menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Kutsu Cartgotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

16.01.2006

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. helmikuuta 2006 klo 14.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 13.00.
 
Kokouksessa käsitellään:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:
 
- esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus
- vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja
konsernitase
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen
voitto/tappio antaa aihetta
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään hallituksen jäsenten ja tarvittaessa varajäsenten lukumäärästä
ja heidän palkkioistaan
- päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet, tarvittaessa varajäsenet sekä
tilintarkastajat
 
Yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.6.-31.12.2005 sekä hallituksen voitonjakoehdotus julkistetaan 31.1.2006. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenmäärästä, palkkiosta ja jäsenistä sekä tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajien lukumäärästä,
palkkioista ja tilintarkastajista julkistetaan erikseen.
 
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
 
Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 391 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään   5 439 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan
osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
 
B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.
 
Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole
etukäteen tietoa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Tämä valtuutus korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 12.7.2005 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 439 000 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Tämä valtuutus korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 12.7.2005 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Asiakirjojen nähtävillä pito
 
Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23 sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.com. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17. helmikuuta 2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet
voitaisiin merkitä 17. helmikuuta 2006 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 23. helmikuuta 2006 ennen klo 16.00 joko
 
 •  Cargotecin internet-sivujen kautta www.cargotec.com,
 •  kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 HELSINKI,
 •  faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
 •  puhelimitse numeroon 0204 55 4284.
 •  
  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 23. helmikuuta
  2006.
   
  Helsingissä 16. tammikuuta 2006

  HALLITUS
  Mitä mieltä olet sivustosta?