menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

17.01.2007

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26. helmikuuta 2007 klo 15 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 14.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut asiat:
 
1. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2006
 
2. Tilintarkastuskertomus
 
3. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
4. Voitonjako
Hallituksen voitonjakoehdotus julkistetaan tiistaina 30.1.2007.
 
5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
6. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6)  jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
 
7. Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
 
8. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue.
 
9. Tilintarkastajien lukumäärä
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.
 
10. Tilintarkastajien palkkiot
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
11. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
12. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteutumiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.
 
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat 704 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
13. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
 
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23 sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16. helmikuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 21. helmikuuta 2007.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 16. helmikuuta 2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 21. helmikuuta 2007 klo 16.00 mennessä joko
 
-          Cargotecin internet-sivujen kautta www.cargotec.fi,
-          kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 HELSINKI,
-          faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
-          puhelimitse numeroon 0204 55 4284.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 21. helmikuuta 2007.
 
Helsingissä 16. tammikuuta 2007
 
HALLITUS
 
 
LIITE 1
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteutumiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat 704 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
 
Hallituksen ehdottama vähimmäisvastike omien osakkeiden hankkimiseksi on 0 euroa ja enimmäisvastike 100 euroa kappaleelta, ja näissä rajoissa hallitus voi hankkia omia osakkeita.
 
Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti joko
 
1) sekä A- että B-sarjan osakkeiden kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on kyseisen sarjan osakkeita, sekä hallituksen päättämästä hinnasta; tai
 
2) siten, että
 
-          A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
 
-          B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeiden hankinnan tulee perustua Cargotecin osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
 
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista.
 
Omien osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Koska B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen asiaa koskevasta päätöksestä.
 
LIITE 2
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen kattama osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen kattama määrä ei kuitenkaan ylitä yhtiökokouksen päätökseksi tulevan omien osakkeiden hankintavaltuutuksen määrää.
 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää siitä, kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon osakkeita luovutetaan vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai henkilöstön kannustamiseen.  Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Lisäksi valtuutuksen ehdotetaan sisältävän oikeuden päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen tai henkilöstön kannustaminen.
 
Lisäksi valtuutuksen ehdotetaan sisältävän oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa apporttiomaisuutta vastaan tai että osakkeita luovutetaan edellytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen asiaa koskevasta päätöksestä.
 
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö                              
varatoimitusjohtaja             
 
Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa. Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 8 000 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.
 
www.cargotec.fi
 
Mitä mieltä olet sivustosta?