämiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2019

Pitkän aikavälin tavoitteet (vuoteen 2021 mennessä)

  • Työtapaturmataajuus (IIFR) 5,0 tuotannossa

  • 40 prosenttia sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä

  • Globaali kemikaaliriskien hallintaprojekti aloitetaan (valmis vuoteen 2021 mennessä)

  • Uudelleenauditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet vuoden 2018 vastuullisuuden itsearviointikysymyksiä

  • Uudistettu ihmisoikeusriskien arviontimenettely otettu käyttöön yritysjärjestelyissä

  • Työtapaturmataajuus (IIFR) 4,0 kaikissa toiminnoissa

  • 50 prosenttia sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä

  • Ekotehokkaiden laitteiden tuoteryhmän liikevaihdon kasvu on kaksinkertainen verrattuna perinteisiin tuotteisiin

  • Keskitetysti seuratut EHS-tavoitteet kattavat 85 prosenttia yksiköistä

  • Toimittajien kestävän kehityksen ohjelman toteutus etenee sovittujen välitavoitteiden mukaisesti

 

Kestävä kehitys: Toimintamme ja sen vaikutukset

Kestävä kehitys

Aiheeseen liittyvää materiaalia

Tavoitteenamme on varmistaa alihankintaketjumme korkea taso laadun, toimitusaikojen, kustannustehokkuuden sekä innovatiivisuuden suhteen. Näin vahvistamme myös kykyämme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Valitsemme alihankkijamme huolellisesti, ja valintamme perusteina ovat yksiselitteiset kriteerit kuten laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Kaikkien alihankkijoidemme on noudatettava lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä.

Olemme asettaneet selkeät vastuullisuuskriteerit alihankkijoillemme, ja kehitämme kriteereitä jatkuvasti. Alihankkijoiden vastuullisuuden arviointia ja auditointia ollaan parhaillan integroimassa osaksi Cargotecin normaalia alihankintaketjun hallitsemisprosessia. Noin viidennes Cargotecin alihankijoille asetettujen kriteerien täyttymisen valvontaan liittyvistä arviointikysymyksistä liittyy vastuullisuusteemoihin. Niitä ovat ympäristönäkökohdat, työterveys- ja turvallisuusvaatimukset, työntekijöiden kohteluun liittyviä asiata sekä eettiseen liiketoimintaan liittyvät vaatimukset. 

Toimittajien eettinen ohjeistus

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti, ja voimme tuoda toimialallemme kestävän kehityksen standardeja laaja-alaisesti.

Taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi yritysten on uudistettava toimintaansa, kehitettävä uusia liiketoimintamalleja ja tehtävä keskenään enemmän yhteistyötä. Nämä muutokset aiheuttavat haasteita. Cargotecilla on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet auttaa yrityksiä toimimaan entistä kestävämmällä tavalla. Samalla varmistamme, että Cargotecin oma toiminta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

Osana YK:n kestävän kehityksen laajempaa ohjelmaa, kansainvälisesti hyväksytyillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään edistämään äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen saavuttamista talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

Mikään yritys ei yksin kykene varmistamaan YK:n tavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista kehittämällä toimintojaan tavoitteita tukevaan suuntaan. Uskomme vakaasti, että tavoitteemme – olla johtava älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja tarjoava yritys – kautta vaikutamme erityisesti viiteen alla mainittuun tavoitteeseen.

 SDG

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmässä raportissa painotetaan, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä huomattavasti oletettua nopeammin. Raportti nivoutuu kiinteästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi ilmastotekojen (tavoite 13) sekä kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin (tavoite 9) kautta. Cargotec on kehittänyt strate­giaansa siten, että se tukee kumpaakin osa-aluetta. Panostamme digitalisaatioon ja siihen, että vähemmällä saadaan enemmän aikaan – sekä sisäisesti että asiakkaidemme liiketoiminnassa.

Digitalisaatio on avainasemassa meri- ja kuljetusalan päästöjen vähentämisessä. Se mahdollistaa myös yhteiskunnan laajemman muutoksen kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta. Jatkossa tietojen yhteiskäyttö, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä.

Cargotec parantaa logistiikka-alan kestävää kehitystä sähköistämällä laitteita, jotka ovat perinteisesti olleet dieselkäyttöisiä. Cargotecin ekotehokkaiden ratkaisujen tuote­ryhmä tukee taloudellista kasvuamme ja toimii myös esimerkkinä toimialan kestävän kehityksen normistolle.

 

Teemme kovasti töitä, jotta voimme olla entistäkin avoimempi ja toiminnaltaan läpinäkyvämpi yhtiö. Parannamme myös jatkuvasti viestintää sidosryhmiemme kanssa lisätäksemme ympäristötietoisuutta ja parantaaksemme ympäristöasioiden hallintaa. Olemme ennakoivasti yhteydessä sidosryhmiimme keskustellaksemme heidän kanssaan keskeisimmistä kestävän kehityksen aiheista. Kuluneen vuoden aikana olemme myös ottaneet osaa useisiin kestäviä investointeja käsitteleviin konferensseihin.

Vuosiraportointi

Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee myös vuoden 2018 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen sekä englanninkielisen GRI-indeksin. Vuosikatsaus ja GRI-indeksi pyrkivät kuvaamaan Cargotecin strategiaa ja sen toteutumista vuonna 2018, yrityksen arvonluontiprosessia sekä kestävän kehityksen kysymysten merkitystä osana Cargotecin liiketoimintaa.

Raportoimme kestävän kehityksen toiminnastamme GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. GRI-indeksi on riippumattoman varmentajan tarkastama.

Sijoittajakyselyt

Raportoimme toiminnastamme useille kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille kestävyysluokituksia. Luokitukset tukevat osaltaan sidosryhmiä arvioimaan yhtiömme kestävän kehityksen tasoa. Vuoden 2018 alkupuolella sekä MSCI että Ecovadis luokittelivat yhtiömme yhdeksi alamme kestävimmistä (AA- ja kultaluokitukset).

Olemme myös toimittaneet tietoja CDP-organisaatiolle yhtiöstämme vuodesta 2010 lähtien ja vuonna 2018 Cargotec saavutti C luokituksen ilmasto-ohjelmassa.

Muut sijoittajakyselyt:

 

Mitä mieltä olet sivustosta?