menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmä sisältää ratkaisuja, jotka voivat auttaa asiakkaitamme muuttamaan toimintaansa vähähiiliseksi. Tuoteryhmä perustettiin vuonna 2017, ja siihen kuuluu laitteita, palveluja ja ohjelmistoja, jotka voivat parantaa asiakkaidemme vastuullisuutta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon osuutta seurataan tarkasti, ja vuonna 2021 sen osuus oli 19 prosenttia (2020: 24 %) kokonaisliikevaihdostamme. 

Sähköistämisen ohella automaatiota ja liitettävyyttä pidetään erittäin lupaavina asiakkaidemme toiminnan tehostamisen kannalta. Uskomme, että ohjelmistojen ja digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa mahdollistaa lastin- ja kuormankäsittelyalan tehostamisen. Ennakoimme myös, että tehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Tämä on myös merkittävä tekijä siirryttäessä kiertotalouteen. Tiedonjakaminen, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä. Modernisointi- ja huoltopalvelumme varmistavat optimoidut huoltosyklit, jotka puolestaan auttavat asiakkaitamme maksimoimaan tuotteidensa elinkaaren ja siten säästämään resursseja. 

Ekoratkaisujen tuoteryhmään kuuluvat ratkaisut ovat läpäisseet ulkoisen arviointiprosessin. Keskityimme vuoden aikana pääasiassa saattamaan tuoteryhmän kriteerit EU:n tulevan taksonomia-asetuksen mukaisiksi, joten tuoteryhmään ei lisätty uusia tuotteita. EU-taksonomian luokitusjärjestelmän tavoitteena on määrittää ympäristön kannalta kestävät taloudelliset toiminnat. 

Cargotec voi edistää ainakin kahta EU-taksonomian ympäristötavoitetta: ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siirtymistä kiertotalouteen. Ekoratkaisujen tuoteryhmää yhdenmukaistetaan EU-taksonomian luokitusjärjestelmän kanssa ja siksi tuoteryhmässä kategorioita on kaksi: ilmastoratkaisut ja kiertotalousratkaisut. Ilmastoratkaisut edistävät merkittäviä päästövähennyksiä 1,5 °C:n ilmastotavoitteen mukaisesti. Kiertotalousratkaisut puolestaan edistävät siirtymää kiertotalouteen. 

Vuoden 2021 aikana Cargotec aloitti ekoratkaisujen tuoteryhmän yhdenmukaistamisen EU-taksonomian kanssa tarkastamalla tuoteryhmän kriteerejä ilmastoratkaisut-kategorian osalta. Tavoitteena on vuonna 2022 mahdollistaa taksonomian luokitusjärjestelmän mukainen raportointi.

Vuonna 2022 yhdenmukaistimme ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerit EU-taksonomian kanssa ja julkaisimme päivitetyn kriteeristön (englanniksi) neljännellä vuosineljänneksellä. Tavoitteemme on vuoden loppuun mennessä saattaa loppuun tuotteiden elinkaariarvioinnit, joilla osoitetaan niiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset päivitettyjen kriteerien mukaisesti. Raportoimme ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnin uusien kriteerien mukaisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2022 vuosiraportissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?