menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2016: Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja jatkoi parantumistaan, vahva kassavirta

08.02.2017

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 8.2.2017 KLO 8.30
 
Cargotecin tilinpäätöstiedote 2016: Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja jatkoi parantumistaan, vahva kassavirta 

- Vahva neljännes Kalmarissa
- Uudet tuotelanseeraukset vauhdittivat Hiabin tilauksia viimeisellä neljänneksellä
- Vaikea markkinatilanne jatkui MacGregorissa
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2016.
 
Loka-joulukuu 2016 lyhyesti: Vahva kassavirta
 • Saadut tilaukset olivat 822 (824) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 783 (31.12.2015: 2 064) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 4 prosenttia ja oli 933 (977) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 231 (230) miljoonaa euroa eli 25 (24) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 17 prosenttia ja oli 61,0 (52,1) miljoonaa euroa eli 6,5 (5,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 21,3 (45,0) miljoonaa euroa eli 2,3 (4,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 152,0 (87,3) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 12,2 (35,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,55) euroa.
Tammi-joulukuu 2016 lyhyesti: Kannattavuus parantui
 • Saadut tilaukset alenivat 8 prosenttia ja olivat 3 283 (3 557) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 6 prosenttia 3 514 (3 729) miljoonaan euroon.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 872 (883) miljoonaa euroa eli 25 (24) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 8 prosenttia ja oli 250,2 (230,7) miljoonaa euroa eli 7,1 (6,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 197,7 (213,1) miljoonaa euroa eli 5,6 (5,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 373,0 (314,6) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 125,3 (142,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,95 (2,21) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,94 euroa kutakin A-sarjan ja 0,95 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
Vuoden 2017 näkymät
Cargotecin vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut
MEUR Q4/16 Q4/15 Muutos Q1-Q4/16 Q1-Q4/15 Muutos
Saadut tilaukset 822 824 0 % 3 283 3 557 -8 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 222 215 3 % 889 880 1 %
Tilauskanta kauden lopussa 1 783 2 064 -14 % 1 783 2 064 -14 %
Liikevaihto 933 977 -4 % 3 514 3 729 -6 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 231 230 1 % 872 883 -1 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 25 24   25 24  
Liikevoitto* 61,0 52,1 17 % 250,2 230,7 8 %
Liikevoitto, %* 6,5 5,3   7,1 6,2  
Liikevoitto 21,3 45,0 -53 % 197,7 213,1 -7 %
Liikevoitto, % 2,3 4,6   5,6 5,7  
Voitto ennen veroja 14,2 36,9   169,1 186,2  
Liiketoiminnan rahavirta 152,0 87,3   373,0 314,6  
Kauden tulos 12,2 35,4   125,3 142,9  
Osakekohtainen tulos, EUR 0,20 0,55   1,95 2,21  
Nettovelka kauden lopussa 503 622   503 622  
Nettovelkaantumisaste, % 36,0 46,4   36,0 46,4  
Henkilöstö kauden lopussa 11 184 10 837   11 184 10 837  

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:
Vuosi 2016 oli hyvä Cargotecissa: liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli korkein Cargotecin historian aikana, liikevoittomarginaali jatkoi parantumistaan ja kassavirta oli vahva. Erityisen hyvin vuosi sujui Hiabissa, joka toi useita uusia tuoteinnovaatioita menestyksekkäästi markkinoille ja ohitti kasvussa kilpailijansa. Myös Kalmarin kannattavuus parantui. Teimme merkittäviä investointeja muun muassa ohjelmistoliiketoimintaan mahdollistaaksemme tulevaisuuden kasvun. MacGregorin haastavan markkinatilanteen huomioiden sen vuosi oli tyydyttävä ja uusiin toimenpiteisiin kannattavuuden turvaamiseksi ryhdyttiin ripeästi. 
 
Cargotecin strategiset painopistealueet ovat digitalisaatio, huoltoliiketoiminta ja hyvä johtaminen. Edistyimme selvästi kaikilla kolmella alueella. Digitalisaatiossa rakensimme Cargotec IoT Cloud -alustan vakaaksi perustaksi digitaalisille ratkaisuillemme. Ensimmäiset alustaa hyödyntävät tuotteet on lanseerattu, ja analyyttisiin alustoihin kytkemiemme laitteiden määrä kasvaa voimakkaasti. Navis-ohjelmistoliiketoimintamme on yksi keskeisistä tulevan kasvun mahdollistajistamme. Täydensimme sen tarjoomaa ostamalla ohjelmistoyritys INTERSCHALTin, joka tarjoaa tuotteita ahtaussuunnitteluun, laitehallintaan ja alusten monitorointiin. Laivaus- ja satamatoimialojen avaintoimijat ottivat koekäyttöön terminaalien ja alusten suorituskyvyn optimointiin tarkoitetun XVELA-yhteistoiminta-alustamme. Vuoden aikana investoimme tuotekehitykseen yli 90 miljoonaa euroa.
 
Meillä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia huoltoliiketoiminnassa. Vuonna 2016 Hiabin huoltoliiketoiminta kehittyi hyvin, Kalmarissa kehitys parani loppuvuotta kohden ja MacGregorissa kärsimme heikosta markkinatilanteesta. 
 
Olen erittäin tyytyväinen edistymiseemme johtamisen kehittämisessä. Jo yli 200 avainjohtajaa on osallistunut ohjelmaan, ja intensiivinen kehitystyö jatkuu vuonna 2017. Haluamme näillä toimilla vakiinnuttaa Cargoteciin yhdenmukaisemman, suoritukseen perustuvan johtamiskulttuurin.
 
Jatkamme huoltoliiketoiminnan, digitalisaation ja johtamisen kehittämistä vuonna 2017. Nämä ovat avaintekijöitä pyrkiessämme kohti älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajuutta. Uskon, että panostuksemme toimintamme kehittämiseen tulevat parantamaan liikevoittoamme myös vuonna 2017. 
 
Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen
tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku) tulivat voimaan 3.7.2016. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta Cargotecin käyttämien tunnuslukujen laskentaan, mutta ohjeiden mukaisesti Cargotec julkaisee selostuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.
 
Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.
 
Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % liikevaihdosta = (Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut) / Liikevaihto * 100
 • Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma. Tilinpäätöstiedotteessa liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja täsmäytys tuloslaskelman liikevoittoon on esitetty liitetiedossa 3, ja korollisen nettovelan täsmäytys taseen korollisiin velkoihin ja varoihin on esitetty liitetiedossa 6.
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 9.30 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.00 mennessä.
 
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0404, tunnus Cargotec/2609290. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
 
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?