menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kalmar Ammattilehtitiedote

Merikuljetusala digitalisaation kynnyksellä: tietojen jakamista ja yhteistyötä tehostettava

21.06.2017

CARGOTEC OYJ, AMMATTILEHTITIEDOTE, 21.6.2017 KLO 14.30
 
Merikuljetusala digitalisaation kynnyksellä: tietojen jakamista ja yhteistyötä tehostettava
 
Business Performance Innovation (BPI) Networkin julkaiseman toimialaraportin mukaan tehoton tiedon jakaminen ja vähäinen toimialojen ylittävä yhteistyö aiheuttaa merkittävää tehottomuutta ja kustannuksia merialalla ja valtamerten toimitusketjussa. Raportti perustuu tutkimukseen, jonka BPI Network toteutti yhteistyössä Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueeseen kuuluvien Naviksen ja XVELAn kanssa.

Tutkimuksen nimi on Competitive Gain in the Ocean Supply Chain: Innovation That's Driving Maritime Operational Transformation (Valtamerten toimitusketjun kilpailuedut: innovaatiot, jotka vauhdittavat merialan muutosta). Sen mukaan tuottavuutta ja asiakaspalvelua voidaan parantaa huomattavasti tehostamalla teknologian käyttöä valtamerten toimitusketjussa.

Tutkimus perustuu maailmanlaajuisesti toteutettuun kyselyyn, johon vastasi yli 200 johtajaa ja muuta ammattilaista. Vastaajat edustivat terminaalioperaattoreita, varustamoita, logistiikkayrityksiä, alusten omistajia, satamaviranomaisia, rahdinantajia ja vastaanottajia sekä muita maailmanlaajuisen valtamerten toimitusketjun osapuolia.
 
Lataa tutkimus osoitteesta http://www.bpinetwork.org/competitive-gain.
 
Tutkimuksen mukaan kuljetusten huono näkyvyys ja ennustettavuus haittaa maahantuojia ja viejiä, konttikuljetusyrityksiä, terminaalioperaattoreita ja muita alan toimijoita. Ne menettävät tuloja, koska ne eivät synkronoi toimintoja keskenään ja niiden käsitykset tiedon merkityksestä ovat puutteellisia. 
 
Erityisesti kyselyyn vastanneet alan johtavat toimijat ymmärtävät kuitenkin digitalisaation ja ajattelutavan muutoksen merkityksen ja sen, että muutos on koko toimialan etu. "Yhteistyö ja tiedon jakaminen hyödyttää kaikkia", toteaa Hamburg Süd -konsernin globaaleista meri- ja terminaalitoiminnoista vastaava johtaja Andreas Mrozek. Hamburg Süd on yksi maailman suurimmista konttikuljetusyhtiöistä. "Muutos lähtee asiakkaista ja etenee varustamoihin, terminaalioperaattoreihin, toimittajiin, rahtijärjestelmiin, kuorma-autoyrityksiin ja niin edelleen. Läheisempi yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille toimitusketjuun osallistuville."
 
90 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi reaaliaikaisen tiedon saatavuuden ja tiedon jakamisen olevan tärkeä keino lisätä merikuljetusalan tehokkuutta ja suorituskykyä. Noin 80 prosenttia vastanneista totesi, että toimialan on parannettava toimitusketjujensa näkyvyyttä.
 
Alan toimijoiden mukaan sysäys parannusten toteuttamiseen tulee todennäköisesti useammalta taholta. Rahtaajat odottavat toimintaan parempaa näkyvyyttä ja kuljetusliikkeiden yhteenliittymät parempia tiedonjakamistapoja toimintansa tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Terminaalit ja satamaviranomaiset ovat voimakkaan paineen alla tehostaa ja optimoida nykyisten infrastruktuurien käyttöä.
 
Kyselyyn vastanneet arvioivat, että valtamerten toimitusketjun eri prosesseja voitaisiin tehostaa keskimäärin vähintään 55 ja jopa 66 prosenttia, jos alan tietojärjestelmiä päivitettäisiin ja tiedon jakamista toimitusketjun jäsenten välillä lisättäisiin.
 
"Tutkimuksessamme korostuu merikuljetusalan kriittinen tarve lisätä yhteistyötään ja näkyvyyttään uusien teknologialähtöisten mallien ja prosessien avulla", toteaa BPI Networkin ajatusjohtajuudesta vastaava johtaja Dave Murray. "Ala on siirtynyt digitaaliaikaan aivan liian hitaasti, osittain ehkä alaa vaivanneiden taloudellisten haasteiden vuoksi, mutta myös monien alan toimijoiden muutosvastarinnan takia."
 
Kyselyyn vastanneiden mukaan kehittämistä kaivataan eniten seuraavilla osa-alueilla: 1) rahdinkuljettajien ja terminaalien välisen toiminnan koordinointi, 2) toimitusketjun näkyvyys ja tiedon jakaminen, 3) terminaalitoiminnot, 4) tavaravirtojen näkyvyys ja ennustettavuus ja 5) kuljetusliikkeiden yhteenliittymien välinen yhteistyö.
 
"Tutkimuksen tulokset ovat linjassa sen kanssa, mitä maailman suurimmat kuljetusliikkeet ja terminaalit ovat viestittäneet. Muilla toimialoilla on jo todettu, että pilvipohjaisten alustojen käyttö tehostaa liiketoimintaverkostojen välistä näkyvyyttä, koordinointia ja yhteistyötä ja lisää asiakkaan saamaa lisäarvoa", XVELAn johtaja Guy Rey-Herme toteaa. "Verkoston jäsenten on paljon helpompaa saavuttaa kannattavuus- ja palvelutavoitteensa, kun niiden toiminta on sovitettu yhteen."
 
Raportti osoittaa, että toimialan muutosvastarinta, henkilöstön ikääntyminen ja joustamattomat tietojärjestelmät ovat tärkeimmät esteet näkyvyyden ja yhteistyön lisäämiselle. Noin 54 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että toimialan "muutosjähmeys" oli yksi suurimmista yhteistyön lisäämisen esteistä. 49 prosenttia puolestaan mainitsi suurimmiksi esteiksi vanhat ja monimutkaiset tietojärjestelmät.
 
Samaan aikaan monet alan toimijat uskovat tilanteen olevan muuttumassa. Noin 46 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän yrityksensä joko panostaa merkittävästi uusiin teknologioihin tai ainakin lisää teknologiainvestointejaan selvästi.
 
"Tekniset innovaatiot ja parannukset kiihtyvät, kun terminaalit ja rahdinkuljettajat siirtyvät digitaaliaikaan", toteaa Naviksen johtaja ja Kalmarin ohjelmistoliiketoiminnasta vastaava Benoit de la Tour. "Pelkästään viime vuonna 43 terminaalia otti käyttöön N4-terminaalijärjestelmämme tai sen päivityksen, mikä oli yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna. Vahva kehitys jatkuu myös tänä vuonna - konttikuljetusalan johtavien toimijoiden teettämien riippumattomien tutkimus- ja mediaraporttien mukaan näkymät ovat entistäkin myönteisemmät.
 
Muita keskeisiä tutkimustuloksia olivat:
  • Noin 90 prosenttia kuljetusliikkeistä ja vastaanottajista katsoo, että valtamerten toimitusketjun näkyvyyttä pitäisi parantaa.
  • 85 prosenttia kuljetusliikkeistä ja vastaanottajista pitää alaa joko hitaasti muuttuvana (70 %) tai jääneen selvästi jälkeen (15 %) innovatiivisuudessa ja uuden sukupolven teknologian käyttöönotossa.
  • Vain 12 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että niiden liikekumppanit tekivät yhteistyötä ja jakoivat tietoa erittäin tehokkaasti. 38 prosentin mielestä liikekumppanit ovat kuitenkin parantaneet toimintaansa, ja 32 prosenttia piti kumppaneitaan kohtuullisen tehokkaina.
  • Vastaajien mukaan viisi lupaavinta teknologiaa merialan näkökulmasta ovat data-analytiikka, automaatio, esineiden internet, uudet ohjelmistonhallintaratkaisut ja pilvipohjaiset ratkaisut.
Vaikka merkittävät taloudelliset haasteet koskevat koko tavarankuljetusalaa maailmanlaajuisesti, monet kyselyyn vastanneista odottivat myönteistä käännettä seuraavien kahden vuoden aikana. 27 prosenttia odotti kannattavuuden parantuvan jonkin verran, kun taas 35 prosenttia ennakoi tilanteen tasaantuvan mutta heikon kannattavuuden jatkuvan samalla ajanjaksolla.
 
Englanninkielinen tutkimusraportti on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.bpinetwork.org/competitive-gain.
 
Lisätietoja:
Virpi Raski, Communications Director, Cargotec, puh. 020 777 4000, virpi.raski(at)cargotec.com
 
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
 
Tietoa Navis LLC:stä ja XVELAsta
Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueeseen in kuuluva Navis tarjoaa teknologioita ja palveluja, jotka parantavat maailman johtavien terminaalioperaattoreiden ja merikuljetusvarustamoiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Navis yhdistää alan parhaat käytännöt innovatiiviseen teknologiaan ja huippuluokan palveluihin, jotta asiakkaat voivat maksimoida toimintansa tehokkuuden ja vähentää riskejään. www.navis.com
 
XVELA, myös osa Kalmaria, tarjoaa täysin uudenlaisia, pilvipohjaisia yhteistyöalustoja, jotka tukevat merikuljetusvarustamoiden ja terminaalioperaattoreiden läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja tuottavuutta. Reaaliaikaisen yhteistyön, puolueettoman tiedon jakamisen ja koko aluksen käytön kattavan näkyvyyden avulla XVELA auttaa terminaaleja, kuljetusyhtiöitä ja niiden kumppaneita tekemään yhteistyötä sekä synkronoimaan ja tehostamaan toimintaansa koko ahtausprosessin ajan. www.xvela.com
 
Tietoa BPI Networkistä
Business Performance Innovation (BPI) Network on vertaisvetoinen, ajatusjohtajuuteen ja ammatilliseen verkostoitumiseen erikoistunut organisaatio, joka tavoittaa noin 50 000 henkilöä tietoteknisen muutoksen, muutoksen johtamisen, liiketoiminnan uudelleensuunnittelun, prosessien parantamisen ja strategisen suunnittelun aloilta. Lisätietoa: www.bpinetwork.org
Mitä mieltä olet sivustosta?