menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

03.02.2011

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.2.2011, KLO 13.30

 

 

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Kokouksen avaaminen

 

2.      Kokouksen järjestäytyminen

 

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6.      Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

 

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,61 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeen-omistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.3.2011.

 

9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

 

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan.  Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

11.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

 

12.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

 

13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

 

15.  Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseen tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

18.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

10 § Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

19.  Kokouksen päättäminen

 

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Tilinpäätöstiedote 2010 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 3.2.2011 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuosikertomuksensa ensimmäistä kertaa täysin verkkopohjaisena. Vuosikertomuksen 2010 sisältävä sivusto avataan viikolla 6 osoitteessa www.cargotec.fi/vuosikertomus. Verkkovuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus postitetaan tulosteina viikolla 7 niille osakkeenomistajille, jotka ovat sen tilanneet. Vuoden 2010 vuosikertomuksen voi tilata tulosteina osoitteessa www.cargotec.fi/tilaus, sähköpostitse osoitteesta annual.report@cargotec.com tai postitse osoitteesta Cargotec Oyj, Vuosikertomus, PL 61, 00501 Helsinki.

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautuminen ja valtakirjat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.2.2011 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 3.3.2011 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten.

 

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.3.2011 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

 

-          Cargotecin verkkosivujen www.cargotec.fi kautta,
-          kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
-          faksitse: 0204 55 4275, tai
-          puhelimitse: 0204 55 4284 arkisin klo 10-16.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 3.3.2011.

 

Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistuville on yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 kappaletta A-sarjan osaketta ja 54 778 791 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

 

 

Helsingissä, 3.2.2011
Cargotec Oyj
Hallitus

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?