menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallintotapa

Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Mielestämme hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat liiketoiminnan perusta.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Hallitus käsitteli ilmastoasioita kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Helmikuussa 2020 se päätti Cargotecin sitoutumisesta 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Se tarkoittaa, että Cargotec on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen sekä YK:n Business Ambition for 1,5 °C -kampanjaan ja sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 1,5 asteen lämpenemisskenaarion, eli Pariisin sopimuksen kunnianhimoisimman tavoitteen mukaisesti. Ilmastotavoitteet julkistettiin Cargotecin yhtiökokouksessa toukokuussa. Hallitus käsitteli kesäkuussa ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja päästöjemme vähentämiseen. Lokakuussa hallitus käsitteli liiketoiminta-alueiden puuteanalyysien tuloksia. Ilmastoasiat on aiheesta riippuen esitellyt hallitukselle joko strategiajohtaja tai yritysvastuujohtaja. Hallitus on todennut, että ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja toimintasuunnitelmat tulisi integroida liiketoiminta-alueiden strategioihin.

Strategiaprosessissa tarkastellaan ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Strategiset painopistealueemme asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, eteneminen huoltoliiketoiminnassa, digitalisaation kiihdyttäminen ja tuottavuus kasvun vauhdittajana tukevat ekotehokkaita ja kestäviä tavaravirtoja koko arvoketjussamme. Liiketoimintasuunnitelmat, niihin liittyvät tulostavoitteet, vuosibudjetit ja merkittävät sijoitukset, kuten yritysostot ja -myynnit, perustuvat Cargotecin strategiaan. Hallitus valvoo strategiaa, riskienhallintaa, liiketoimintasuunnitelmia ja niihin liittyviä tulostavoitteita sekä merkittäviä sijoituksia. Toimitusjohtaja yhdessä Cargotecin johtoryhmän kanssa vastaa tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisesta. Koska ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sisältyvät strategiaan, toimitusjohtaja vastaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista ja hallinnasta.

Ilmastoon liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet on otettu huomioon Cargotecin strategiassa. Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta ja vähentämällä tuotteidemme päästöjä esimerkiksi tarjoamalla sähkökäyttöisiä versioita niistä. Cargotecin taloudellisen suunnittelun aikajänne on kolme vuotta. Taustalla vaikuttavia megatrendejä arvioidaan pitkällä tähtäimellä ja sähköistämishankkeet ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä. Teknologia- ja markkinariskit on määritelty Cargotecin toiminnan kannalta olennaisimmiksi riskeiksi, samalla ne tarjoavat meille suurimmat mahdollisuudet. Alan uudistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisillä ratkaisuilla on meille erinomainen mahdollisuus. Tiettyjen materiaalien suuri kysyntä voi johtaa välittömien kustannusten kasvuun, mikä voi puolestaan vaikuttaa sähkökäyttöisten laitteiden tarjontaamme, joka on riippuvainen suuren kapasiteetin akkujen saatavuudesta. Odotamme vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvavan. Investoimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä uusiin innovaatioihin, joilla voimme hyödyntää tätä kasvavaa kysyntää sekä kehittää uusia tuotteita ja murtautua uusille, nouseville markkinoille. Kalliimpien vähähiilisten tuotteiden kysyntä ja asiakkaiden maksuhalukkuus ovat kuitenkin epävarmempia. Haasteenamme on tehdä vähähiilisistä teknologioista käyttäjilleen parempia myös taloudellisesti. Tutkimus ja kehitysprosessiemme ja toimitusketjujen syvällisen tuntemuksen avulla pyrimme varmistamaan, että kehittämämme tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. 

Liiketoiminnan häiriöt on eräs ilmastonmuutoksen fyysisten seurausten mahdollisista riskeistä. Liiketoimintamallimme perustuu monitasoiseen toimitusketjun, joka on haavoittuvampi äärimmäisille sääilmiöille. Tämä saattaa vaikuttaa tuotantokapasiteettiimme ja liikevaihtoomme. 

Ilmastoon liittyviksi mahdollisuuksiksi on tunnistettu digitalisaatio, sähköistyminen, robotiikka, uusiutuvat energianlähteet ja kiertotalous. Nämä on otettu huomioon strategiassamme ja taloudellisessa suunnittelussamme jo aiempina vuosina. Esimerkiksi Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä perustettiin jo vuonna 2017 kokoamaan yhteen asiakkaiden vastuullisuutta edistävät tuotteet ja palvelut sekä tekemään ekotuotteiden osuus liikevaihdostamme näkyväksi. Sähköistämisen ohella automaatiota ja liitettävyyttä pidetään erittäin lupaavina asiakkaidemme toiminnan tehostamisen kannalta. Olemme panostaneet ohjelmistoihin ja digitaaliseen liiketoimintaan, sillä digitalisaatio tehostaa lastinkäsittelyä ja tehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Digitalisaatio myös mahdollistaa yhteiskunnan laajemman muutoksen kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta. Tietojen yhteiskäyttö, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä. 

Omassa toiminnassamme tunnistettujen ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien perusteella olemme asettaneet itsellemme tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassamme vuoteen 2030 mennessä. Koska oma toimintamme on täysin omissa käsissämme, halusimme asettaa itsellemme kunnianhimoisemman tavoitteen ja pyrkiä hiilineutraaliuteen jo reilusti ennen vuoden 2050 EU-tavoitetta. Selvitämme ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tarkemmin seuraavalla strategia- ja taloussuunnittelukierroksella vuonna 2021.

Mitä mieltä olet sivustosta?