menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009

02.02.2009

Pörssitiedote, 2. helmikuuta 2009 klo 15.45

 
Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5. maaliskuuta 2009 klo 14.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2009 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.3.2009.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi ehdotetaan, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. 

11. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja ettei varajäseniä valita.

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Henrik Ehrnrooth on ilmoittanut valiokunnalle, ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan UPM-Kymmene Oyj:n energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Anja Silvennoinen. Lisätietoja ehdokkaasta on saatavilla Cargotecin internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. 

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat vuosina 2005–2008 hankitut omat osakkeet, joita on yhtiökokouskutsun hetkellä 2 990 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Kokouksen päättäminen 

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen 

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 2.2.2009 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viikolla 7 ja se postitetaan osakkeenomistajille viikolla 8.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautuminen ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 23.2.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 23.2.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Lisäohjeita on yhtiön internet-sivuilla www.cargotec.fi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 2.3.2009 klo 16.00 mennessä joko

• Cargotecin internet-sivujen kautta www.cargotec.fi,
• kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 HELSINKI,
• faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
• puhelimitse numeroon 0204 55 4284.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 2.3.2009. 

Helsingissä 2. helmikuuta 2009

Cargotec Oyj
HALLITUS


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Mitä mieltä olet sivustosta?