menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

10.02.2016

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10. HELMIKUUTA 2016 KLO 9.30
 
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016
 
Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,79 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,80 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2016.
 
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.
 
11. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
 
12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Teuvo Salminen. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittaviksi Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama. Nykyiset jäsenet Anja Silvennoinen ja Antti Lagerroos ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi. Tietoja hallituksen nykyisistä jäsenistä ja jäsenehdokkaista on saatavilla Cargotecin verkkosivuilta osoitteesta www.cargotec.fi.
 
13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.
 
15. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Tomi Hyryläinen.
 
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
 
17. Lahjoitus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää 600 000 euron lahjoituksesta Tampereen Teknilliselle Yliopistolle.
 
18. Kokouksen päättäminen
 
Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2015 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 10.2.2016 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksen viikolla 7 osoitteessa www.cargotec.fi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
 
Ohjeita kokoukseen osallistuville
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2016 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 
 
Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden¬hoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.
 
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 
 
Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 10.3.2016 tilanteesta on nähtävissä 18.3.2016 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.
 
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargoteciin ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 17.3.2016. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa alla mainittuun osoitteeseen. 
 
Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 17.3.2016 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
 
- Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,
- kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
- faksitse: 020 777 4036, tai
- puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9-16 
 
Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja 55 164 983 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. 
 
Helsingissä, 9.2.2016 
Cargotec Oyj 
Hallitus
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?