menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset ja yhteiskunta

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Cargotecin hankinnoista vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen suorat hankintatoiminnot ja keskitetty epäsuorien hankintojen toiminto.

Toimitusketjuosaaminen on liiketoimintamallimme olennainen osa. Cargotec on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan sekä toimintansa kestävään johtamiseen ja kehittämiseen. Pidämme vastuullisuudesta huolen koko arvoketjussamme ja odotamme toimittajiltamme samaa. Kaikkien Cargotecin työntekijöiden ja yhtiön hankintatoimintaan liittyvien kolmansien osapuolten on noudatettava Cargotecin eettisiä toimintaohjeita. Cargotecin sitoutuminen vastuullisuuteen kattaa koko toimitusketjun. Cargotecin toimittajilta edellyttämät normit on määritelty Cargotecin toimittajien eettisissä toimintaohjeissa. Valvomme ja seuraamme kolmansien osapuolten toimituksia, suhteitamme kolmansiin osapuoliin sekä toimittajien eettisten toimintaohjeiden noudattamista säännöllisesti toimittajien tarkastus- ja itsearviointiprosessien puitteissa. Kaikki hankinnat toteutetaan siten, että Cargotecin eettiset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset standardit toteutuvat koko toimitusketjussa.

Cargotec arvostaa vakiintuneita ja paikallisia toimittajia kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja objektiivisten tekijöiden, kuten laadun, luotettavuuden, toimitusehtojen ja hinnan perusteella. Kaikilta toimittajilta edellytetään lakien ja määräysten sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien noudattamista. Jatkoimme vuonna 2020 toimittajien vastuullisuusohjelmamme kehittämistä, joka keskittyy toimitusketjussamme esiintyvien riskien tai rikkomusten ehkäisyyn. Vuoden 2020 painopiste oli vahvasti toimitusketjujen toiminnan varmistamisessa koronaviruksesta huolimatta. Kehitimme viestintäämme toimittajien kanssa ja ennakoinnin prosessejamme. Tuotannon tehokkuudesta ja sujuvuudesta huolehdittiin etätarkastuksilla ja -arvioinneilla.

Cargotecin toimittajia koskevissa kriteereissä edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristölainsäädännön noudattamista. Kriteerit sisältävät lisäksi säännöstenmukaisuuden tarkastuksia työolojen, ihmisoikeuksien, korruption torjunnan ja ympäristönsuojelun alueilla. Viidesosa toimittajien arvioinnin tarkistuslistan kysymyksistä käsittelee näitä teemoja. Työolosuhteita, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua koskevien kriteerien toteutuminen auditoitiin kaikkien uusien suorien hankintojen toimittajien kohdalla vuonna 2020.

Cargotecin toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista ja hankintapäälliköistä koostuva Cargotec Sourcing Council -työryhmä vastaa konsernin toimitusketjujen hallinnasta. Työryhmä kokoontuu kerran vuodessa käsittelemään hankintojen kehitystä. Kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella on omat toimitustenhallintaryhmänsä, jotka raportoivat suoraan omille liiketoiminta-alueilleen. Näin varmistetaan tehokas liiketoiminnan tuki jokaisella alueella. Tiimien tiivis yhteistyö esimerkiksi toimittajien kehittämisen ja vastuullisuuden alueilla tuottaa synergiaetuja koko konsernille. Lisää tietoa Cargotecin hankinnoista on saatavilla GRI-indeksistämme.

Mitä mieltä olet sivustosta?