menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukainen avaava tase tilikaudelle 2019 sekä uusien määritelmien mukaiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018

04.04.2019

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4. HUHTIKUUTA 2019 KLO 9.30

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukainen avaava tase tilikaudelle 2019 sekä uusien määritelmien mukaiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018

Tällä pörssitiedotteella kerrotaan Cargotecin uusien konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden siirtymävaikutukset (IFRS 16, IFRIC 23), huoltoliiketoiminnan täsmennetty määritelmä ja muutokset vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin sekä annetaan niitä vastaava avaava tase tilikaudelle 2019 sekä soveltuvin osin oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018.

Muutokset eivät vaikuta Cargotecin vuoden 2019 näkymiin. Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Uusien laatimisperiaatteiden siirtymävaikutukset


Cargotec soveltaa uutta IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä uutta IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien ja tiedottaa näiden käyttöönottoon liittyvien siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto vähensi Cargotecin avaavan taseen 2019 omaa pääomaa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

  • IFRS 16, Vuokrasopimukset, otettiin käyttöön soveltamalla mukautettua takautuvaa siirtymämallia. IFRS 16:n käyttöönoton yhteydessä suurin osa Cargotecin vuonna 2018 raportoimista taseen ulkopuolisista operatiivisista vuokrasopimuksista muuttui käsittelyltään taseelle kirjattaviksi vuokrasopimuksiksi. Käyttöönottoon liittyvien siirtymäoikaisujen nettovaikutus vähensi kertyneitä voittovaroja 9,9 miljoonaa euroa perustuen korollisten velkojen kasvuun 178,1 miljoonalla eurolla, aineellisten omaisuuserien kasvuun 163,9 miljoonalla eurolla, laskennallisten verosaamisten kasvuun 3,1 miljoonalla eurolla, ja korottomien velkojen pienentymiseen 1,1 miljoonalla eurolla. Vuokravelan nykyarvon määrittämiseen käytetty painotettu keskikorko siirtymähetkellä oli 4,3 %.

  • IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä, otettiin käyttöön ei-takautuvasti tulkinnan sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. Tulkinta selventää, kuinka IAS 12:n, Tuloverot, kirjaamiseen ja arvostamiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan tilanteessa, jossa tuloverojen käsittelyyn liittyy epävarmuutta. Tulkinta antaa ohjeistusta siihen, arvioidaanko epävarmoja veropositioita erikseen vai yhtenä kokonaisuutena, perustuen siihen kumpi menettelytapa parhaiten ennakoi epävarmuuden toteutumista. Tulkinta selventää lisäksi kuinka ottaa huomioon oletuksia epävarmojen veropositioiden verotarkastuksiin sekä epävarmojen veropositioiden laskentamenetelmiin liittyen. Tuloverojen ja laskennallisten verojen uudelleenarviointi IFRIC 23:n mukaisesti vähensi siirtymähetkellä kertyneitä voittovaroja 14,6 miljoonaa euroa johtuen 13,9 miljoonan euron vähennyksestä tuloverosaamisissa ja 0,7 miljoonan euron vähennyksestä laskennallisissa verosaamisissa.


Lisätietoa muutoksista annetaan Cargotecin vuoden 2018 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Huoltoliiketoiminnan täsmennetty määritelmä


Cargotec on täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2018 luvut. Hiabilla huoltoliiketoimintaan siirrettiin laitetoimituksen jälkeen myytävät lisävarusteet ja MacGregorilla RoRo-alusten konversiot sekä Cargo Boost -projektit.

Huoltoliiketoiminnan määritelmän täsmentämisen seurauksena Cargotecin vuoden 2018 huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 46 miljoonaa euroa 1 031 miljoonaan euroon ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto 47 miljoonaa euroa 980 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon Hiabilla 35 miljoonaa euroa ja MacGregorilla 12 miljoonaa euroa.

Muutokset vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin


Cargotec on tehnyt muutoksia käyttämiinsä vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin ja antaa oikaistut luvut vertailukaudelle 2018.

Tilinpäätöstiedotteessa 2018 kerrotun mukaisesti Cargotec korvaa 1.1.2019 alkaen taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun "liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja" tunnusluvulla "vertailukelpoinen liikevoitto". Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 oli 242,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 ainoastaan MacGregorilla oli uudelleenjärjestelykulujen lisäksi muita vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Lisäksi oman ja sijoitetun pääoman tuoton (ROE ja ROCE) laskentatapaa on muutettu vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuosineljännesten välillä. Jatkossa luvut lasketaan käyttäen viimeisten 12 kuukauden tulosta annualisoidun tuloksen sijaan. Tasekeskiarvo lasketaan raportointikauden ja 12 kuukautta aiemman raportointikauden päättävien taseiden keskiarvona aiemmin käytetyn raportointikauden ja edellisen vuoden päättävien taseiden keskiarvon sijaan.

Vuoden 2019 näkymät ennallaan


Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan 25. huhtikuuta.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Oikaistut taloudelliset tiedot

Konsernitase


VARAT, MEUR 31.12.2018 IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 970,9 - 970,9
Muut aineettomat hyödykkeet 278,6 - 278,6
Aineelliset hyödykkeet 308,7 163,9 472,6
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 99,8 - 99,8
Osakesijoitukset 0,3 - 0,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset* 36,0 - 36,0
Laskennalliset verosaamiset 137,3 2,4 139,8
Muut korottomat saamiset 9,5 - 9,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 841,1 166,3 2 007,5
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 688,8 - 688,8
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset* 1,8 - 1,8
Tuloverosaamiset 56,0 -13,9 42,1
Johdannaisvarat 17,4 - 17,4
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 822,5 - 822,5
Rahavarat* 256,3 - 256,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 842,8 -13,9 1 828,9
       
Varat yhteensä 3 683,9 152,4 3 836,3OMA PÄÄOMA JA VELAT, MEUR 31.12.2018 IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 64,3 - 64,3
Ylikurssirahasto 98,0 - 98,0
Muuntoerot -44,2 - -44,2
Arvonmuutosrahasto -13,5 - -13,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,5 - 58,5
Kertyneet voittovarat 1 262,5 -24,6 1 237,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 425,6 -24,6 1 401,0
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 3,0 - 3,0
Oma pääoma yhteensä 1 428,5 -24,6 1 404,0
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat* 717,1 141,9 859,0
Laskennalliset verovelat 28,1 0,0 28,1
Eläkevelvoitteet 92,3 - 92,3
Varaukset 10,7 - 10,7
Muut korottomat velat 58,6 - 58,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 906,8 142,0 1 048,8
       
Lyhytaikaiset velat      
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset* 168,4 36,1 204,5
Muut korolliset velat* 44,5 - 44,5
Varaukset 86,7 - 86,7
Saadut ennakot 190,3 - 190,3
Tuloverovelat 39,6 - 39,6
Johdannaisvelat 5,8 - 5,8
Ostovelat ja muut korottomat velat 813,5 -1,1 812,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 348,6 35,0 1 383,6
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 683,9 152,4 3 836,3
       
*Sisältyvät korolliseen nettovelkaan.
       
       


Tunnusluvut

IFRS 16 -standardin ja IFRIC 23 -tulkinnan vaikutukset tunnuslukuihin

    31.12.2018 IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Oma pääoma / osake EUR 22,16 -0,38 21,78
Omavaraisuusaste % 40,9 % -2,4 %-yks. 38,5 %
Korolliset nettovelat MEUR 625,5 178,1 803,5
Korollinen nettovelka / EBITDA, viimeiset 12 kk   2,3 0,7 3,0
Nettovelkaantumisaste (gearing) % 43,8 % 13,4 %-yks. 57,2 %

Uuden laskentatavan mukaiset oman ja sijoitetun pääoman tuottoluvut vuodelle 2018

    31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018 1.1.2019*
Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk % 9,4 % 6,9 % 7,2 % 7,6 % 7,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk % 9,4 % 8,0 % 7,9 % 8,0 % 7,8 %

*IFRS 16 -standardin ja IFRIC 23 -tulkinnan mukaiset tunnusluvut

 

Avainluvut vuosineljänneksittäin

Huoltoliiketoiminnan täsmennetyn määritelmän mukaiset avainluvut ja uusi vaihtoehtoinen tunnusluku, vertailukelpoinen liikevoitto, vuosineljänneksittäin


Cargotec   Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset MEUR 256 258 251 265 1 031
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 237 247 239 257 980
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta % 35 % 34 % 35 % 33 % 34 %
Liikevoitto MEUR 53,2 21,3 54,5 60,9 190,0
Liikevoitto % 6,9 % 2,6 % 6,8 % 6,7 % 5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 57,5 57,2 57,8 69,6 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto % 7,4 % 7,0 % 7,2 % 7,7 % 7,3 %
             
Kalmar   Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 110 112 111 116 449
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 28,7 25,2 38,6 51,0 143,6
Vertailukelpoinen liikevoitto % 7,7 % 6,5 % 9,3 % 11,5 % 8,9 %
             
Hiab   Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 75 77 75 83 309
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 36,1 39,4 24,2 34,9 134,5
Vertailukelpoinen liikevoitto % 13,1 % 13,4 % 9,3 % 11,0 % 11,7 %
             
MacGregor   Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 52 58 53 59 222
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 0,7 3,5 1,0 -6,8 -1,6
Vertailukelpoinen liikevoitto % 0,6 % 2,6 % 0,8 % -4,6 % -0,3 %
             
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?