menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallintotapa

Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Mielestämme hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat liiketoiminnan perusta.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Eettisyys ja säännöstenmukaisuus

Cargotec on globaali toimija ja toimialamme on altis säännöstenmukaisuusriskeille liittyen esimerkiksi syrjäisillä alueilla harjoitettavaan liiketoimintaan, suuria hankkeita koskeviin tarjouskilpailuihin sekä myyntiedustajien käyttöön maissa, joissa meillä ei ole omaa myyntiyksikköä. 

Eettiset toimintaohjeet ovat yrityskulttuurimme perusta ja ne asettavat korkeat eettiset standardit liiketoiminnallemme kaikkialla maailmassa. Eettiset toimintaohjeet tukevat meitä toimimaan lakien, asetusten, keskeisten ohjesääntöjen vaatimusten ja eettisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Jokainen Cargotecin työntekijä on velvollinen toimimaan eettisesti, ja johdon vastuu on pitää ylhäältä tuleva viesti selkeänä ja toteuttaa rakenteet, joilla varmistetaan säännöstenmukaisuusriskien tehokas arviointi, seuranta ja lieventäminen.

Säännöstenmukaisuusohjelman tarkoitus on auttaa Cargotecia sekä sen toimitusjohtajaa ja hallitusta varmistamaan, että säännöstenmukaisuusriskejä hallitaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti koko organisaatiossa. Tässä osiossa esitellään Cargotecin säännöstenmukaisuusohjelma sekä sen keskeiset osa-alueet ja painopisteet.

Cargotecin eettiset toimintaohjeet, lahjonnan vastainen ohjesääntö, lahjoja ja kestitsemistä koskevat ohjeet, ohjeet SpeakUp-ilmiantokanavasta ja Non-Retaliation -periaatteesta, jonka mukaan ilmoituksen tekijälle ei aiheudu mitään seuraamuksia, sekä uusi kolmansia osapuolia koskeva ohjesääntö muodostavat perustan Cargotecin epäeettisten tai korruptoituneiden toimintatapojen vastaiselle työlle. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toimintakehyksemme ohjaa näiden ohjesääntöjen sekä niihin liittyvien ohjeiden käytännön toteutusta väärinkäytösten havaitsemisen, ennaltaehkäisyn ja mahdollisiin väärinkäytöksiin reagoimisen periaatteiden mukaisesti. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto tukee liiketoimintaa tarjoamalla ennakoivaa neuvontaa ja koulutusta sekä tekemällä sisäisiä tutkimuksia. Meillä on ulkoisesti ylläpidetty SpeakUp-linja, jonka kautta voi ilmoittaa ongelmista luottamuksellisesti ja tarvittaessa anonyymisti. 

Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto edistää puheeksi ottamisen kulttuuria ja tietoisuutta ilmoituskanavista kuten SpeakUp-linjasta erinäisin tavoin. Se esimerkiksi järjestää joka vuosi eettisiä toimintaohjeita koskevan pakollisen verkkokurssin ja viestii aiheesta henkilöstömme kanssa. Lisäksi sen henkilöstö pitää koulutustilaisuuksia ja luentoja liiketoiminta-alueiden johtoryhmille ja korkean riskin henkilöstölle sekä informoi ulkoisia myyntikumppaneita Cargotecin eettisistä toimintaohjeista. 

Eettisiin toimintaohjeisiin liittyvistä huolenaiheista ja mahdollisista väärinkäytöksistä voi ilmoittaa lukuisille tahoille, kuten linjajohdolle, henkilöstöhallinnolle, Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminnon säännöstenmukaisuusvastaaville tai SpeakUp-linjan kautta. SpeakUp-linjaa hallinnoi Etiikka ja säännöstenmukaisuus -toiminto ja ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja. Jokaisella Cargotecin liiketoiminta-alueella on nimetty säännöstenmukaisuusvastaava, joka vastaa säännöstenmukaisuusohjelman laatimisesta ja edistämisestä sekä ilmoituskanavista omalla liiketoiminta-alueellaan. 

Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminnolle tehtiin 65 ilmoitusta epäillyistä väärinkäytöksistä vuonna 2020. Tutkinta päätettiin aloittaa 32 tapauksessa (2019: 40). Ilmoitukset ja tapaukset ohjattiin Cargotecin johtoryhmän kuukausittaisen eettisten toimintaohjeiden paneelin käsittelyyn, jonka puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtaja. Eettisten toimintaohjeiden paneeli päättää tapausten sulkemisesta, korjaavista toimenpiteistä ja kurinpitotoimista. Vuoden aikana suljettiin yhteensä 43 tapausta, joiden perusteella aloitettiin kehitystoimia. Epäilyt vahvistettiin ainakin osittain yhteensä 84 prosentissa tapauksista. Eräissä tapauksissa turvauduttiin kurinpitotoimiin kuten varoituksiin tai irtisanomisiin. Vuonna 2020 ilmoitetuista tapauksista 6 (2019: 3) koski henkilöstöasioita ja 4 (9) mahdollisia eturistiriitoja. Muut tapaukset liittyivät epäeettisiin toimintatapoihin, kuten petokseen, korruptioon tai ohjesääntöjen rikkomukseen. Ympäristöön, työterveyteen- ja turvallisuuteen tai tietosuojaan liittyviä ilmoituksia ei tehty yhtäkään. Yksi ilmoitus koski mahdollista ihmisoikeusrikkomusta.  

Eettisiin toimintaohjeisiin liittyvistä tapauksista raportoitiin neljännesvuosittain hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle, ja säännöstenmukaisuusasioista vastaava johtaja antoi niistä vuotuisen tilannepäivityksen koko hallitukselle. Tutkintaprosessin yhteydessä Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto ja asianomaisen liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsenet sopivat korjaavista toimenpiteistä, kuten tehokkaammasta valvonnasta, koulutuksesta, kurinpitotoimista tai ulkopuolisten tahojen kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomisesta. Lopullisen päätöksen kurinpitotoimista tekee eettisten toimintaohjeiden paneeli.

Vuoden 2020 Compass -henkilöstökyselyn eettisiin toimintaohjeisiin liittyviä kysymyksiä päivitettiin, jotta saisimme paremman käsityksen siitä, mitä työntekijämme yhtiön eettisyyteen liittyvistä käytännöistä ajattelevat. Vastaajista 80 (2019: 80) prosenttia piti Cargotecia eettisenä yhtiönä. 

Eettisiä toimintaohjeita koskeva verkkokoulutus on vuodesta 2020 alkaen ollut pakollinen kaikille Cargotecin työntekijöille. Verkkokoulutus koostuu harjoituksista, jotka auttavat työntekijöitä eettisyyteen ja säännöstenmukaisuuteen liittyvissä arkipäivän ongelmissa. Cargotecin koko henkilöstöstä 82 (2019: 68) prosenttia on suorittanut eettisten toimintaohjeiden koulutuksen. Verkkokoulutuksen kohderyhmään kuuluvat kaikki työntekijät, jolla on oma työsähköpostiosoite ja pääsy yhtiön intranetiin. Tästä ryhmästä 90 prosenttia on suorittanut koulutuksen. Työntekijöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai pääsyä intranetiin, on järjestetty lähiopetuksena toteutettuja koulutuksia aiheesta. Koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden takia koulutukset jatkuvat vuonna 2021, ja tavoitteena on, että kaikki työntekijät suorittavat koulutuksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?