menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cargotec käyttää ja julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

    • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
    • Korollinen nettovelka (MEUR) = Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
    • Korollinen nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA (voitto ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja), rullaava 12 kk
    • Operatiivinen sitoutunut pääoma = Nettokäyttöpääoma + liikearvo + muut aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksessä + osakesijoitukset

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma.

Uusi vaihtoehtoinen tunnusluku – Vertailukelpoinen liikevoitto

1.1.2019 alkaen Cargotec korvaa taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun “liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja” tunnusluvulla “vertailukelpoinen liikevoitto”. Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 oli 242,1 (2017: 258,6) miljoonaa euroa.

 

Laskentakaavat avainluvuille

Oman pääoman tuotto (ROE) (%) = 100 x Tilikauden tulos / Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%) = 100 x (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden aikana))
 
Omavaraisuusaste (%) = 100 x Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x (Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus) / Oma pääoma
  
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna
 
Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / osake (EUR) = Kaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / tulos (%) = 100 x (Kaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos
 
Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x (Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi
 
Hinta / voitto (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos
 
Keskikurssi (EUR) = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien B-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi 
+ Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakevaihto (%) = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana / B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana
Mitä mieltä olet sivustosta?