menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2021

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Cargotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin  2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus ei ole Cargotecissa muuttumaton käsite, vaan muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2021 valittiin hallituksen jäseniksi Jaakko Eskola, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Maaliskuussa 2021 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon joidenkin jäsenten yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi jäsenet edelleen riippumattomiksi yhtiöstä.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. 

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

Osakeomistus 31.12.2020*:
2 940 067 A-osaketta
6 210 476 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2005–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen puheenjohtaja:
Tampereen yliopisto 2018–
Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys ry 2009–2017

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–
Suomen Pörssisäätiö 2005–2011
John Nurmisen säätiö 2005–2008

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri

Osakeomistus 31.12.2020*:
161 141 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen jäsen 2005–, varapuheenjohtaja 2009–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Väliaikainen toimitusjohtaja, Cargotec Oyj 10/2012–2/2013
Johtaja ja hallituksen sihteeri, KONE Oyj 1998–2006
Hallintojohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994–1998
KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja:
Handelsbanken Suomi 2019–, jäsen 2016–
Consti Yhtiöt Oy 2015–
Enfo Oyj 2007–2017
Opteam Yhtiöt Oy 2013–2017, jäsen 2011–2017
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen:
Hollming Oy 2008–2015
Etteplan Oyj 2004–2014
Martela Oyj 2003–2013
Havator Holding Oy 2007–2010

Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Osakeomistus 31.12.2020:
10 663 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2010–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oyj 2010–2011
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö liiketoimintaryhmä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmä 1997–1998
Talousjohtaja 1988–1999
Talouspäällikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja:
Glaston Oyj 2018–2021 , varapuheenjohtaja 2014–2018, jäsen 2010–2014
T2H Oy 2018–
Havator Oy 2010–2019

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Pöyry Oyj 2016–2019 , jäsen 2015–2016
CapMan Oyj 2005–2013, jäsen 2001–2005

Hallituksen jäsen:
Evli Pankki Oyj 2010–
3Step It Group Oy 2016–
Holiday Club Resorts Oy 2015–2018, puheenjohtaja 2008–2015
Tieto Oyj 2010–2016
YIT Oyj 2001–2009 ja 2014–2016

Jaakko Eskola

S. 1958, DI

Hallituksen jäsen 2021–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj 2015–2021,
varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2015;
johtaja, Marine Solutions 2006–2015;
johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006

toimitusjohtaja, Wärtsilä Development & Financial Services Oy 1998–2005

Hallituksen puheenjohtaja:
Ahlström-Munksjö

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2021–

Teresa Kemppi-Vasama

s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA

Osakeomistus 31.12.2020:
1 607 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy 2017
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kempower Oy 2020–, jäsen 2018–
LUT-yliopisto 2018–

Hallituksen jäsen:
Kemppi Group Oy 2012–
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry 2020–

Muut:
Varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura 2014–

Johanna Lamminen

s. 1966, tekniikan tohtori, MBA

Osakeomistus 31.12.2020:
1 607 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Gasum Oy, 2014–2021
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999

Hallituksen puheenjohtaja:
Gasum AS 2014–2020

Hallituksen jäsen:
Sampo Oyj 2019–
CellMark AB 2021–
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2014–
Evli Pankki Oyj 2015–2019
Tieto Oyj 2016–2019

Casimir Lindholm

s. 1971, kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen 2021–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Eltel Group 2018–
Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj 2014–2018;
Varatoimitusjohtaja 2014;
Johtaja, Building Construction Finland 2012–2014
Johtotehtävät, Eltel Group ja Eltel Networks Infranet AB 2008–2012

Hallituksen jäsen:
Uponor Oyj 2018–
Hartwall Capital Oy 2018–2021
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2017–2018

Kaisa Olkkonen

s. 1964, OTM

Osakeomistus 31.12.2020:
1 897 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–2020
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004

Hallituksen puheenjohtaja:
SSH Communications Security Oyj 2016

Hallituksen jäsen:
Enfo Oyj 2016– (varapuheenjohtaja 2019–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–)
Air Navigation Services Finland Oy 2020–
Voltio Oy 2020–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–
Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys ry 2012–2016
Suomen Uusyrityskeskukset ry 2012–2016
Digital Europe (Euroopan ICT-sektorin järjestö) 2012–2016

Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–

Muu:

Hallituksen jäsen, Finnish Information Security Cluster ry 2017–2020 
Puheenjohtaja, Business Europe Internal Market Committee 2015–2016
Varapuheenjohtaja, ICC:n digitaalisen talouden komissio 2012–2016

Heikki Soljama

s.1954, DI

Osakeomistus 31.12.2020:
1 897 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

ABB-yhtymän palveluksessa 1980–2015:
Johtaja, ABB Ltd. Sveitsi 2010–2015
Johtaja, ABB China Ltd. 2006–2010
Johtaja, ABB Oy 2003–2005
COE Manager, Cruise and Ferry, ABB Oy 1995–2003

Hallituksen jäsen:

Koja Yhtiöt Oy 2016–
Koja Oy 2016–
Aker Arctic Technology Oy 2018–

Mitä mieltä olet sivustosta?