menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Cargotec on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteisiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin suuntaviivoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Nämä sitoumukset näkyvät Cargotecin eettisissä toimintaohjeissa, jotka määrittelevät työskentelytavan ja joissa on kuvattu toiminnan yleiset vaatimukset, ohjeet ja eettiset periaatteet. Eettisten toimintaohjeiden toteutuminen käytännössä varmistetaan aiheen mukaisten ohjesääntöjen, prosessien ja koulutusten avulla. 

Kokonaisvastuu ei-taloudellisista asioista on Cargotecin hallituksella. Vastuullisuus on Cargotecin liiketoimintastrategian olennainen osa, joten hallitus käsittelee ei-taloudellisia kysymyksiä strategian tarkastelun yhteydessä ja kahdesti vuodessa erillisenä aiheena. Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Näin ollen hallitus myös vahvistaa Cargotecin johdon tavan hoitaa muut kuin taloudelliset asiat sekä hyväksyy yhtiön ei-taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Hallitus vastaa myös muiden kuin taloudellisten aloitteiden tavoitetason asettamisesta ja vastuiden porrastamisesta toimitusjohtajalle ja Cargotecin johtoryhmälle. 

Cargotecin johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät tarkastelevat muita kuin taloudellisia asioita kullekin ei-taloudelliselle teemalle ennalta asetettujen raportointiaikataulujen mukaisesti. Muiden kuin taloudellisten tavoitteiden asettamista ja toteuttamista tukevat keskeiset konsernitoiminnot ovat vastuullisuus (mukaan lukien ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen), henkilöstöhallinto, eettisyys ja säännöstenmukaisuus, lakiasiat, hankinnat, tutkimus ja kehitys sekä strategia. Cargotecin johtoryhmä käsittelee vastuullisuusasioita vähintään kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason vastuullisuustavoitteet. Cargotecin johtoryhmä hyväksyy vuosittaiset tavoitteet, ja keskeiset pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitteet hyväksyy Cargotecin hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä Cargotecin johtoryhmän kanssa hallituksen asettamien tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumisesta. Lisätietoja ei-taloudellisten asioiden hallintoperiaatteista on saatavilla taloudellisen katsauksen sisältämästä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä ja Cargotecin vuoden 2021 vuosikertomuksesta.

Cargotecin vastuullisuusvaliokuntaan kuuluvat viestintäjohtaja, vastuullisuusjohtaja ja liiketoiminta-alueiden johtajat. Vastuullisuusvaliokunta toimii vastuullisuusaloitteiden ohjausryhmänä ja vastaa vastuullisuustavoitteen toteutumisesta. Vastuullisuusvaliokunta tarkastelee kestävän kehityksen innovaatiotiimien toimintaa ja sopii vastuullisuustavoitteiden ja -ohjesäännön kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvästä resursoinnista ja toimista ja yhdenmukaistaa ne. Kestävän kehityksen innovaatiotiimi toimii operatiivisella tasolla ja johtaa, koordinoi ja toteuttaa Cargotecin vastuullisuustavoitteiden asettamista. Lisäksi se varmistaa, että tavoitteet ovat Cargotecin kansainvälisten sitoumusten mukaisia. Kestävän kehityksen innovaatiotiimi muodostuu kestävän kehityksen asiantuntijoista sekä liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen edustajista. Vastuu keskeisten vastuullisuusperiaatteiden ja -käytäntöjen toteuttamisesta on liiketoiminta-alueilla, ja konsernitoimintojen rooli on tarjota asiantuntija-apua ja strategista ohjausta. Kestävän kehityksen innovaatiotiimi edistää konsernin eri osien välistä yhteistyötä, aloitteiden etujen hallintaa ja riskien tunnistamista. Kestävän kehityksen innovaatiotiimi raportoi vastuullisuusvaliokunnalle. 

Cargotecin Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto raportoi suoraan Cargotecin toimitusjohtajalle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto antaa vuosittaisen tilannepäivityksen Cargotecin hallitukselle. Lisäksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle annetaan vuoden mittaan säännöllisiä tilannepäivityksiä korruptionvastaisesta toiminnasta ja muista eettisiin toimintaohjeisiin liittyvistä asioista. Cargotecin johtoryhmässä on kuukausittainen eettisten toimintaohjeiden paneeli, jossa keskustellaan säännöstenmukaisuuteen liittyvistä asioista. 

Cargotecin vastuullisuusohjesääntö sisältää konsernin vastuullisuuden johtamisen globaalit tavoitteet ja ohjeet. Ne kattavat myös ympäristöjohtamisen sekä työterveyden ja -turvallisuuden (EHS) johtamisen. Vastuullisuustyömme perustuu vastuullisuusohjesäännössä kuvattuun sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten tavoitteiden tasapainoon. Teemme jatkuvasti töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssä huomioidaan Cargotecin tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari ja pyritään jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme.

Cargotecin taloudellisen vastuun periaatteet laaditaan Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Ympäristö, työterveys ja työturvallisuus (EHS) kuuluvat integroitujen johtamisjärjestelmiemme piiriin. Järjestelmät sisältävät EHS- ja laadunhallintastandardeissa ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 (OHSAS18001) kuvatut prosessit. EHS-näkökohdat myös sisältyvät kunkin liiketoiminta-alueen tutkimus- ja kehitysprosesseihin. Näin voidaan varmistaa, että ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon kunkin yksittäisen tuotetyypin kehityksessä.

Mitä mieltä olet sivustosta?