menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

12.02.2013

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.2.2013 KLO 9.00

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2013 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7.        Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.        Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,71 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,72 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 25.3.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2013.

9.        Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10.    Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen  puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

11.    Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12.    Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen.  Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan diplomi-insinööri, vuorineuvos Jorma Eloranta. Tietoja hallituksen nykyisistä jäsenistä ja jäsenehdokkaasta on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

13.    Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

14.    Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

15.    Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen.

16.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

17.    Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2012 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 12.2.2013 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2012 vuosikertomuksen sisältävän sivuston viikolla 8 osoitteessa http://annualreport2012.cargotec.com. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Ohjeita kokoukseen osallistuville
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.3.2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 15.3.2013 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden­hoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo täsmäytyspäivän 8.3.2013 tilanteesta on nähtävissä 18.3.2013 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargoteciin ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 15.3.2013. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa alla mainittuun osoitteeseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15.3.2013 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

·         Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,
·         kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
·         faksitse: 020 777 4036, tai
·         puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9-16.

Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja 54 778 791 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Helsingissä, 11.2.2013
Cargotec Oyj
Hallitus

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?