menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomainen CMA estää Cargotecin ja Konecranesin välisen sulautumisen - yhtiöt peruuttavat suunnitellun sulautumisen

29.03.2022

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 29. MAALISKUUTA 2022 KLO 9.55

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomainen CMA estää Cargotecin ja Konecranesin välisen sulautumisen ‒  yhtiöt peruuttavat suunnitellun sulautumisen

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (“CMA”) on estänyt Cargotecin   ja Konecranesin sulautumisen. CMA:n tänään antaman lopullisen raportin (Final Report) mukaan tarjotut toimenpiteet – jotka olisivat poistaneet yhtiöiden päällekkäiset liiketoiminnot ja jotka Euroopan komissio on hyväksynyt – eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi. Näin ollen suunniteltua sulautumista Cargotecin ja Konecranesin välillä ei voida panna täytäntöön. Suunnitellun sulautumisen toteutuminen olisi edellyttänyt kaikkien asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tästä johtuen Cargotec ja Konecranes ovat tänään sopineet peruuttavansa suunnitellun sulautumisen.

Cargotec  ja Konecranes ovat saaneet hyväksynnät suunnitellulle sulautumiselle lukuisilta kilpailuviranomaisilta. Euroopan komissio antoi ehdollisen hyväksyntänsä 24.2.2022 tiedotetun mukaisesti Cargotecin ja Konecranesin suunnitellulle sulautumiselle saman Konecranesin trukkiliiketoiminnan ja Kalmarin Automation Solutions -yksikön divestointeihin perustuvan toimenpidepaketin perusteella, jonka CMA hylkäsi. Lisäksi Kiinan markkinasääntelyviranomainen (China’s State Administration for Market Regulation) ja yhdeksän muuta lainkäyttöaluetta ovat hyväksyneet suunnitellun sulautumisen.  

Edellä mainittujen hyväksyntöjen lisäksi sulautumisen täytäntöönpano on ollut edelleen ehdollinen monien kilpailuviranomaisten, mukaan lukien Yhdysvaltojen oikeusministeriö (”DOJ”), hyväksynnöille. Cargotec ja Konecranes ovat olleet jatkuvassa keskusteluyhteydessä näiden viranomaisten kanssa. 

CMA:lta lupamenettelyn aikana saamansa palautteen perusteella Cargotecin ja Konecranesin hallitukset ovat huolellisesti harkinneet muuttavansa tarjoamaansa toimenpidepakettia sekä vaihtoehtoisia toimenpidepaketteja CMA:n esittämiin kilpailuhuoliin vastaamiseksi. Hallitukset eivät kuitenkaan ole löytäneet sellaista tyydyttävää ratkaisua, joka olisi ollut Cargotecin, Konecranesin, ja tulevan yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen ja joka ei vaarantaisi ehdotetun sulautumisen 1.10.2020 esitettyjä perusteita. 

CMA:n kielteisen raportin perusteella Cargotecin ja Konecranesin hallitukset ovat näin ollen päättäneet, että on Cargotecin ja Konecranesin sekä molempien yhtiöiden osakkeenomistajien parhaan edun mukaista peruuttaa sulautuminen. 

Ilkka Herlin, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja: Cargotecin hallitus on vakuuttunut siitä, että sulautuminen olisi luonut huomattavaa arvoa sekä koko teollisuudenalalle että osakkeenomistajille parantamalla kestävää materiaalivirtaa. Yhdistyminen olisi luonut vahvan eurooppalaisen yhtiön nopeuttamalla yhteistä innovaatiokykyä kilpailua haittaamatta. Olemme tehneet kaiken mahdollisen sulautumisen toteuttamiseksi ja olemme pettyneitä, että sulautumissuunnitelmista oli luovuttava. Pitkän ja laajan lupaprosessin ja sulautumisen valmistelun jälkeen on aika siirtää fokus Cargotecin strategian toteuttamiseen ja omiin arvonluontimahdollisuuksiin.

Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja: Konecranesin ja Cargotecin 1.10.2020 tiedotettu yhdistyminen olisi luonut yhtiön, joka olisi ollut suurempi kuin osiensa summa. Kilpailuviranomaisprosessi on ollut laaja ja selvitykset perusteellisia ja Konecranesin hallitus on pettynyt, että tarjottu toimenpidepaketti ei poistanut kaikkien kilpailuviranomaisten huolenaiheita. Samalla uskomme, että lisätoimenpiteet eivät olisi olleet Konecranesin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisia, sillä ne olisivat muuttaneet transaktion strategisia perusteita. Konecranes tulee jatkamaan strategiaansa ja edistämään arvonluontimahdollisuuksiaan itsenäisesti.

Cargotec ja Konecranes lopettavat välittömästi sulautumisvalmistelut ja jatkavat toimintojaan erikseen itsenäisinä yhtiöinä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Cargotec on kirjannut 57 miljoonaa euroa ja Konecranes 56 miljoonaa euroa sulautumiseen liittyviä transaktio- ja integraatiosuunnittelukustannuksia. Arvio järjestelyn 125 miljoonan euron kokonaiskustannuksista (pois lukien integraatiosuunnittelukulut) on edelleen voimassa. Transaktio- ja integraatiosuunnittelun lopulliset kustannukset raportoidaan, kun ne ovat saavilla.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, aki.vesikallio(a)cargotec.com, puh. 040 729 1670

TÄRKEITÄ TIETOJA
Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Cargotecin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Cargotecin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Cargotecin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Cargotecin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?