menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus päätti uusista avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinohjelmista

20.12.2023

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20. JOULUKUUTA 2023 KLO 20.00
Cargotec Oyj:n hallitus päätti uusista avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinohjelmista
Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Cargotecin strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksona on kalenterivuodet 2024–2026. Ansaintajakso sisältää kolme yhden kalenterivuoden pituista mittausjaksoa. Hallitus päättää vuosittain mittausjaksojen ansaintakriteerit ja niille tavoitteet. Osakepohjaisen kannustinohjelman 2024–2026 piiriin kuuluu noin 100 valittua konsernin avainhenkilöä, mukaan lukien Cargotecin johtoryhmän jäsenet.

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt, että ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2024 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmar ja Hiab avainhenkilöillä liiketoiminta-alueiden osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Konsernin avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin osakekohtainen tulos (EPS). Ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 222 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Osakkeina maksettavan palkkion lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintajakson päättymisen jälkeen hallitus vahvistaa mittausjaksoilta ansaittujen palkkioiden kumulatiivisen yhteismäärän, ja mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024–2026 maksetaan vuonna 2027 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Lisäksi Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta rajoitettujen osakkeiden ohjelmasta kalenterivuosille 2024–2026. Osana kokonaiskompensaatiota rajoitettuja osakkeita voidaan myöntää valituille avainhenkilöille. Ohjelmasta maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 20 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Osakkeina maksettavan palkkion lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Kullekin osallistujalle osakkeina määritetyn ansaintamahdollisuuden ohella ohjelmien nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä maksukatolla.

Siitä, miten Cargotecin ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi vaikuttaa kannustinohjelmiin, kerrotaan asianomaisessa yhteydessä, kun eriyttämisestä ja sen etenemisestä annetaan lisätietoa.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Laura Salminen, Vice President, Performance and Rewards, puh. 020 777 4000
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 800 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?