menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 - Tilauskertymä kertoo markkinoiden paranemisesta

29.04.2010

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 29.4.2010 KLO 8.30

 

Katsauksen pääkohdat - ensimmäinen vuosineljännes
·         Saadut tilaukset olivat 598 (456) miljoonaa euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.
·         Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 239 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa.
·         Liikevaihto oli 555 (675) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli 18 prosenttia.
·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 15,8 (15,0) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,8 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
·         Liikevoitto oli 13,5 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 2,3 (8,8) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 46,5 (59,6) miljoonaa euroa.
·         Katsauskauden tulos oli 9,8 (1,5) miljoonaa euroa.
·         Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,01) euroa.
·         Näkymät liikevaihdon ja -voiton osalta ennallaan.

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Markkinatilanne parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta paluu taantumaa edeltävälle tasolle kestää vielä. Uusia tilauksia saatiin Industrial- ja Marine -liiketoiminnoissa edellistä vuosineljännestä enemmän. Tämä markkinoiden asteittainen piristyminen tukee koko vuodelle asettamaamme ohjeistusta, joka pysyy muuttumattomana. Mittavat uudelleenjärjestelyt on nyt saatu päätökseen. Investointi uuteen kokoonpanotehtaaseen Puolassa on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja vuokratiloissa aloitettu tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

 

 


 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 11.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 11.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0125, tunnus Cargotec/863070. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 1.5.2010 klo 24.00 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 863070.

 

 

Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi


 

Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden kysynnän varovainen elpyminen jatkui lähinnä muissa kuin rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvo- ja haarukkatrukkien sekä takalaitanostinten kysyntä piristyi sekä edelliseen vuosineljännekseen että viime vuoden vertailukauteen verrattuna.

 

Satamissa käytettävien kontinkäsittelylaitteiden markkinat olivat pääosin edelleen hiljaiset eri puolilla maailmaa. Kontinkäsittelylaitteiden alhaisten käyttöasteiden takia korvausinvestoinnit olivat vähäiset ja epävarmuus konttiliikenteen piristymisajankohdasta lykkäsi yhä asiakkaiden investointipäätöksiä. Satamissa käsiteltyjen konttien määrä osoitti elpymisen merkkejä Aasian satamissa. Ennusteet konttiliikenteen kehityksestä ovat hieman parantuneet koko vuoden osalta, mitä tukee myös tarjouskannan lievä piristyminen vuosineljänneksen lopulla.

 

Laivojen lastikäsittelylaitteiden markkinoilla näkyi piristymistä erityisesti offshore-laitteiden ja irtolastilaivoihin asennettavien laitteiden osalta. Myös roro-laitteiden kysynnän lievä kasvu jatkui. Laivojen lastikäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä oli alhainen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta laivanvarustamojen odotetaan edelleen siirtävän eteenpäin tai peruvan aiemmin tekemiään laiva- ja laitetilauksia.

 

Huoltopalveluiden markkinat olivat alkuvuonna melko hiljaiset, joskin vuosineljänneksen loppua kohden nähtiin piristymisen merkkejä erityisesti varaosapuolella. Asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen paranemisen arvioidaan heijastuvan myönteisesti lastinkäsittelylaitteiden huoltopalveluiden kysyntään.

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta
Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 598 (456) miljoonaa euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Saatujen tilausten määrä kasvoi molemmissa raportointisegmenteissä. Marinen aikaisemmin saamia tilauksia peruuntui katsauskaudella 26 miljoonalla eurolla. Nämä peruutetut tilaukset on vähennetty tilauskannasta.

 

Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 239 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa. Tilauskannassa on noin 300 miljoonan euron arvosta Marinen saamia tilauksia, joihin johto arvioi sisältyvän peruutusriskin.

 

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin


MEUR 1-3/2010 % 1-3/2009 % Muutos % 1-12/2009
Industrial & Terminal 415 69 361 79 15 1 260
Marine 183 31 96 21 91 569
Sisäiset tilaukset 0   0     -1
Yhteensä 598 100 456 100 31 1 828


 

Industrial & Terminalin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 415 (361) miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saadut tilaukset koostuivat pääosin pienehköistä yksittäisistä tilauksista.

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tilauksia 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command). Tilaukset tehtiin Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 2008 myöntämän viisivuotisen sopimuksen puitteissa. Yhteensä tilauksia on saatu jo noin 350 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta.

 

Industrial & Terminalin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 637 (31.12.2009: 546) miljoonaa euroa eli 17 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

 

Marinen saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 183 (96) miljoonaa euroa eli 91 prosenttia vertailukautta enemmän. Tilauksia saatiin erityisesti offshore-tukialusten nostureista sekä irtolastilaivoihin tarkoitetuista nostureista ja lastiluukuista.

 

Marine sai ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävän, noin 12 miljoonan euron arvoisen kahden nivelpuominosturin tilauksen Singaporesta.  Nosturit varustetaan merenkäynnin kompensointijärjestelmällä ja toinen nostureista asennetaan syvänmeren toimintoihin tarkoitettuun alukseen ja toinen omalla käyttövoimalla liikkuvaan asuntoproomuun. Lisäksi Marine toimittaa merenkäynnin kompensointijärjestelmällä varustetun nivelpuominosturin Hollannissa rakenteilla olevaan offshore-alukseen.

 

Katsauskaudella saatiin myös lastinkiinnitysjärjestelmien, lastiluukkujen ja ro-ro-laitteiden tilauksia.
Korealaisen telakan kanssa sovittiin lastinkiinnitysjärjestelmien toimittamisesta 17 megakokoluokan konttilaivaan. Lastinkiinnitysjärjestelmiä toimitetaan myös 13 kanadalaisen varustamon konttilaivaan. Kuuteen korealaisella telakalla rakenteilla olevaan irtolastialukseen toimitetaan lastiluukut vuonna 2011. Sopimus on jatkoa joulukuussa 2009 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan samoihin irtolastialuksiin toimitetaan 24 lastinkäsittelynosturia. Lisäksi allekirjoitettiin sopimus roro-laitteiden toimittamisesta kuuteen alukseen ja intialaiselta asiakkaalta saatiin itsepurkaimien ja -lastaimien tilaus kolmeen sementinkuljetusalukseen.

 

Marinen tilauskanta ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli vuoden 2009 lopun tasolla eli 1 602 (31.12.2009: 1 604) miljoonaa euroa. Reilu 60 prosenttia tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin. Offshore-tilauksien osuus tilauskannasta oli reilu 10 prosenttia. Katsauskauden aikana peruutetut tilaukset, 26 miljoonaa euroa, on vähennetty tilauskannasta.

 

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat vertailukauden tasolla. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäsivät päätöksentekoa isojen sopimusten osalta. Merkittävimmät tilaukset katsauskaudella olivat yhdeksän laivan roro-laitteiden kolmivuotinen täyshuoltosopimus Grimaldin kanssa sekä sopimus kolmen aluksen roro-laitteiden modernisoinnista ruotsalaisen varustamon kanssa. Lisäksi saatiin tilaus sementinkäsittelylaitteen kunnostustyöstä singaporelaiselta sementtiterminaalilta.

 

Liikevaihto
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 18 prosenttia vertailukaudesta ja oli 555 (675) miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus oli 42 (54) prosenttia koko liikevaihdosta. Amerikkojen osuus liikevaihdosta oli 18 (17) prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 40 (29) prosenttia.  

 

 

Liikevaihto raportointisegmenteittäin


MEUR 1-3/2010 % 1-3/2009 % Muutos % 1-12/2009
Industrial & Terminal 314 57 457 68 -31 1 573
Marine 241 43 218 32 11 1 009
Sisäinen myynti 0   0     -1
Yhteensä 555 100 675 100 -18 2 581

 

Industrial & Terminalin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 314 (457) miljoonaa euroa, mikä oli 31 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevaihdon selvä lasku vertailukauteen verrattuna johtui vuoden alun huomattavasti alhaisemmasta tilauskannasta vuoden takaiseen verrattuna. Lisäksi vuosineljänneksen liikevaihto jäi tavoiteltua alhaisemmaksi. EU:n Konedirektiivin edellyttämät muutokset jouduttiin alkuvuonna toteuttamaan samanaikaisesti kun kokoonpanotehtaiden välillä oli vielä käynnissä tuotannon siirtoja. Tämä yhdessä piristyneen tilausmäärän kanssa aiheutti tilapäisiä pullonkauloja tuotannossa. Tuotannon ylösajo vastaamaan kohonnutta kysyntää on käynnissä.

 

Marinen liikevaihto katsauskaudella oli 241 (218) miljoonaa euroa, mikä oli 11 prosenttia vertailukautta enemmän.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 158 (175) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 113 (120) miljoonaa euroa, mikä vastaa 36 (26) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta. Marinen huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 44 (55) miljoonaa euroa, eli 18 (25) prosenttia sen liikevaihdosta.

 

Tulos
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto parani vertailukauteen verrattuna ja oli 13,5 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 2,3 (8,8) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 1,6 (8,3) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,1 (-) miljoonaa euroa Marineen ja 0,6 (0,5) miljoonaa euroa konsernihallintoon.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja katsauskauden liikevoitto oli 15,8 (15,0) miljoonaa euroa eli 2,8 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -7,3 (5,6) miljoonaa euroa ja Marinen 34,3 (18,4) miljoonaa euroa.

 

Industrial & Terminalin liikevoittoa rasitti vuosineljänneksen alhaiseksi jäänyt volyymi. Lisäksi kannattavuutta painoivat tuotannon ylösajon ongelmista aiheutuneet lisäkustannukset. Marinen ensimmäisen vuosineljänneksen toimitukset olivat edelleen korkeasuhdanteen aikana saatuja hyväkatteisia tilauksia.

 

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat -6,7 (-5,3) miljoonaa euroa.

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 9,8 (1,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,13 (0,01) euroa.

 

 

 

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 721 (31.12.2009: 2 687) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 895 (871) miljoonaa euroa eli 14,58 (14,20) euroa osaketta kohden. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,4 (31.3.2009: 0,7) prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 3,8 (31.3.2009: 1,9) prosenttia ja omavaraisuusaste 38,4 (31.12.2009: 37,5) prosenttia. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 309 (301) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 814 (784) miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 46,5 (59,6) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 116 miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa euroa vuoden vaihdetta alemmalla tasolla.

 

Cargotecin likviditeetti on hyvä. Osinkoja maksettiin 24,4 (34,4) miljoonaa euroa.

 

Nettovelka 31.3.2010 oli 336 (31.12.2009: 335) miljoonaa euroa, johon sisältyy 612 (612) miljoonaa euroa korollista velkaa. Nettovelkaantumisaste laski 37,1 (38,0) prosenttiin huolimatta maaliskuussa maksetuista osingoista.

 

Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa.

 

Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 9,5 (9,8) miljoonaa euroa, mikä on 1,7 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.

 

Cargotec vahvisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä asemaansa kestävän kehityksen ja turvallisten lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen edelläkävijänä.  Lukuisia uusia, EU:n Konedirektiivin 2006/42/EC mukaisia ominaisuuksia on kehitetty Hiab-nostureihin parantamaan niiden tuottavuutta ja lisäämään työturvallisuutta. Lisäksi helmikuussa lanseeratun EcoService-konseptin myötä pyritään parantamaan asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta.

 

Maaliskuussa solmittiin yhteistyösopimus kansainvälisen Ros Roca Environmentin kanssa. Sopimuksen mukaan Cargotec toimii Dennis Eagle ja Ros Roca jätteenpuristimien edustajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyösopimus käsittää laitteiden myynnin, markkinoinnin ja huollon. Jatkona viime vuoden tuotelanseerauksiin, vaihtolavatuoteperheeseen esiteltiin kolme uutta koukkulaitetta.

 

Cargotec on suunnitellut uudenlaisen ajoneuvojen siirtoon tarkoitetun järjestelmän Yhdysvaltojen laivastolle. Järjestelmän avulla armeijan ajoneuvoja, mukaan lukien panssariajoneuvoja, voidaan siirtää aluksesta toiseen merellä. Meritestit saatiin onnistuneesti päätökseen katsauskaudella. Järjestelmän avulla voidaan tarjota Yhdysvaltojen armeijalle mahdollisuus laajamittaisiin logistiikkajärjestelyihin mereltä maalle ilman riippuvuutta muiden maiden satamista.

 

 

 

Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,2 (17,7) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 2,4 (10,0) miljoonaa euroa. Poistot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12,8 (14,6) miljoonaa euroa.

 

Cargotec päätti vuonna 2009 perustaa kokoonpanoyksikön Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Tuotanto alkoi vuokratiloissa vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Investointi eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti ja sen kassavirtavaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6 miljoonaa euroa.

 

Yrityshankinnat ja -myynnit
Maaliskuussa Cargotec allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan 25 prosentin vähemmistöosuus japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta siirtyy Cargotecin omistukseen. Yrityskaupan jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan toisella vuosineljänneksellä.


Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueeseen.

 

Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 9 509 (11 467) henkilöä, mikä on 97 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilömäärä väheni loppuun vietyjen uudelleenjärjestelytoimien seurauksena. Industrial & Terminalissa työskenteli 6 960 (8 694) ja Marinessa 2 197 (2 495) henkilöä. Katsauskauden keskimääräinen henkilömäärä oli 9 447 (11 649).

 

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 19 (20) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 11 (12) prosenttia Suomessa ja 31 (31) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (10) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 26 (25) prosenttia ja muualla maailmassa 3 (2) prosenttia.

 

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet
Vuonna 2008 aloitetut kapasiteetin sopeuttamistoimet sekä muut uudelleenjärjestelytoimet saatiin päätökseen katsauskauden aikana. Toimien seurauksena henkilömäärä aleni reilulla 3 200 henkilöllä: Industrial & Terminalissa noin 2 860, Marinessa 350 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä.

 

Kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150 miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet. Katsauskauden loppuun mennessä saavutettiin 150 miljoonan euron vuotuinen säästövauhti.

 

Muutokset organisaatiossa ja johdossa
Cargotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen tuloksena kolmen johtoryhmän jäsenen vastuualueet muuttuivat 1.4.2010 alkaen. Pekka Vauramo nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) ja hän jatkaa toimitusjohtajan sijaisena. Aiemmin hän johti Industrial & Terminal -liiketoiminta-aluetta. Uudessa tehtävässään Vauramo on vastuussa kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kolmesta markkina-alueesta.

Cargotecin liiketoiminta järjestettiin 1.4.2010 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Marine, Industrial & Terminal ja Services. Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti kahteen raportointisegmenttiin Marine ja Industrial & Terminal. Taloudellisessa raportoinnissa Services-liiketoiminta sisältyy näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin.

Cargotecin yksi yhteinen Services-organisaatio edistää palveluiden kehittämistä sekä Marine- että Industrial & Terminal -liiketoiminnoissa. Stefan Gleuel, johtaja Services, nimitettiin johtamaan uutta liiketoiminta-aluetta. Gleuel johti aiemmin Service Solutions -organisaatiota Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueella. Unto Ahtola, johtaja Industrial & Terminal, nimitettiin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Ahtola johti aiemmin liiketoiminta-alueeseen sisältyvää Product Solutions -organisaatiota.

 

Cargotecin johtoryhmän muut jäsenet ovat: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Olli Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud, tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtaja sekä Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja.

Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Vartiainen jäivät pois johtoryhmästä tammikuussa.

 

Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2010 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Uudeksi jäseneksi valittiin Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

 

 

Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012.

 

Lisää optio-oikeuksista myöhemmin kohdassa "Osakkeet ja kaupankäynti, Optiot".

 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 959 487 kappaletta.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 6 400 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin myös päättämään muista osakeannin ehdoista.

 

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteeriksi valittiin Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen, Anja Silvennoisen ja Teuvo Salmisen (puheenjohtaja). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.

 

Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 31.3.2010 oli 64 304 880 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä tilikauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.

 

Omat osakkeet                                                                   
Cargotecin hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.

 

Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Osakeostoja ei tehty ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma
Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta konsernin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ansaintajakson 2010-2012 ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012 liikevoittoprosentti ja liikevaihto.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Yhtiön aikaisemman osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloiteta, vaan siirrytään sen korvaavaan uuteen ohjelmaan vuoden 2010 alusta. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Optiot
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmä on noin 60 henkilöä sisältäen konsernin johtoryhmän jäsenet. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017.

 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus on päättänyt, että jos tilikauden 2010 liikevoitto on alle 100 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeuksilla ei ala; jos tilikauden 2010 liikevoitto on vähintään 100 miljoonaa euroa, mutta alle 120 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa puolella 2010A-optio-oikeuksista; ja jos tilikauden 2010 liikevoitto on 120 miljoonaa euroa tai sen yli, osakkeiden merkintäaika alkaa kaikilla 2010A-optio-oikeuksilla. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 21,35 euroa/osake.

 

Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 110 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 1 314 miljoonaa euroa.

 

B-sarjan osakkeen ensimmäisen vuosineljänneksen päätöskurssi oli 21,42 euroa. Vuosineljänneksen keskikurssi oli 21,14 euroa. Ylin kurssi oli 23,46 euroa ja alin 19,16 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuosineljänneksen aikana noin 14 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 297 miljoonan euron vaihtoa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaikka maailmantalous osoittaa elpymisen merkkejä, sisältyy kehitykseen edelleen epävarmuutta. Erityisesti satamien kontinkäsittelylaitteiden investointien elpymisen ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Investointien mahdollinen lykkääntyminen hidastaa toteutuessaan Terminal-liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen elpymistä. Lisäksi asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen kehityksellä on vaikutusta huollon kysyntään ja kehitykseen kuluvana vuonna.

 

Epävarmuudesta johtuen Cargotec seuraa ja pyrkii edelleen aktiivisesti hallitsemaan sekä asiakas- että toimittajariskejä, joilla toteutuessaan voi luottotappioiden tai toimitusketjun ongelmien kautta olla kielteinen vaikutus yhtiöön.

 

Cargotec arvioi edelleen, että noin 300 miljoonaan euroon Marinen tilauskannasta sisältyy peruutusriski. Laivojen ylikapasiteettitilanteen jatkuminen voi johtaa siihen, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta tai pyrkivät lykkäämään sovittuja toimituksia.

 

 

Näkymät
Industrial-liiketoiminnan tilauksissa on nähtävissä varovaisia elpymisen merkkejä, kun taas Terminal-liiketoiminnan epävarmuus jatkuu. Vahvan tilauskannan ansiosta Marine-liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2010. Cargotecin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan 2009 tasolla, ja liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa.

 

 

Vuoden 2010 kalenteri
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 keskiviikkona 21.7.2010
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 keskiviikkona 27.10.2010

 

 

 

 

Helsingissä 28.4.2010
Cargotec Oyj
Hallitus

 

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.Konsernin lyhennetty tuloslaskelma            
       
MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Liikevaihto   555,1   674,9   2 580,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -448,4   -565,6   -2 158,7
Bruttokate 106,7   109,3   422,2
Bruttokate, % 19,2   16,2   16,4
Kulut   -90,9   -94,4   -361,6
Uudelleenjärjestelykulut   -2,3   -8,8   -61,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta   0,1   0,1   0,8
Liikevoitto   13,5   6,2   0,3
Liikevoitto, %   2,4   0,9   0,0
Rahoitustuotot ja -kulut   -6,7   -5,3   -27,0
Voitto ennen veroja   6,8   0,9   -26,7
Voitto ennen veroja, %   1,2   0,1   -1,0
Verot   3,0   0,6   33,9
Katsauskauden voitto   9,8   1,5   7,1
Katsauskauden voitto, %   1,8   0,2   0,3
             
Katsauskauden voiton jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille   7,8   0,7   3,1
Määräysvallattomille omistajille   2,1   0,8   4,0
Yhteensä   9,8   1,5   7,1
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13   0,01   0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,13   0,01   0,05

 

 


Konsernin laaja tuloslaskelma  
   
MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Katsauskauden voitto   9,8   1,5   7,1
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista   7,7   -55,5 6,9
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran suojauksista   1,2   22,6   36,2
Muuntoerot   48,5   6,6   20,5
Verot laajan tuloksen muista eristä   -16,6   4,9   -14,6
Katsauskauden laaja tulos   50,6   -19,9   56,1
         
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille   48,2   -19,9   52,1
Määräysvallattomille omistajille   2,4   0,0   4,0
Yhteensä   50,6   -19,9   56,1


 Konsernin lyhennetty tase
           
             
VARAT            
MEUR   31.3.2010   31.3.2009   31.12.2009
Pitkäaikaiset varat            
Aineettomat hyödykkeet   813,6   764,0   784,3
Aineelliset hyödykkeet   308,8   295,0   301,2
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)   7,5   7,6   7,4
Sijoitukset ja osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   12,0   9,0   9,0
Korottomat saamiset   130,3   146,0   131,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä   1 272,1   1 221,5   1 233,0
             
Lyhytaikaiset varat            
Vaihto-omaisuus   617,6   858,3   609,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)   3,2 0,2   2,9
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   563,1   719,9   575,6
Rahavarat 1)   265,2   95,7   266,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä   1 449,1   1 674,2   1 454,5
             
Varat yhteensä   2 721,1   2 895,6   2 687,4
             
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
MEUR   31.3.2010   31.3.2009   31.12.2009
Oma pääoma            
Emoyhtiön omistajille kuuluva   894,6   798,8   870,8
Määräysvallattomien omistajien osuus   11,0   8,6   10,6
Oma pääoma yhteensä   905,6   807,4   881,5
             
Pitkäaikaiset velat            
Lainat 1)   524,9   499,8   511,2
Laskennalliset verovelat   26,5   38,6   29,7
Varaukset   28,4   25,5   19,0
Eläkevelvoitteet ja muut korottomat velat   81,6   142,6   94,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä   661,4   706,5   654,7
             
Lyhytaikaiset velat            
Lainat 1)   83,9   113,8   83,0
Varaukset   48,8   72,7   66,2
Saadut ennakot   363,4   433,6   339,0
Ostovelat ja muut korottomat velat   658,1   761,7   663,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   1 154,1   1 381,8   1 151,3
             
Oma pääoma ja velat yhteensä   2 721,1   2 895,6   2 687,4
     
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka oli 31.3.2010 3,2 (31.3.2009: 0,3 ja 31.12.2009: 17,5) miljoonaa euroa.

 


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista        
                 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
MEUR Osa-ke-
pää
oma
Yli
kurssi-
rahasto
Muun-
to
erot
Arvon
muutos-
rahasto
Kerty-
neet
voitto
varat
Yh-
teensä
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
 omis-
tajien
osuus
Oma
pää-
oma
 yh-
teensä
Oma pääoma
1.1.2009
64,3 98,0 -20,4 -54,6 768,0 855,3 9,1 864,4
Katsaus-
kauden laaja
 tulos*
    6,7 -27,3 0,7 -19,9 0,0 -19,9
Osingon-
jako
        -36,7 -36,7   -36,7
Osake-
perusteisten
 palkkioiden
kulukirjaus *
        0,0 0,0   0,0
Muut
muutokset
-0,5 -0,5
Oma
pääoma
31.3.2009
64,3 98,0 -13,7 -81,9 732,1 798,8 8,6 807,4
                 
Oma
pääoma
1.1.2010
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
Katsaus-
kauden
laaja
tulos*
    34,6 5,9 7,8 48,2 2,4 50,6
Osingon-
jako
        -24,4 -24,4 -1,8 -26,3
Osake-
perusteisten
 palkkioiden
 kulukirjaus *
        0,0 0,0   0,0
Muut
 muutokset
            -0,3 -0,3
Oma
pääoma
31.3.2010
64,3 98,0 33,5 -19,1 717,9 894,6 11,0 905,6
                 
* Netto
 verojen
 jälkeen
               

 

 

 


Tunnusluvut            
   
    1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Oma pääoma/osake EUR 14,58   13,02   14,20
Korolliset nettovelat MEUR 336,1   510,3   334,8
Omavaraisuusaste % 38,4   32,8   37,5
Nettovelkaantumisaste % 37,1   63,2   38,0
Oman pääoman tuotto % 4,4   0,7   0,8
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,8   1,9   0,2

 


 

 


Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma            
   
MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Katsauskauden voitto   9,8   1,5   7,1
Poistot ja arvonalentumiset   12,8 14,6   60,0
Muut oikaisuerät   3,7 4,6   -7,6
Käyttöpääoman muutos   20,2   38,9   230,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   46,5   59,6   289,7
           
Rahoituserien ja verojen rahavirta   -8,7   -30,3   -25,5
Liiketoiminnan nettorahavirta   37,8 29,4   264,2
           
Yrityshankinnat -0,6   -2,8   -7,6
Investointien nettorahavirta, muut erät   -13,6   -23,8   -79,6
Investointien nettorahavirta   -14,2 -26,5   -87,2
           
Osakemerkinnöistä saadut maksut   - 0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta   - -   0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot   1,1 50,0   100,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -2,4 -2,0   -4,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot   0,5 8,5   16,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -4,9 -5,7   -46,9
Maksetut osingot   -24,4   -34,4   -37,4
Rahoituksen nettorahavirta   -30,1 16,3   28,6
             
Rahavarojen muutos   -6,5 19,1   205,6
           
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden alussa   252,5 45,9   45,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   2,5 0,3   0,9
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa   248,5   65,3   252,5
           
Käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa   16,7 30,4   14,2
Rahavarat katsauskauden lopussa   265,2   95,7   266,6

 


 

 


Segmenttikohtaiset tiedot              
         
Liikevaihto, MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal   314   457   1 573  
Marine   241   218   1 009  
Sisäinen liikevaihto   0   0   -1  
Yhteensä   555   675   2 581  
               
               
Liikevoitto, MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal   -7,3   5,6   -10,3  
Marine   34,3   18,4   105,2  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   -11,2   -9,0   -33,5  
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   15,8   15,0   61,3  
               
Uudelleenjärjestelykulut:              
Industrial & Terminal   1,6   8,3   43,2  
Marine   0,1   -   1,9  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   0,6   0,5   15,9  
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä   2,3   8,8   61,1  
Liikevoitto yhteensä   13,5   6,2   0,3  
               
               
Liikevoitto, %   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal   -2,3 * 1,2 * -0,7 *
Marine   14,2 * 8,5   10,4 *
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   2,8 * 2,2 * 2,4 *
Cargotec   2,4   0,9   0,0  
               
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja.              
               
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009  
EMEA   234   366   1 193  
Amerikat   97   113   457  
Aasia ja Tyynenmeren alue   224   196   931  
Yhteensä   555   675   2 581  
               
               
Liikevaihto markkina-alueittain, %   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009  
EMEA   42,1   54,2   46,2  
Amerikat   17,5   16,8   17,7  
Aasia ja Tyynenmeren alue   40,3   29,0   36,1  
Yhteensä   100,0   100,0   100,0  

 


 

 


Saadut tilaukset, MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal   415   361   1 260
Marine   183   96   569
Sisäiset tilaukset   0   0   -1
Yhteensä   598   456   1 828
             
             
Tilauskanta, MEUR   31.3.2010   31.3.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal   637   759   546
Marine   1 602   2 013   1 604
Sisäinen tilauskanta   0   0   0
Yhteensä   2 239   2 772   2 149
             
             
Investoinnit, MEUR   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja)   17,2   17,7   86,9
Vuokrasopimuksiin   0,1   0,0   0,9
Asiakasrahoitussopimuksiin   2,3   10,0   19,0
Yhteensä   19,5   27,7   106,8
             
             
Henkilöstö kauden lopussa   31.3.2010   31.3.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal   6 960   8 694   6 989
Marine   2 197   2 495   2 286
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   352   278   331
Yhteensä   9 509   11 467   9 606
             
           
Henkilöstö keskimäärin   1-3/2010   1-3/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal   6 874   8 860   8 023
Marine   2 227   2 531   2 476
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   347   258   285
Yhteensä   9 447   11 649   10 785

 


 

 


Liitetiedot        
         
Tuloslaskelman tuloverot        
         
MEUR   1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Katsauskauden verot   10,0 3,5 20,9
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos   -13,0 0,9 -44,5
Verot edellisiltä tilikausilta   -0,1 -5,0 -10,3
Yhteensä   -3,0 -0,6 -33,9
         
         
Vastuut        
         
MEUR   31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Takaukset   0,5 0,2 0,5
Jälleenmyyjärahoitus   0,0 0,2 0,1
Loppuasiakasrahoitus   9,9 11,2 10,3
Muut vuokrasopimukset   48,5 48,5 49,1
Muut vastuut   3,6 3,9 3,7
Yhteensä   62,6 63,9 63,7
         
Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten vakuudeksi 554,7 (31.12.2009: 554,7) miljoonaa euroa.
         
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.

 


 

 


Johdannaissopimusten käyvät arvot            
  Positii-
vinen
Negatii-
vinen
Netto Netto Netto
    käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
MEUR   31.3.2010 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
  39,9 68,1 -28,2 -127,8 -30,1
Valuutta-
termiinit,
suojaus-
laskennan
ulkopuolella
  2,0 8,4 -6,4 32,8 1,6
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus
4,9 4,9 20,6 -9,9
Yhteensä   46,8 76,5 -29,7 -74,4 -38,5
             
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus:
           
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
  8,4 13,1 -4,7 -56,7 -9,4
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus
  4,9 4,9 20,6 -9,9
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus
  13,3 13,1 0,1 -36,1 -19,3
             
Lyhytaikaisten
johdannaissopimusten
osuus
  33,5 63,3 -29,8 -38,4 -19,2
             
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa. 

 

 


Johdannaissopimusten
nimellisarvot
       
         
MEUR   31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Valuuttatermiinit   2 381,5 3 312,3 2 386,5
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset
  225,7 225,7 225,7
Yhteensä   2 607,2 3 538,0 2 612,3

 

Yritysmyynnit

 

Cargotec myi tammikuussa Yhdysvalloissa sijaitsevan Waltco Hydraulics'in sylinteriliiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Myynnillä ei ollut merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.

 

 

Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

 


 

Uusien ja uudistettujen IFRS- standardimuutosten soveltaminen 1.1.2010 alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 ja 2009 julkistamia muutettuja standardeja:
- IFRS 3R, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu) Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa mahdollisten yrityshankintojen kirjauskäsittelyyn.
- IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu):  Muutos vaikuttaa tytäryritysten omistusmuutoksien kirjaamiseen.
- IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutoksilla tarkennetaan suojauslaskentaohjeistusta.
Lisäksi on otettu käyttöön EU:ssa hyväksytyt IFRS:n 2008 ja 2009 Annual Improvements -projekteihin liittyvät muutokset useisiin eri standardeihin. Edellä mainituilla muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Raportointisegmenttien vertailulukujen oikaisu
1.1.2010 alkaen Cargotecilla on kaksi raportointisegmenttiä, Industrial & Terminal ja Marine. Samassa yhteydessä huoltoliiketoiminnan määrittelyä on tarkennettu. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen informaatio vertailukausilta on oikaistu vastaavasti.

 


Tunnuslukujen laskentakaavat      
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake =   ___________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
       
Korolliset nettovelat =   Korolliset velat* - korolliset varat
       
      Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x ___________________________________________
      Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
      Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x ___________________________________________
      Oma pääoma 
        
      Tilikauden voitto 
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x ___________________________________________
      Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
       
      Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x ___________________________________________
      Taseen loppusumma - korottomat
velat (keskimäärin kauden aikana)
       
      Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos =   ___________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän painotettu
      keskiarvo kauden aikana
 * Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen. 


 


Tunnusluvut vuosineljänneksittäin              
                       
Cargotec   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009  
Saadut tilaukset MEUR 598   464   437   471   456  
Tilauskanta MEUR 2 239   2 149   2 371   2 555   2 772  
Liikevaihto MEUR 555   669   559   678   675  
Liikevoitto MEUR 15,8 * 31,7 * 11,6 * 3,0 * 15,0 *
Liikevoitto % 2,8 * 4,7 * 2,1 * 0,4 * 2,2 *
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
EUR 0,13   0,18   -0,02 -0,12 0,01  
                       
                       
Industrial & Terminal   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009  
Saadut tilaukset MEUR 415   304   278   317   361  
Tilauskanta MEUR 637   546   586   652   759  
Liikevaihto MEUR 314   364   331   421   457  
Liikevoitto MEUR -7,3 * -2,3 * -7,3 * -6,3 * 5,6 *
Liikevoitto % -2,3 * -0,6 * -2,2 * -1,5 * 1,2 *
                       
                       
Marine   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009  
Saadut tilaukset MEUR 183   160   158   155   96  
Tilauskanta MEUR 1 602   1 604   1 785   1 903   2 013  
Liikevaihto MEUR 241   305   229   257   218  
Liikevoitto MEUR 34,3 * 40,5 * 22,9   23,3   18,4  
Liikevoitto % 14,2 * 13,3 * 10,0   9,1   8,5  
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja                      

 


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?