menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallintotapa

Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Mielestämme hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat liiketoiminnan perusta.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Vastuullisuuden hallinnointi

Cargotec on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteisiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin suuntaviivoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Nämä sitoumukset näkyvät Cargotecin eettisissä toimintaohjeissa, jotka määrittelevät työskentelytapamme ja joissa on kuvattu toimintamme yleiset vaatimukset ja eettiset periaatteet. Eettisten toimintaohjeiden toteutuminen käytännössä varmistetaan temaattisten aiheen mukaisten ohjesääntöjen, prosessien ja koulutusten avulla.

Cargotecin hallituksella on kokonaisvastuu ei-taloudellisista ja vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Vastuullisuus on Cargotecin liiketoimintastrategian olennainen osa, joten hallitus käsittelee ei-taloudellisia kysymyksiä strategian tarkastelun yhteydessä ja vähintään kerran vuodessa erillisenä aiheena. Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Näin ollen hallitus myös vahvistaa Cargotecin johdon tavan hoitaa muut kuin taloudelliset asiat sekä hyväksyy yhtiön ei-taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Ylin vastuu on hallituksen puheenjohtajalla, koska hän johtaa hallituksen strategiakeskusteluja. 

Cargotecin johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät tarkastelevat muita kuin taloudellisia asioita kullekin ei-taloudelliselle teemalle asetettujen raportointiaikataulujen mukaisesti. Muiden kuin taloudellisten tavoitteiden asettamista ja toteuttamista tukevat keskeiset konsernitoiminnot ovat vastuullisuus (mukaan lukien ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen), henkilöstöhallinto, eettisyys ja säännöstenmukaisuus, lakiasiat, hankinnat, tutkimus ja kehitys ja strategia. Lisätietoja ei-taloudellisten asioiden hallintoperiaatteista on saatavilla Cargotecin vuoden 2020 vuosikatsauksesta. 

Cargotecin johtoryhmä käsittelee vastuullisuusasioita vähintään kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason vastuullisuustavoitteet. Johtoryhmässä vastuullisuusasioista vastaa Cargotecin viestintäjohtaja, ja hän raportoi aiheesta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä Cargotecin johtoryhmän kanssa hallituksen asettamien tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumisesta. Vastuullisuusasioita seurataan ja niistä raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsausprosessissa.

Vastuullisuustoiminto vastaa Cargotecin vastuullisuustavoitteiden asettamisesta ja siitä, että tavoitteet ovat Cargotecin kansainvälisten sitoumusten mukaisia. Cargotecin johtoryhmä hyväksyy vuosittaiset tavoitteet, ja keskeiset pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitteet hyväksyy Cargotecin hallitus. 

Vastuu keskeisten vastuullisuusperiaatteiden ja -käytäntöjen toteuttamisesta on liiketoiminta-alueilla, ja konsernitoimintojen rooli on tarjota asiantuntija-apua ja strategista ohjausta. Operatiivisesti vastuullisuutta johdetaan sekä konsernin että liiketoiminta-alueiden tasolla kuukauden sykleissä. Odotamme kaikkien kumppaniemme soveltavan samoja periaatteita.

Cargotecin Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto raportoi suoraan Cargotecin toimitusjohtajalle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle. Eettisyys ja säännöstenmukaisuus -toiminto antaa vuosittaisen tilannepäivityksen Cargotecin hallitukselle. Lisäksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle annetaan vuoden mittaan säännöllisiä tilannepäivityksiä korruptionvastaisesta toiminnasta ja muista eettisiin toimintaohjeisiin liittyvistä asioista. Cargotecin johtoryhmässä on kuukausittainen eettisten toimintaohjeiden paneeli, jossa keskustellaan säännöstenmukaisuuteen liittyvistä asioista. 

Cargotecin vastuullisuustyöryhmä linjaa ja sopii yhtiö- ja liiketoimintatason toimet, jotka liittyvät vastuullisuustavoitteiden ja -käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään kuuluvat yritysvastuuyksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja) sekä vastuullisuuskysymyksistä omassa toiminnassaan ja hankinnoissa vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmistä.

Cargotecin vastuullisuusohjesääntö sisältää konsernin vastuullisuuden johtamisen globaalit tavoitteet ja ohjeet. Ne kattavat myös ympäristöjohtamisen sekä työterveyden ja -turvallisuuden (EHS) johtamisen. Vastuullisuustyömme perustuu vastuullisuusohjesäännössä kuvattuun sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten tavoitteiden tasapainoon. Teemme jatkuvasti töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssä huomioidaan Cargotecin tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari ja pyritään jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme (linkki ohjesääntöön (ei suomennosta))

Cargotecin taloudellisen vastuun periaatteet laaditaan Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Ympäristö, työterveys ja työturvallisuus (EHS) kuuluvat integroitujen johtamisjärjestelmiemme piiriin. Järjestelmät sisältävät EHS- ja laadunhallintastandardeissa ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 (OHSAS18001) kuvatut prosessit. Cargotecin kokoonpanoyksiköistä oli vuonna 2020 sertifioitu henkilöstömäärän mukaan laskettuna: ISO 9001: 93 prosenttia, ISO 14001: 85 prosenttia ja ISO 45001 (OHSAS18001): 80 prosenttia. EHS-näkökohdat myös sisältyvät kunkin liiketoiminta-alueen tutkimus- ja kehitysprosesseihin. Näin voidaan varmistaa, että ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon kunkin yksittäisen tuotetyypin kehityksessä. 

Mitä mieltä olet sivustosta?