menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

03.02.2010

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. HELMIKUUTA 2010 KLO 13.30

 

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5. maaliskuuta 2010 klo 11.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Kokouksen avaaminen

 

2.      Kokouksen järjestäytyminen

 

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6.      Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

 

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2010 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.3.2010.

 

 

 

 

9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

 

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi ehdotetaan, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

11.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, ja ettei varajäseniä valita.

 

12.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen.  Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan KTM Teuvo Salminen. Lisätietoja ehdokkaasta on saatavilla Cargotecin internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

 

13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

 

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

 

15.  Tilintarkastajien valitseminen

 

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

16.  Optio-oikeuksien antaminen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotecinja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta.

 

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012. Optio-oikeuksilla merkittävien B-sarjan osakkeiden merkintäaika 2010A- optio-oikeudella  on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B- optio-oikeudella  1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C- optio-oikeudella  1.4.2015-30.4.2017. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

 

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat vuosina 2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita on yhtiökokouskutsun hetkellä 2 959 487 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

18.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

19.  Kokouksen päättäminen

 

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

 

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 3.2.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec vuosikertomus vuodelta 2009, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viikolla 6 ja se postitetaan viikolla 7 niille osakkeenomistajille, jotka ovat sen yhtiöltä tilanneet. Painetun vuoden 2009 vuosikertomuksen voi tilata internetin kautta osoitteessa www.cargotec.fi/tilaus, sähköpostin kautta osoitteessa annual.report@cargotec.com tai postitse osoitteesta Cargotec Oyj, Vuosikertomus, PL 61, 00501 Helsinki.

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautuminen ja valtakirjat

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 23.2.2010 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään tiistaina 2.3.2010 klo 10 mennessä. Hallinta­rekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten.

 

Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistuville on yhtiön internet-sivuilla www.cargotec.fi.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 2.3.2010 klo 16.00 mennessä joko

 

<li> Cargotecin internet-sivujen kautta www.cargotec.fi,
<li> kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 HELSINKI,
<li> faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
<li> puhelimitse numeroon 0204 55 4284.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 2.3.2010.

 

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9.526.089 kappaletta A-sarjan osaketta ja 54.778.791 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

 

Helsingissä, 3. helmikuuta 2010

 

Cargotec Oyj

 

Hallitus

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?