menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

imageoe30y.png

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -sopimuksen mukaiseen Business ambition for 1.5 °C -kampanjaan ja sen lupaukseen rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen tieteeseen perustuvilla toimilla. Ilmastonmuutoksen hallinta ja hillitseminen on aikamme suurin haaste, ja tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden.

Juuri nyt meihin kohdistuu enemmän paineita kuin koskaan uudistaa alaamme vähähiilisen talouden suuntaan. Muutos kohti kestävää maailmaa on mielestämme merkittävä ilmiö, jolla on vaikutusta liiketoimintaamme. Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja globaalista hyvinvoinnista. 

Tavoitteellamme – sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla – haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat liiketoimintamahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sitoutumista sidosryhmiimme, sillä näin voimme tunnistaa lisää mahdollisuuksia luoda heille lisäarvoa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvän hallintotavan osa-alueet ilmastotavoitteeseemme

 

Huomioimme ympäristön läpi arvoketjumme 

llmastonmuutoksen torjuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat vastuullisen ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta Cargotecissa näemme tämän haasteen myös mahdollisuutena. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta. 

Lastinkäsittelyratkaisuja tarvitaan satamissa, tavarankuljetusajoneuvoissa ja rahtialuksissa. Ihmisten hyvinvointi on riippuvaista keskeytymättömästä tavaraliikenteestä, joten ratkaisumme ovat välttämättömiä nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnalle. Globaalin kaupan arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa, ja Cargotecilla on runsaasti mahdollisuuksia tukea asiakkaitaan heidän pyrkiessään vähentämään päästöjään ja luomaan puhtaampia liiketoimintaprosesseja. 

 

Toimimme eettisesti ja turvallisesti ja kehitämme työntekijöidemme osaamista 

Liiketoiminnan menestys ja vastuullisuus eivät synny pelkästään siitä, mitä tehdään — myös tekemisen tavat ovat tärkeitä. Haluamme olla vastuullinen ja korkealuokkaisten eettisten työperiaatteiden mukaisesti toimiva työnantaja, edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia työelämässä ja tarjota kaikille turvallisen työympäristön. Cargotec on sitoutunut huolehtimaan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista omassa toiminnassaan ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme kautta myös arvoketjussamme. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, ja työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja. 

On välttämätöntä, että työntekijät uusiutuvat ja kehittävät itseään jatkuvasti. Hyvien toimittajien tunnistaminen ja valinta on keskeinen osa vastuullista hankintaprosessiamme. Edellytämme kaikkien toimittajiemme sitoutuvan noudattamaan toimittajien eettisiä toimintaohjeita, jotka asettavat standardit vastuulliselle liiketoiminnalle. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja hyvät työolot läpi koko arvoketjun ovat olennainen osa liiketoimintaamme.

 

Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme 

Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat mielestämme liiketoiminnan perusta. Cargotecin rehellisyyden kulttuuri alkaa ylimmästä johdosta, ja säännöstenmukaisuustyötämme tehdään rehellisyyden ja läpinäkyvyyden hengessä. Eettiset toimintaohjeet ovat yrityskulttuurimme perusta, ja ne asettavat korkeat eettiset standardit jokapäiväiselle liiketoiminnalle. On tärkeää huomata, että rehellisyys – korkeiden moraalisten periaatteiden noudattaminen – on johdon vahvan sitoutumisen myötä iskostunut syvälle Cargotecin työkulttuuriin. 

Menestyvä ja vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään myös yhteydenpidon toisiimme ja ympäröivään maailmaan. Haluamme olla luotettava kumppani asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja niille yhteisöille, joiden kanssa olemme tekemisissä

 Cargotec allekirjoitti YK:n globaalin yritysvastuun Global Compact -aloitteen vuonna 2007. Aloitteessa yrityksiä pyydetään omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan strategiassaan ja toiminnassaan sen ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Global Compact -aloite edistää yritysten mahdollisuuksia tukea YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa. YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ohjaavat ihmisten, talouden ja ympäristön vaurauden kehitystä vuoteen 2030 asti. Yritysten rooli on merkittävä, koska tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään julkisen sektorin voimin. Siksi ensisijaisena tavoitteenamme on minimoida toimintamme mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja samalla optimoida toiminnan positiiviset vaikutukset. 

Mitä mieltä olet sivustosta?