menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Yhteiskunta ja kaupankäynti

Maailmankaupan keskeisenä toimijana varmistamme jokapäiväisten tarvikkeiden toimittamisen miljoonille ihmisille ja tarjoamme kestäviä, turvallisia ja tehokkaita tavaravirtoja. Globaali mittakaavamme ja läsnäolomme kaikilla logistiikkaketjun alueilla tarkoittavat, että meillä voi olla merkittävä vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin maailmanlaajuisesti.

Vastuullisena työnantajana meidän on harjoitettava liiketoimintaa eettisellä ja säännöstenmukaisella tavalla koko arvoketjussa. Harjoittamalla vastuullista liiketoimintaa ja tekemällä hankinnat vastuullisesti voimme edistää yhteiskunnallista vakautta ja reilua kauppaa. Ratkaisumme mahdollistavat kaupan, josta maailma on riippuvainen, ja tekevät osaltaan logistiikkaprosesseista tehokkaampia, vastuullisempia ja turvallisempia teillä, satamissa ja merillä ympäri maailmaa.

Cargotec on globaali toimija ja toimialamme on altis säännöstenmukaisuusriskeille liittyen esimerkiksi syrjäisillä alueilla harjoitettavaan liiketoimintaan, suuria hankkeita koskeviin tarjouskilpailuihin sekä myyntiedustajien käyttöön maissa, joissa meillä ei ole omaa myyntiyksikköä. 

Eettiset toimintaohjeet ovat yrityskulttuurimme perusta ja ne asettavat korkeat eettiset standardit liiketoiminnallemme kaikkialla maailmassa. Eettiset toimintaohjeet tukevat meitä toimimaan lakien, asetusten, keskeisten ohjesääntöjen vaatimusten ja eettisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Jokainen Cargotecin työntekijä on velvollinen toimimaan eettisesti, ja johdon vastuu on pitää ylhäältä tuleva viesti selkeänä ja toteuttaa rakenteet, joilla varmistetaan säännöstenmukaisuusriskien tehokas arviointi, seuranta ja lieventäminen.

Uudistimme Cargotecin eettiset toimintaohjeet vuonna 2021 varmistaaksemme, että muuttuva toimintaympäristö huomioidaan eettisissä standardeissamme. Eettiset toimintaohjeet määrittävät korkeat moraaliset standardit toiminnallemme ja päivittäiselle työskentelyllemme. Eettiset toimintaohjeet auttavat meitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, ja niissä kerrotaan, mistä saa lisätietoa ja ohjeita. Uudet eettiset toimintaohjeet otettiin käyttöön lokakuussa 2021 yhdessä verkkokoulutuksen kanssa. Eettisiä toimintaohjeita koskeva verkkokoulutus on pakollinen kaikille Cargotecin työntekijöille. Verkkokoulutus koostuu harjoituksista, jotka auttavat työntekijöitä eettisyyteen ja säännöstenmukaisuuteen liittyvissä arkipäivän ongelmissa. Cargotecin koko henkilöstöstä 84 (2020: 82) prosenttia on suorittanut eettisten toimintaohjeiden koulutuksen. Verkkokoulutuksen kohderyhmään kuuluvat kaikki työntekijät, jolla on oma työsähköpostiosoite ja pääsy yhtiön intranetiin. Työntekijöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai pääsyä intranetiin, on järjestetty lähiopetuksena toteutettuja koulutuksia aiheesta.. Eettisiä toimintaohjeita koskevan verkkokoulutuksen tarkoituksena on auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset eturistiriidat ja varoitusmerkit ja ohjata meitä päivittäisessä päätöksenteossa kaikissa yhtiön toiminnoissa kaikilla tasoilla.

Cargotecin eettiset toimintaohjeet, lahjonnan vastainen ohjesääntö, lahjoja ja kestitsemistä koskevat ohjeet, ohjeet SpeakUp-ilmiantokanavasta ja Non-Retaliation -periaatteesta, jonka mukaan ilmoituksen tekijälle ei aiheudu mitään seuraamuksia, sekä uusi kolmansia osapuolia koskeva ohjesääntö muodostavat perustan Cargotecin epäeettisten tai korruptoituneiden toimintatapojen vastaiselle työlle. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toimintakehyksemme ohjaa näiden ohjesääntöjen sekä niihin liittyvien ohjeiden käytännön toteutusta väärinkäytösten havaitsemisen, ennaltaehkäisyn ja mahdollisiin väärinkäytöksiin reagoimisen periaatteiden mukaisesti. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto tukee liiketoimintaa tarjoamalla ennakoivaa neuvontaa ja koulutusta sekä tekemällä sisäisiä tutkimuksia. Meillä on ulkoisesti ylläpidetty SpeakUp-linja, jonka kautta voi ilmoittaa ongelmista luottamuksellisesti ja tarvittaessa anonyymisti. 

Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto edistää puheeksi ottamisen kulttuuria ja tietoisuutta ilmoituskanavista kuten SpeakUp-linjasta erinäisin tavoin. Se esimerkiksi järjestää joka vuosi eettisiä toimintaohjeita koskevan pakollisen verkkokurssin ja viestii aiheesta henkilöstömme kanssa. Lisäksi sen henkilöstö pitää koulutustilaisuuksia ja luentoja liiketoiminta-alueiden johtoryhmille ja korkean riskin henkilöstölle sekä informoi ulkoisia myyntikumppaneita Cargotecin eettisistä toimintaohjeista. 

Eettisiin toimintaohjeisiin liittyvistä huolenaiheista ja mahdollisista väärinkäytöksistä voi ilmoittaa lukuisille tahoille, kuten linjajohdolle, henkilöstöhallinnolle, Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminnon säännöstenmukaisuusvastaaville tai SpeakUp-linjan kautta. SpeakUp-linjaa hallinnoi Etiikka ja säännöstenmukaisuus -toiminto ja ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja. Jokaisella Cargotecin liiketoiminta-alueella on nimetty säännöstenmukaisuusvastaava, joka vastaa säännöstenmukaisuusohjelman laatimisesta ja edistämisestä sekä ilmoituskanavista omalla liiketoiminta-alueellaan. 

Vuoden 2021 Compass-henkilöstökyselyssä olleet eettisiin toimintaohjeisiin liittyvät kysymykset analysoitiin, jotta saatiin parempi käsitys siitä, mitä työntekijät ajattelevat yhtiön eettisyyteen liittyvistä käytännöistä. Tulosten mukaan 82 prosenttia vastaajista piti Cargotecia eettisenä yhtiönä (2020: 80 %). 

Mitä mieltä olet sivustosta?