menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kestävä kehitys omissa toiminnoissamme

Cargotec tekee jatkuvasti kovasti töitä pysyäkseen kestävän kehityksen edelläkävijänä. Vaikka pääasialliset kestävyysvaikutukset ilmenevät alallamme parhaiten tuotteidemme kautta, teemme jatkuvasti parhaamme edistääksemme kestävän kehityksen toteutumista myös omissa toiminnoissamme. Otamme toimintaamme ohjaavat kestävän kehityksen vaatimukset erittäin vakavasti: monista niiden piiriin kuuluneista kysymyksistä onkin tullut alalla vaadittuja standardeja.

Raportoimme kestävän kehityksen toiminnastamme GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja olemme allekirjoittaneet YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen. Noudatamme EHS (ympäristö ja työterveys-turvallisuus)-käytäntöjä, jotka tehostavat tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemme turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tavoitteenamme on valmistautua ympäristöhaasteisiin ennakoivasti. Pyrimme kehittämään parhaita käytäntöjä ympäristön kannalta kestävälle toiminnalle. 

Teemme kovasti töitä, jotta voimme olla entistäkin avoimempi ja toiminnaltaan läpinäkyvämpi yhtiö. Parannamme myös jatkuvasti viestintää toimittajiemme sekä sijoittajiemme kanssa lisätäksemme ympäristötietoisuutta ja parantaaksemme ympäristöasioiden hallintaa. Olemme ennakoivasti yhteydessä sijoittajiimme keskustellaksemme heidän kanssaan keskeisimmistä kestävän kehityksen aiheista. Kuluneen vuoden aikana olemme myös ottaneet osaa useisiin kestäviä investointeja käsitteleviin konferensseihin. Raportoimme toiminnastamme useille kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille kestävyysluokituksia. Luokitukset tukevat osaltaan sidosryhmiä arvioimaan yhtiömme kestävän kehityksen tasoa. Vuoden 2018 alkupuolella sekä MSCI että Ecovadis luokittelivat yhtiömme yhdeksi alamme kestävimmistä (AA- ja kultaluokitukset). Olemme myös toimittaneet tietoja CDP-organisaatiolle yhtiöstämme vuodesta 2010 lähtien.


Prosessien optimointi

Muuttuvassa ympäristössämme teemme jatkuvasti töitä optimoidaksemme tuotantoprosessejamme sekä vähentääksemme päästöjämme. Yksi tavoitteistamme on, että vuoden 2018 loppuun mennessä yhtiömme käyttämä sähkö Suomessa ja Ruotsissa on kokonaisuudessaan peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Viime vuoden aikana toteutimme useita energiansäästöhankkeita. Esimerkiksi Kalmarin kokoonpanolaitoksella Shanghaissa ja Hiabin kokoonpanolaitoksella Koreassa vanhat ja tehottomat laitteet sekä valaistus vaihdettiin, mikä vähensi energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Suomessa Tampereen teknologia- ja osaamiskeskukseen asennettiin lisää aurinkopaneeleja ja pellettilämmitystä lisättiin Puolan Stargardin kokoonpanolaitoksella.

Kaikkia toimipaikkojamme ja laitoksiamme koskevat muutokset arvioidaan perusteellisesti ympäristövaikutuksiltaan ja riskeiltään ennen muutosten käyttöönottoa. Samaa prosessia sovelletaan hankinta- ja myyntiprojekteissamme, joissa ulkopuolinen kumppani arvioi ympäristöriskejä ja mahdollisia vaatimustenvastaisuuksia suorittamalla ympäristövaikutusten arviointeja. Nämä arvioinnit sisältävät paikan päällä tehtävät tarkastukset sekä maaperä- ja vesinäytteet, jos mahdollisia haittoja havaitaan.


Ekotehokkaat tuotteet ja ratkaisut


Cargotecin omien toimintojen ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pienet verrattuna koko arvoketjuun. Siksi panostamme paljon siihen, että voimme auttaa asiakkaitamme heidän ympäristövaikutustensa vähentämisessä. Suurimmat päästösäästöt saadaan aikaan käyttämällä tuotteitamme. Pyrimmekin jatkuvasti kasvattamaan ekotehokkaiden tuotteidemme ja ratkaisujemme valikoimaa. Tähän valikoimaan kuuluu sähkökäyttöisiä laitteita, digitaalisia ratkaisuja, automaatiota sekä erilaisia palveluja. Olemme edelläkävijöitä kestävässä lastinkäsittelyssä ja otamme roolimme erittäin vakavasti – nyt ja tulevaisuudessa.

Työtapaturmataajus 2012-2016

Kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti varmistaaksemme, että työntekijämme toimivat turvallisessa työympäristössä.

Yhtiön johto organisaation eri tasoilla seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi, ja eräät yksikkömme ovat jo saavuttaneet tuon tavoitteen.

Työturvallisuustavoitteet ovat osa Cargotecin kestävän kehityksen tavoitteita, joiden kehittymistä yhtiön hallitus ja johtoryhmä seuraavat säännöllisesti. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat työturvallisuus-ohjelmansa, jotka on rakennettu tukemaan niiden operatiivista toimintaa. Työturvallisuus-ohjelmat koostuvat muun muassa koulutuksista, turvallisuuskäytänteiden kehittämisistä ja tarkastuksista sekä tavoitteiden seurannasta.

Työturvallisuuden takaaminen ja johtaminen on aina johdon vastuulla, mutta haluamme taata työntekijöillemme mahdollisuuden tuoda esiin asioita, jotka heidän mielestään voivat vaarantaa työturvallisuutta. Tässä hyödynnämme yhtiön laajuista SpeakUp-viestintäkanavaamme, joka ensisijaisesti tukee eettisten toimintaohjeidemme toteuttamista. Kanavan kautta työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa, jos he ovat sitä mieltä, että työturvallisuuskäytännöt eivät ole asianmukaisella tasolla.

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta.

Toimintaperiaatteissa ja henkilöstöpolitiikassa olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä varmistamaan työntekijöiden ja työntekijöiksi haluavien tasapuolisen kohtelun palkkauksessa, urakehityksessä ja rekrytointiprosesseissamme.

Käytännön tasolla henkilöstöpolitiikan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen tapahtuu henkilöstöhallinnon työkalujen ja prosessien sekä henkilökunnan koulutuksen kautta. Koulutamme henkilöstöämme ihmisoikeus- ja työelämän tasa-arvokysymyksissä eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Käytössämme on myös globaali Speak Up -yhteydenottokanava, jonka kautta henkilöstömme voi tehdä anonyymin ilmoituksen, mikäli ihmis- tai työelämän oikeuksien koetaan rikkoutuneen.

Haluamme olla vastuullinen työllistäjä ja panostaa henkilöstöömme. Käytössämme on vuosittain toteutettava Compass- työtyytyväisyyskysely, jonka avulla kartoitamme henkilöstömme mielipiteitä johtajuudesta, työilmapiiristä, työhön sitoutumisesta sekä Cargotecin tavasta toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Vuoden 2017 Compass-työtyytyväisyyskyselyyn vastasi 86 prosenttia henkilöstöstä (2016: 88). Vuonna 2017 johtajuusindeksi oli 71 prosenttia (2016: 68), tiimin työilmapiiri-indeksi 76 prosenttia (70), henkilöstön sitoutumisindeksi 69 prosenttia (69) ja sosiaalisen vastuun indeksi 79 (79).

Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ohjaavat henkilöstöstrategiamme rakentumista. Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme merkittävästi edistää toimintamme tuloksellisuutta, ja johtajuuden kehittäminen onkin yksi kolmesta strategiamme kulmakivistä. Vuosina 2016–2017 olemme vieneet läpi tiiviin johtajakoulutusohjelman, jolla haluamme vakiinnuttaa Cargoteciin yhdenmukaisemman johtamiskulttuurin.