menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Miten Cargotec paransi toimintansa turvallisuutta koronaviruspandemian aikana?

15.02.2021

Cargotec saavutti vuonna 2020 turvallisuustavoitteensa ensimmäistä kertaa integroidun vastuullisuusohjelmansa käyttöönoton jälkeen vuonna 2018. Hiabin EHS- ja vastuullisuusjohtaja Pontus Alexandersson kertoo, miten hänen liiketoiminta-alueensa saavutti nämä hienot tulokset poikkeuksellisista haasteista huolimatta.

Cargotecin kaikki liiketoimintayksiköt ovat raportoineet vastuullisuudestaan vuodesta 2018 alkaen. Kaikkien yksiköiden, asiakasrajapinnasta korjaamoihin ja jopa toimistoihin, on raportoitava turvallisuuteen, energiankulutukseen ja ympäristöön liittyvät tunnuslukunsa.

Hiab, Kalmar ja MacGregor vastaavat työturvallisuuden operatiivisesta johtamisesta omilla liiketoiminta-alueillaan. Erityisesti Hiabin ja Kalmarin laitteet ja komponentit ovat toisinaan suuria tai raskaita, jolloin kaikki prosessit aina nosturin maalauksesta edellyttävät työn riskien arviointia. Siksi turvallisuus on aina ollut ja on jatkossakin Cargotecin toiminnan tärkein prioriteetti.

Kuluneiden kolmen vuoden aikana saavutettu edistys kiteytyy vuoden 2020 lopun erinomaisiin turvallisuuslukuihin, jotka saavutettiin globaalista pandemiasta huolimatta.

Turvallisuuden kehittyminen Cargotecilla

Toimialan tärkein työtapaturmien mittari on IIFR eli työtapaturmataajuus (Industrial Injury Frequency Rate), joka kertoo organisaatiossa vammoihin johtaneiden työtapaturmien esiintymistiheyden miljoonaa työtuntia kohti. Myös Cargotec seuraa työturvallisuuttaan tällä mittarilla.

Vuonna 2018 koko Cargotec-konsernissa, myös muut kuin kokoonpanoyksiköt mukaan lukien, tapahtui 187 poissaoloon johtavaa työtapaturmaa. Tämä luku oli vuoden 2020 lopussa enää 106, mikä vastaa 41 prosentin laskua. Kokoonpanoyksiköissä turvallisuus on parantunut vieläkin enemmän: vuonna 2020 niissä tapahtui 56 prosenttia vähemmän työtapaturmia kuin vuonna 2018.

Cargotecin kokoonpanolinjojen IIFR-luku oli 6,7 vuoden 2018 lopussa, ja nyt se on 3,4. Tämäkin tunnusluku on pienentynyt puolella.

Tietyt liiketoiminta-alueet ovat myös onnistuneet vähentämään poissaoloon johtaneita tapaturmia kokoonpanolinjoillaan huomattavasti viimeisen vuoden aikana.  Kalmarissa kirjattiin vuonna 2020 kuusi tapaturmaa, mikä on 65 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 raportoidut 17 tapaturmaa. Hiabilla tapaturmat vähentyivät 65 prosenttia: vuonna 2019 liiketoiminta-alueella tapahtui 46 työtapaturmaa ja tänä vuonna vain 16. 

Kaikkiaan 40 prosentissa yksiköistä ei tapahtunut lainkaan poissaoloon johtaneita tapaturmia vuonna 2020, ja muilla kuin kokoonpanoyksiköillä tämä luku on jopa 70 prosenttia.

Stargardin vahva turvallisuuskulttuuri

Kalmarin ja Hiabin toiminnot Stargardin kokoonpanoyksikössä (MAU, multi-assembly unit) Puolassa toimivat osoituksena siitä, miten IIFR-lukua on onnistuttu vähentämään kolmen viime vuoden aikana niin radikaalisti.

Kummallakin liiketoiminta-alueella tapahtui tänä vuonna Stargardissa vain yksi poissaoloon johtanut työtapaturma. Vuoden 2018 vastaavat luvut olivat 13 Hiabille ja 10 Kalmarille, eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on vähentynyt Stargardissa yhteensä yli 90 prosenttia!

Stargardin onnistuminen perustuu pitkälti siihen, että turvallisuutta on pidetty ensimmäisenä prioriteettina kaikessa toiminnassa ja turvallisuuden edistäminen on kiinteä osa työskentelykulttuuria. “Tulosten takana on kolme asiaa”, sanoo Hiabin EHS- ja vastuullisuusjohtaja Pontus Alexandersson. ”Ensiksi, työn turvallisuudesta ja työturvallisuuden jatkuvasta kehittämisestä huolehditaan ennakoivilla ilmoituksilla joka päivä. Toiseksi, avoin turvallisuusviestintä työntekijöiden suuntaan luo edellytykset turvalliselle työskentelylle kaikissa tilanteissa ja kolmanneksi, tehtaan standardoidut työmenetelmät tukevat turvallista työntekoa.”

Ennakoiva raportointi sitouttaa

Ennaltaehkäisy on turvallisuuskulttuurin perusta. Se luo pohjan turvallisuuden parantamiselle esimerkiksi vaarallisista olosuhteista tai toimintatavoista ilmoittamalla. Ennakoiva raportointi on tärkeää: työntekijöitä sitouttaa ja motivoi, kun esimiehet kuuntelevat heitä ja ryhtyvät nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin ilmoitusten perusteella.

“Jos Hiabin turvallisuuspyramidia katsotaan, saimme vuoden aikana yli 2,5 ilmoitusta per työntekijä,” Alexandersson sanoo. ”Se edistää turvallisuuskulttuuria toden teolla. Vaarallisista olosuhteista tai toiminnasta ilmoitetaan ja läheltä piti -tilanteet käsitellään tarkoin. Kaikki ilmoittavat havainnoistaan nopeasti ja toimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti ja ennakoivasti.”

Avoimuus antaa henkilöstölle voimaa

Cargotec arvostaa avoimuutta, epäkohdista huomauttaminen mukaan lukien. Siksi henkilöstömme uskaltaa myös antaa toisilleen kritiikkiä ja neuvoja turvallisesta toiminnasta.

Tällainen avoimuus ei olisi mahdollista ilman ylimmän johdon osallistumista ja täyttä tukea. Esimiehet viestivät turvallisuusodotuksista ja tuloksista ja ovat myös valmiita ottamaan vastaan ehdotuksia paremmista toimintatavoista.

Hiab Stargardin esimiehet kokoontuvat joka päivä keskustelemaan päivän toiminnasta. Toisin sanoen jokainen päivä alkaa turvallisuuspäivityksellä. Kun keskustelua turvallisuudesta käydään organisaation kaikilla tasoilla, se sitouttaa työntekijöitä, ja sitoutunut henkilöstö tekee työpaikasta turvallisemman.

”Avoimuus on juurtunut meillä niin syvälle, ettei kukaan loukkaannu, jos työkaveri käskee varoa tai neuvoo tekemään jotakin toisin”, Alexandersson sanoo. ”Tällaisen kulttuuriin rakentaminen vie tietysti aikaa, mutta ennakoivien ilmoitusten tilastot puhuvat puolestaan.”

Puitteet turvallisemmille työprosesseille

Vakioituja prosesseja noudattavan työn riskejä on helpompi arvioida, joten se on myös turvallisempaa. Yhdenmukaisten puitteiden avulla työntekijät voivat arvioida, olisiko menettelyille turvallisempia vaihtoehtoja, keskustella näistä vaihtoehdoista asiaankuuluvien tahojen kanssa ja toteuttaa ne sitovalla tavalla.

”Käytännössä se tarkoittaa riskien välttämistä jatkuvalla arvioinnilla”, Alexandersson sanoo. “Stargard antaa kävijälle heti vaikutelman, että täällä todella panostetaan turvallisuuteen.”

Haasteista mahdollisuuksiksi

Cargotecin huomio keskittyi koronaviruspandemian aikana ennen kaikkea työntekijöiden turvallisuuteen. Se tarkoitti sellaisten toimintaohjeiden käyttöönottoa, joista on sittemmin tullut meille kaikille jokapäiväisiä: sosiaalisten kontaktien välttämistä, etätyösuosituksia ja matkustuksen rajaamista välttämättömään.

Hiab julkisti koronatoimintaohjelmansa huhtikuussa 2020 eri puolella maailmaa sijaitsevien toimipaikkojen välisen viestinnän turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena oli myös jakaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ohjeita ja käytäntöjä sekä huolehtia laajalti yrityksen henkilöstön turvallisuudesta. Siinä painotettiin tiedonkulun virtaviivaistamista, jotta toimipisteiden on mahdollisimman helppo jakaa parhaita käytäntöjä ja tietojenvaihto pysyy selkeänä ja oikea-aikaisena.

Oman lisänsä koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin tuo se, että se on iskenyt eri maihin eri aikaan. Lisäksi viruksen leviämisnopeus on arvaamaton. Esimerkiksi Hiabilla on kokoonpanoyksiköitä sekä Espanjassa että Italiassa, jotka olivat Euroopan ensimmäisiä pandemiasta vakavasti kärsineitä maata.

”Tilanne antoi Cargotecille kuitenkin myös mahdollisuuden oppia parhaita käytäntöjä noilta yksiköiltä. Oppien perusteella kehitettiin ennaltaehkäiseviä toimia, joita voitiin sitten ottaa käyttöön muissa kohteissa pandemian levitessä”, Alexandersson sanoo.

Toinen haaste on pysyä ajan tasalla eri maiden voimassa olevista suosituksista. Vaikka pandemia on koskettanut koko maailmaa, eri maat ovat lähestyneet sitä eri tavoin.

”Cargotecin piti luoda henkilöstölleen turvalliset edellytykset tehdä työtä. Kehotimmekin työntekijöitämme näkemään itsensä ja toimimaan yhtenä suurena yksikkönä”, Alexandersson sanoo. ”Esimerkiksi turvallisuuskokouksissa esiin nostetut turvallisuustiedot levitettiin yhdenmukaisesti kaikkiin toimipaikkoihin.”

Maailman hallitukset ovat myös laatineet paljon hyödyllisiä etenemissuunnitelmia ja suosituksia ihmisten turvallisuuden edistämiseksi. Eri maissa on annettu esimerkiksi käytännön ohjeita sosiaalisesta etäisyydestä jaetuissa tiloissa oleskellessa tai työskennellessä, turvallisesta paluusta työpaikoille, siivouksesta ja henkilönsuojaimien asianmukaisesta käytöstä.

Turvallisuustyö jatkuu

Kokoonpanoyksiköidemme IIFR-luku on nyt 3,4. Se tarkoittaa, että Cargotec on yhteisten ponnistusten tuloksena saavuttamassa turvallisuustavoitteensa ensimmäistä kertaa.

Alexandersson kertoo Hiabin turvallisuustyön tulevaisuudesta.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä kovasta työstä, jota olemme viimeisten kolmen vuoden aikana tehneet tämän tuloksen eteen. Turvallisuustyössä on mielenkiintoista ja motivoivaa se, että turvallisuudessa on aina parannettavaa, joten työ ei ole koskaan tehty. Aina voi parantaa — sillä mentaliteetilla turvallisuuteen tulee suhtautua.”

Mitä mieltä olet sivustosta?