menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2020

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Cargotec noudatti vuonna 2019 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2015 kaikkia suosituksia ja 1.1.2020 alkaen hallinnointikoodia 2020 (www.cgfinland.fi).

Yhtiökokous

Cargotecin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä ja sen kutsuu koolle hallitus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosi 2020 tuo poikkeuksen tähän aikatauluun, sillä Cargotec peruutti varsinaisen yhtiökokouksensa tiistailta 17.3.2020 ja siirsi sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen 16.3.2020 määräämien linjausten seurauksena.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen. Hallitukselle ilmoitetut hallituksen jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ehdotus on hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemä tai ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan vastaavalla tavalla.

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa ja että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava Cargotecin hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Osinko

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

Yhtiökokous 2020

Cargotec peruutti varsinaisen yhtiökokouksensa tiistailta 17.3.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen linjausten seurauksena Cargotecin hallitus on päättänyt perua tiistaiksi 17.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus ilmoitti 16.3.2020, että kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön. Cargotecin hallitus on näiden linjausten seurauksena päättänyt perua koolle kutsutun yhtiökokouksen.

Cargotec kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Jos teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä osoitteeseen communications@cargotec.com.

- Pörssitiedote: Cargotec peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa tiistailta 17.3.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

 

Peruutetun yhtiökokouksen aineistoa
- Yhtiökokouskutsu

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Palkitsemispolitiikka
- Tietosuojaseloste

Yhtiökokousarkisto

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus ei ole Cargotecissa muuttumaton käsite, vaan muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2019 valittiin hallituksen jäseniksi Ilkka Herlin, Tapio Hakakari, Jorma Eloranta, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Maaliskuussa 2019 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. 

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta, operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä, sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunnalle raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserniraportoinnin, rahoituksen, verotuksen, lakiasioiden, riskienhallinnan sekä eettisyys- ja säännöstenmukaisuustoiminnon johtajat raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.3.2019 valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Ilkka Herlin ja Kaisa Olkkonen. Valiokunnan jäsenet ovat Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta valmistelee yhtiön toimielinten, eli hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee vuosittain hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä. Valiokunta valmistelee konsernin palkitsemisperiaatteet ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä seuraa niiden toteumia ja toimivuutta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin paitsi silloin, kun käsiteltävät asiat koskevat häntä.


Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 19.3.2019 valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Herlin ja jäseniksi Jorma Eloranta, Tapio Hakakari ja Peter Immonen. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

Osakeomistus 31.12.2019*:
2 940 067 A-osaketta
6 209 207 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2005–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen puheenjohtaja:
Tampereen yliopisto 2018–
Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys ry 2009–2017

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–
Suomen Pörssisäätiö 2005–2011
John Nurmisen säätiö 2005–2008

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri

Osakeomistus 31.12.2019*:
160 245 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen jäsen 2005–, varapuheenjohtaja 2009–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Väliaikainen toimitusjohtaja, Cargotec Oyj 10/2012–2/2013
Johtaja ja hallituksen sihteeri, KONE Oyj 1998–2006
Hallintojohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994–1998
KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja:
Handelsbanken Suomi 2019–, jäsen 2016–
Consti Yhtiöt Oy 2015–
Enfo Oyj 2007–2017
Opteam Yhtiöt Oy 2013–2017, jäsen 2011–2017
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen:
Hollming Oy 2008–2015
Etteplan Oyj 2004–2014
Martela Oyj 2003–2013
Havator Holding Oy 2007–2010

Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Osakeomistus 31.12.2019:
9 767 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2010–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oyj 2010–2011
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö liiketoimintaryhmä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmä 1997–1998
Talousjohtaja 1988–1999
Talouspäällikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja:
Glaston Oyj 2018– , varapuheenjohtaja 2014–2018, jäsen 2010–
Havator Oy 2010–
T2H Oy hall pj 2018–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Pöyry Oyj 2016– , jäsen 2015–
CapMan Oyj 2005–2013, jäsen 2001–2005

Hallituksen jäsen:
Evli Pankki Oyj 2010–
3Step It Group Oy 2016–
Holiday Club Resorts Oy 2015–2018, puheenjohtaja 2008–2015
Tieto Oyj 2010–2016
YIT Oyj 2001–2009 ja 2014–2016

Jorma Eloranta

s. 1951, diplomi-insinööri,
vuorineuvos, tekniikan tohtori h.c.

Osakeomistus 31.12.2019:
9 526 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2013–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2004–2011
Toimitusjohtaja, Kvaerner Masa-Yards Oy 2001–2003
Toimitusjohtaja, Patria Industries Oyj 1997–2000
Varatoimitusjohtaja, Finvest- ja Jaakko Pöyry -konsernit 1996
Toimitusjohtaja, Finvest Oy 1985–1995

Hallituksen puheenjohtaja:
Stora Enso Oyj 2017– , varapuheenjohtaja 2016–2017
Neste Oyj 2012–2018, varapuheenjohtaja 2011
Uponor Oyj 2014–2018, varapuheenjohtaja 2012–2014, jäsen 2005–2018
Suominen Oyj 2011–2017

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Suomen Messusäätiö 2013–, jäsen 2012–

Peter Immonen

s. 1959, kauppatieteiden maisteri 

Osakeomistus 31.12.2019*:
54 652 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen jäsen 2005–
Nimitys– ja palkitsemisvaliokunnan jäsen


Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Wipunen varainhallinta oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)
Hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–,
toimitusjohtaja 2002–2005, WIP Asset Management Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Elävä Itämeri säätiö 2008–2016

Hallituksen jäsen:
Alma Media Oyj 2018–
Mariatorp Oy 2015–
Wipunen varainhallinta oy 2005–
Dasos Capital Oy 2010–
Finsilva Oyj 2015–
Osakesäästäjien keskusliitto ry 1988–2013

Teresa Kemppi-Vasama

s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA

Osakeomistus 31.12.2019:
935 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy 2017
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997

Hallituksen puheenjohtaja:
Kemppi-Yhtiöt Oy 2012–

Hallituksen jäsen:
Kemppi Group Oy 2012–
Kempower Oy 2018–
LUT-yliopisto, hallituksen varapuheenjohtaja 2018–

Muut:
Varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura 2014–

Johanna Lamminen

s. 1966, tekniikan tohtori, MBA

Osakeomistus 31.12.2019:
935 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Gasum Oy, 2014–
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999

Hallituksen puheenjohtaja:
Gasum AS 2014–

Hallituksen jäsen:
Sampo Oyj 2019–
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2014–
Evli Pankki Oyj 2015–2019
Tieto Oyj 2016–2019

Kaisa Olkkonen

s. 1964, OTM

Osakeomistus 31.12.2019:
1 225 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–2020
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004

Hallituksen puheenjohtaja:
SSH Communications Security Oyj 2016

Hallituksen jäsen:
Enfo Oyj 2016–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–
Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys ry 2012–2016
Suomen Uusyrityskeskukset ry 2012–2016
Digital Europe (Euroopan ICT-sektorin järjestö) 2012–2016

Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–

Muu:

Hallituksen jäsen, Finnish Information Security Cluster ry 2017– 
Puheenjohtaja, Business Europe Internal Market Committee 2015–2016
Varapuheenjohtaja, ICC:n digitaalisen talouden komissio 2012–2016

Heikki Soljama

s.1954, DI

Osakeomistus 31.12.2019:
1 225 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

ABB-yhtymän palveluksessa 1980–2015:
Johtaja, ABB Ltd. Sveitsi 2010–2015
Johtaja, ABB China Ltd. 2006–2010
Johtaja, ABB Oy 2003–2005
COE Manager, Cruise and Ferry, ABB Oy 1995–2003

Hallituksen jäsen:

Koja Yhtiöt Oy 2016–
Koja Oy 2016–
Aker Arctic Technology Oy 2018–

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Cargotecin toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläinen (s.1961).

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategisiin kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, henkilöstöasioihin, vastuullisuuteen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Stefan Lampa, Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtaja
Antti Kaunonen, Kalmar Automation Solutions -yksikön johtaja
Scott Phillips, Hiabin johtaja
Michel van Roozendaal, MacGregorin johtaja
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja (johtoryhmän sihteeri)
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja
Mikael Laine, strategiajohtaja
Soili Mäkinen, tietohallintojohtaja
Mikko Pelkonen, henkilöstöjohtaja

 

Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja

s. 1961, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2019:
111 694 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013– 

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj 2010–2013
Operatiivinen johtaja, Nokia Siemens Networks 2007–2009
Nokian palveluksessa eri tehtävissä 1991–2007

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen:
Danfoss A/S 2018–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Elisa Oyj 2014–2018, jäsen 2012–2018
Vacon Oyj 2010–2014, jäsen 2009

Mikko Puolakka

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1969, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2019:
19 363 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Talous- ja rahoitusjohtaja, Outotec Oyj 2010–2016
Talous- ja rahoitusjohtaja, Elcoteq SE 2007–2010
Director Finance Europe, Elcoteq SE 2004–2007
Manager Finance, Elcoteq AG 2001–2003
Operations Controller, Huhtamäki Oyj 1999–2001
Manager Finance, Leaf Poland Sp. Z.o.o. 1997–1999
Erilaiset varainhallinnan tehtävät Huhtamäen palveluksessa Sveitsissä ja Suomessa 1995–1997

Hallituksen jäsen:
Okmetic Oyj 2012–2016

Stefan Lampa

Johtaja, Kalmar Mobile Solutions

s. 1964, Ruotsin kansalainen, EMBA

Osakeomistus 31.12.2019:
12 385 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2019–

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, KUKA Robotics (Saksa) 2015–2019
ABB:n palveluksessa 1992–2015:
Global Head, Robots & Applications 2011–2015
Eri johtotehtävissä Robotics ja R&D -toiminnoissa Espanjassa, Meksikossa, USA:ssa ja Ruotsissa

Antti Kaunonen

Johtaja, Kalmar Automation Solutions

s. 1959, tekniikan tohtori

Osakeomistus 31.12.2019: 
11 099 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2015–
Johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Voith, Saksa 2007–2015
Metso (Neles, Valmet ja Kajaani), Suomi ja Saksa 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1983–1986

Hallituksen jäsen:
Glaston Oyj 2018–
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 2017–
Tampereen teknillisen yliopiston säätiö 2014–2018

Kunnianosoitukset:
Kunniatohtori, Petrozavodskin yliopisto, Venäjä 14.9.2005

Scott Phillips

Johtaja, Hiab

s. 1966, Yhdysvaltain kansalainen, MBA, B.Sc (Ind.Tech.)

Osakeomistus 31.12.2019:
12 385 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Mining, General Electric 2016–2018
Johtaja, Global Equipment, Sandvik Mining 2013–2016
Johtaja, Loading & Hauling, Sandvik Mining 2012-2013
Hallituksen puheenjohtaja, Freeman Financial Corporation Ltd. 2008–2012
Hallituksen puheenjohtaja, Signal Capital Group Ltd. 2007–2009
Johtaja ja muita positioita, Caterpillar Inc. 1991–2006

Michel van Roozendaal

Johtaja, MacGregor

s. 1963, Alankomaiden kansalainen, M.Sc. (Aerospace Eng.), MBA

Osakeomistus 31.12.2019: 
29 321 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2015–

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Ingersol Rand, Thermo King Division, Global Marine, Rail and Bus Businesses (Belgia) 2013 – 2015
Johtaja, Ingersol Rand, Services, Contracting and Aftermarket, EMEIA (Belgia) 2010 – 2012
Toimitusjohtaja, United Technologies Fire & Security (Alankomaat) 2007 – 2009
Johtaja, Danaher Motion, Eurooppa (Saksa) 2004 – 2006
Johtaja, Pohjois-Euroopan alue (Belgia) 2000 – 2004
Eri tehtävissä Honeywellin palveluksessa 1991 – 2000

Outi Aaltonen

Lakiasiainjohtaja

s. 1965, Suomen kansalainen, oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2019:
5 920 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2005–
Johtoryhmän jäsen 2019–
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2013–2019

Keskeinen työkokemus:
Lakiasiainjohtaja, Cargotec 2005–
VP, Senior Legal Counsel, KONE Oyj 2003–2004
Lakimies, Partek Oyj Abp 1989–2002

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja

s. 1972, Suomen kansalainen, VTM

Osakeomistus 31.12.2019:
875 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2018–
Johtoryhmän jäsen 2019–
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2018–2019

Keskeinen työkokemus:
Viestintäjohtaja, Johtokunnan jäsen, 2009–2018 OP Ryhmä
Viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2002–2009 
Viestintäpäällikkö, Lehdistöpäällikkö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2001–2002
Tiedottaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 1999–2001
Kv. asiain koordinaattori, Vaasan yliopisto 1999

Mikael Laine

Strategiajohtaja

s. 1964, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2019:
13 837 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2014–

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Moventas Group 2012–2013
Strategia- ja kehitysjohtaja, Moventas Group 2008–2012
Toimitusjohtaja, YAP Solutions Oy 2005–2008
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, TeliaSonera Finland 2003–2005
Sonera Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä 1996–2002
CFO, Oy Mikrolog Ltd 1995–1996

Hallituksen jäsen:
Aspo Oyj 2016–

Soili Mäkinen

Tietohallintojohtaja, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja

s. 1960, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2019: 
11 078 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2006–
Johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:
Tietohallintojohtaja, Cargotec, 2006–
Tietohallintojohtaja, MacGregor, 1993–2006

Mikko Pelkonen

Henkilöstöjohtaja

s. 1970, B.A.

Osakeomistus 31.12.2019: 
36 899 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöjohtaja, Nokia Siemens Networks, Mobile Broadband 2012–2013, Network Systems 2009–2012, Greater China 2006–2009
Henkilöstöjohtaja, Nokia Networks, Pohjois-Amerikka 2004–2006
Nokian palveluksessa eri henkilöstöhallinnon tehtävissä 1997–2004

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallituksen palkkioita määritettäessä valiokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvoitteet yhtiötä kohtaan sekä vertaa hallituspalkkioita  vastaavantyyppisessä toimintaympäristössä toimivien, liikevaihdoltaan saman kokoluokan yritysten hallituspalkkioihin.

Cargotecin palkitsemis- ja etuusohjesääntöä (Compensation and benefits policy) sovelletaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkan määrittelyssä. Ohjesäännön hyväksyy hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Hallituksen palkkiot

 
Varsinainen yhtiökokous 19.3.2019 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:
• puheenjohtaja: 85 000 euroa
• varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
• tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 60 000 euroa
• muut hallituksen jäsenet: 45 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.

 

Lue palkitsemisesta vuonna 2019 Palkka- ja palkkioselvitys 2019:sta.

Cargotec noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

Sisäpiiriluettelot
Cargotec ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. ​Cargotecin johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Cargotecille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista ja Cargotec julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla.

Tarvittaessa perustettav​iin hankekohtais​iin sisäpiirirekister​eih​in merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiri​tietoa.

Kaupankäyntisäännöt
​Kaupankäynti Cargotecin rahoitusvälineillä on kiellettyä henkilön omaan tai kolmannen osapuolen lukuun
a) silloin kun henkilöllä on sisäpiirintietoa,
b) johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna),
c) ​henkilöiltä​ ​, joilla on pääsy koko konsernin talous​tietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna), ja
d) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka​.​

Sisäpiirihallinto
​Cargotecin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasiainosasto (Corporate Legal) vastaa hankerekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista. Cargotecin viestintäosasto (Corporate Communications) vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.

Lähipiiritoimet
Cargotecin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan IAS 24:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Cargotecin osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön
osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista. Liiketapahtumia osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Lisäksi heitä pyydetään vuosittain vahvistamaan mahdolliset toteutuneet lähipiiritoimet. Hallitus käsittelee lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) ja sisäisiin kontrolleihin, joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä sisäinen taloudellinen raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä (Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet, menetelmät ja vastuut. SpeakUp-kanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka on ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa.

Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta, myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Cargotecin sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen toiminto, joka tuottaa arviointi-, varmistus ja konsultointipalveluita ja jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Cargotecille ja sen liiketoiminnoille. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan johtamis- ja hallinto- sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen. Riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnastaan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii joustavan riskeihin perustuvan tarkastussuunnitelman, jonka tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta hyväksyy.

Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa. Hallituksen hyväksymässä ja yhtiön arvoihin pohjautuvassa riskienhallinnan ohjesäännössä (Risk management policy) määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien oteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen, ja niistä raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallitukselle

 

Cargotecin riskienhallinnalla ennakoidaan ja hallitaan toimintaan liittyviä riskejä. Tällä tuetaan arvoja, strategiaa ja tavoitteita sekä toiminnan jatkuvuutta.

Cargotecin maailmanlaajuinen toiminta edellyttää kattavaa riskienhallintaa. Cargotecissa riskiksi on määritelty mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen uhka tai epävarmuus, joka voi estää tai vaarantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Cargotecissa riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Keskeinen periaate on jatkuva, järjestelmällinen ja ennalta ehkäisevä toiminta, jolla tunnistetaan riskit, määritetään riskienottohalukkuus, arvioidaan ja hallitaan riskejä sekä käsitellään ne tehokkaasti niiden mahdollisesti toteutuessa.

Vastuut

Cargotecin riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut on määritetty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallinnan ohjesäännössä. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Yhtiön hallituksen vastuulla on varmistaa riittävä riskienhallinta ja valvonta. Hallituksen vastuulla on myös määrittää riskienottohalukkuus eli Cargotecin yleisesti hyväksymä riskitaso. Hallitukselle toimitetaan asianmukaisia ja ajantasaisia raportteja riskeistä ja riskienhallinnasta riskienhallinnan ohjesäännön mukaisesti, ja se voi valtuuttaa hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan auttamaan käytännön valvonnassa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Riskienhallintaa hoidetaan liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa osana päivittäisiä prosesseja niin pitkälti kuin mahdollista ja käytännöllistä. Riskien tunnistaminen, arviointi, käsittelyn suunnittelu ja raportointi ovat osa Cargotecin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Riskien ja riskienhallintatoimien seuranta on osa yrityksen yleistä toimintojen hallintaa ja seurantaa. Cargotecin jokaisen työntekijän vastuulla on tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä omalla vastuualueellaan ja raportoida mahdollisista merkittävistä riskeistä asianomaisille esimiehille.

Yhtiön riskienhallintatoiminnon tehtävänä on kehittää ja koordinoida riskienhallinnan kokonaisuutta ja prosessia. Riskienhallintatoiminto tukee liiketoiminta-alueiden riskienhallintaa ja huolehtii eräistä erityistehtävistä, kuten maailmanlaajuisten vakuutusohjelmien koordinoinnista.

Verostrategia ja verotukseen liittyvät arvot

Parhaan mahdollisen omistaja- ja asiakasarvon luominen on Cargotecin toiminnan perusta. Seuraamme tarkasti kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa ja varmistamme samalla vahvan asemamme teknologian edelläkävijänä ja markkinajohtajana.

Cargotecin verostrategia pohjautuu yhtiön liiketoimintastrategiaan, ja sen tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintaa kestävän verojen hallinnan avulla. Tämä tarkoittaa yksinkertaisten, joustavien ja kustannus- ja verotehokkaiden ratkaisujen tunnistamista ja toteuttamista Cargotecin liiketoiminnassa. Verostrategian tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa ja varmistaa, että yhtiö maksaa veronsa asianmukaisesti ja ajallaan kussakin toimintamaassa.

Cargotecin vero-osasto toimii aktiivisesti tunnistaakseen ja hallitakseen verotukseen liittyviä liiketoiminta-, teknisiä ja maineriskejä riittävän ajoissa ja luodakseen näin liiketoiminnalle vakaat edellytykset. Cargotecin liiketoiminta-alueet osallistuvat veroasioiden käsittelyyn jo suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että ne noudattavat verotukseen liittyviä ohjeita ja säännöksiä asianmukaisesti. Cargotecin vero-osasto tiedottaa toiminnastaan avoimesti parantaakseen veroasioihin liittyvää sitoutumista ja ymmärrystä.

Verotukseen liittyvät arvot

Vastuullisuus
Cargotecin vero-osasto on määritellyt omat prosessinsa ja vastuunjakonsa ja sopinut veroasioihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki verotukseen liittyvät asiat hoidetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tuloksellisuus
Cargotecin vero-osasto kehittää yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon kokonaisvaltaista huomioimista.

Yhteistyö
Cargotecin vero-osasto noudattaa pörssiyhtiöitä koskevia voimassa olevia määräyksiä ja tukee yhtiön liiketoimintojen tarpeita Cargotecin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Rehellisyys
Cargotecin verojen hallinta perustuu avoimeen viestintään ja yhtiön oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamiseen. Cargotecin vero-osasto pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan voimassa olevia sääntöjä. Veronkierto on kielletty.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Cargotecin tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotecin tilintarkastajana yhtiön ensimmäisen tilikauden alusta 1.6.2005 lähtien. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta toimeenpani tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen viimeksi syksyllä 2011.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 19.3.2019 Cargotec Oyj:n tilintarkastajaksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka nimesi yhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Katajiston. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot

MEUR​ 2019 ​2018
Tilintarkastus 2,9 ​2,8
Veroneuvonta 0,6 0,6
Muut palvelut 0,6 1,8
Mitä mieltä olet sivustosta?