menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullinen toiminta Cargotecissa

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Johtamiskäytännöt konsernitasolla
Kestävä kehitys on Cargotecissa hallituksen agendalla, ja hallitus tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä vuosittain. Cargotecin johtoryhmä arvioi kestävää kehitystä kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet. Cargotecin viestintäjohtaja vastaa kestävän kehityksen kysymyksistä johtoryhmässä.

Liiketoiminta-alueiden johtamiskäytännöt
Jotta kestävän kehityksen tavoitteet ovat linjassa liiketoiminta-alueiden toimintojen kanssa, Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin johtoryhmissä tehdään vähintään kahdesti vuodessa kestävän arvioinnin, joissa tarvittaessa tehdään liiketoiminta-aluekohtaisia tarkennuksia konsernitason kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen operatiivinen johtaminen
Operatiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaa johdetaan sekä konserni- että liiketoiminta-aluetasolla yli organisaatiorajojen. Keskeiset vastuulliset organisaatiot ovat strategian, laadun, tutkimuksen ja kehityksen, hankinnan, EHS-kysymysten, sisäisen tarkastuksen, henkilöstöasioiden ja lakikysymysten parissa työskentelevät yksiköt. Yhtiötason kestävän kehityksen tavoitteet esittelee ja raportoi ja niiden toteutumista seuraa Cargotecin kestävän kehityksen yksikkö. Tämän lisäksi jokaisella liiketoiminta-alueella on kestävän kehityksen kysymyksiä koordinoiva yksikkönsä.

Cargotecin kestävän kehityksen työryhmä linjaa ja hyväksyy yritys- ja liiketoiminta-aluetason toimet, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden ja käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään kuuluvat kestävän kehityksen yksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja), Ethics and Compliance -johtaja sekä kestävän kehityksen kysymyksistä vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmistä.
Kuva - Port 2060 blogi Kuva - Port 2060 blogi

Port 2060 blogi

Lue lisää

Vastuullisuustyömme ja -tavoitteemme tukevat strategiaamme. Tavoiteasetannalla haluamme varmistaa että kestävän kehityksen johtamisen perusasiat ovat kunnossa, samalla kun varmistamme, että pysymme johtavana kestävien lastinkäsittelyratkaisujen tarjoajana.

Cargotecin 2020 kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat pitkän aikavälin ja vuositavoitteista. Pitkän aikavälin tavoitteista sovittiin osana 2018 strategiakierrosta, ne kattavat 2019–2021 strategiakauden. Vuositavoitteet asetetaan vuosittain, ne tukevat pitkän aikavälin tavoitteita ja niihin liittyvää riskienhallintaa.

Turvallisuus on edelleen painopistealueemme vuonna 2020- Lisäksi olemme työstämässä toimenpideohjelmaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi, ja tavoitteemme on määritellä se vuoden 2020 aikana. Oman toimintamme ilmastovaikutusten vähentämiseksi olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnoissamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2019

Vastuullisuustavoitteet 2020 (2021)

 • IIFR 5,0 kokoonpanoyksiköissä

 • 40 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä

 • Globaali kemikaaliriskien hallintaprojekti aloitetaan

 • Uudelleenauditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet vuoden 2018 vastuullisuuden itsearviointikysymyksiä

 • Uudistettu ihmisoikeusriskien arviointimenettely otettu käyttöön yritysjärjestelyissä

 • Toimenpideohjelman laatiminen ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien hallitsemiseksi

 • Auditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet vastuullisuusriskiarviointia vuonna 2019

 • IIFR 5,0 kokoonpanoyksiköissä
  40 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä (50 prosenttia vuoteen 2021 mennessä)

 • Globaalien kemikaaliriskien hallinnointiprosessi määritetty ja otettu käyttöön (2021)

 • Ekotehokkaiden laitteiden tuoteryhmän liikevaihdon kasvu on kaksinkertainen verrattuna perinteisiin tuotteisiin (2021)

Syksyllä 2019 toteutimme olennaisuusarvion päivittääksemme vastuullisuuden painopistealueitamme sidosryhmien palautteen pohjalta. Arvion tulokset osoittivat, että ilmastoratkaisut ja turvallisuus ovat edelleen tärkeitä. Keskeiset teemat on koottu kuvaan Ympäristö-, Sosiaalinen vastuu- sekä Hallintotapa-teemojen alle.


Avaa kuva isompaan kokoon

Päivitimme myös arvonluontimallimme kuvaamaan tavoitettamme ja visiotamme tulla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi.


Avaa kuva isompaan kokoon

Poimintoja toiminnastamme vuonna 2019

Cargotecin kokoonpanoyksiköiden tapaturmataajuus (IIFR) oli 7,0 vuonna 2019. Onnistuimme vähentämään tapaturmataajuutta useissa kokoonpanoyksiköissä, ja 24 prosenttia niistä saavutti nollan työtapaturman tason. Kalmarin kokoonpanoyksiköt onnistuivat erityisen hyvin ja saavuttivat tapaturmataajuuden 3,8. Yleisesti ottaen kokoonpanoyksiköitä koskeva IIFR-luku on noussut neljän uuden yksikön lisäämisen myötä. Näissä yksiköissä poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä oli suuri, sillä työterveys- ja työturvallisuusriski on muita toimipaikkoja korkeampi. Olemme jo tehneet toiminnan kehittämissuunnitelman ja odotamme tilanteen parantuvan tulevien kuukausien aikana. Muissa kuin kokoonpanoyksiköissä IIFR on parantunut 6,8:aan. Jatkamme työtä työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi kaikissa toiminnoissamme.

Olemme työstämässä toimenpideohjelmaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi, ja tavoitteemme on määritellä se vuoden 2020 aikana. Oman toimintamme ilmastovaikutusten vähentämiseksi olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnoissamme. Vuoden 2019 loppuun mennessä 33 prosenttia käyttämästämme sähköstä oli peräisin uusiutuvista lähteistä. Kaikissa Suomen ja Ruotsin toimipaikoissa käytetään sertifioitua uusiutuvaa sähköä, ja näin tapahtuu myös kolmessa Italian toimipaikassa sekä yhdessä toimipaikassa Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Tavoitteemme on kasvattaa uusiutuvan sähkön osuus 40 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 50 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisten asiakasratkaisujen avulla on meille suuri mahdollisuus. Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmämme edistää asiakkaiden vastuullisuutta puhtaammilla teknologioilla, älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla sekä kiertotaloutta tukevilla palveluilla. Tuoteryhmä koostuu tuotteista ja ratkaisuista, jotka sopivat ainakin yhteen seuraavista neljästä kategoriasta: tehokkaammat kokonaisjärjestelmät, tehokkuutta ympäristötoimialoille, tehokkaampaa päästöjen hallintaa ja tehokkaampaa resurssien käyttöä. Kaikkien uusien ratkaisujen on läpäistävä ulkoinen varmennusprosessi, ennen kuin ne voidaan sisällyttää tuoteryhmään. Vuoden 2019 aikana portfolioon lisättiin kaksi uutta tuotetta. Ekotehokkaiden ratkaisujen osuus Cargotecin liikevaihdosta oli 21 prosenttia vuonna 2019 (2018: 21%).

Yksi vuoden 2019 tavoitteistamme oli aloittaa globaali kemikaaliriskien hallintaprojekti. Kalmar ja Hiab ovat käynnistäneet nykytila-analyysin niissä huoltoyksiköissä ja myyntitoimistoissa, joita pidetään korkean riskin kohteina. MacGregorin oli lykättävä projektin aloittamista koko sen QEHS (laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuus) -organisaatiota koskeneiden organisaatiomuutosten vuoksi. Jatkamme työtä koko yhtiön laajuisesti analyysin tulosten perusteella vuonna 2020.

Hankintatoiminnoissa jatkoimme toimittajien valvontaan liittyvän vastuullisen hankinnan ohjelmamme kehitystä. 93 prosenttia strategisista toimittajistamme on kutsuttu käyttämään vastuullisuuden itsearviointityökalua, joka auttaa tunnistamaan vastuullisuuteen liittyviä ihmisoikeus- ja muita riskejä toimitusketjussamme. Etenimme myös ihmisoikeusloukkausriskien lieventämiseen pyrkivien toimittajien eettisten toimintaohjeiden (Supplier Code of Conduct) kehittämisessä. Prosessin piiriin kuuluvat toimittajat kattavat tällä hetkellä 89 prosenttia Cargotecin suorista hankinnoista.

Vuoden aikana toteutimme analyysin, jossa arvioitiin ihmisoikeusriskien kannalta merkittävimpiä operatiivisia osa-alueita ja riskejä vähentäviä toimenpiteitä. Sen perusteella merkittävimmät ihmisoikeusrikkomusriskit liittyvät Cargotecin toimitusketjuun sekä yritysjärjestelyihin. Tarkastelimme yritysjärjestelyihin liittyviä ihmisoikeusriskejä ja selkeytimme järjestelyihin liittyvää riskienarviointiprosessia.

Katsauskauden aikana ympäristöraportoinnin laatu pysyi tyydyttävänä kaikissa Cargotecin toimipaikoissa. Tämä on toinen peräkkäinen vuosi, kun koko organisaatio sisältyy konsolidoituihin lukuihin, ja raportoinnin täsmällisyyden ja laadun nähdään kehittyneen. Jatkoimme turvallisuuskampanjoiden kehittämistä sekä turvallisuuskulttuurin rakentamista koko yhtiössä keskittyen erityisesti yleisen suorituskyvyn parantamiseen. Raportoinnin laajentaminen kattamaan viimeaikaiset yritysostot vaikutti erityisesti raportoituihin työterveys- ja työturvallisuuslukuihin.

 

Tavoitteenamme on varmistaa alihankintaketjumme korkea taso laadun, toimitusaikojen, kustannustehokkuuden sekä innovatiivisuuden suhteen. Näin vahvistamme myös kykyämme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Valitsemme alihankkijamme huolellisesti, ja valintamme perusteina ovat yksiselitteiset kriteerit kuten laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Kaikkien alihankkijoidemme on noudatettava lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä.

Olemme asettaneet selkeät vastuullisuuskriteerit alihankkijoillemme, ja kehitämme kriteereitä jatkuvasti. Alihankkijoiden vastuullisuuden arviointia ja auditointia ollaan parhaillan integroimassa osaksi Cargotecin normaalia alihankintaketjun hallitsemisprosessia. Noin viidennes Cargotecin alihankijoille asetettujen kriteerien täyttymisen valvontaan liittyvistä arviointikysymyksistä liittyy vastuullisuusteemoihin. Niitä ovat ympäristönäkökohdat, työterveys- ja turvallisuusvaatimukset, työntekijöiden kohteluun liittyviä asiata sekä eettiseen liiketoimintaan liittyvät vaatimukset. 

Toimittajien eettinen ohjeistus

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti, ja voimme tuoda toimialallemme kestävän kehityksen standardeja laaja-alaisesti.

Taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi yritysten on uudistettava toimintaansa, kehitettävä uusia liiketoimintamalleja ja tehtävä keskenään enemmän yhteistyötä. Nämä muutokset aiheuttavat haasteita. Cargotecilla on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet auttaa yrityksiä toimimaan entistä kestävämmällä tavalla. Samalla varmistamme, että Cargotecin oma toiminta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

Osana YK:n kestävän kehityksen laajempaa ohjelmaa, kansainvälisesti hyväksytyillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään edistämään äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen saavuttamista talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

Mikään yritys ei yksin kykene varmistamaan YK:n tavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista kehittämällä toimintojaan tavoitteita tukevaan suuntaan. Uskomme vakaasti, että tavoitteemme – olla johtava älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja tarjoava yritys – kautta vaikutamme erityisesti kuuteen alla mainittuun tavoitteeseen.

 SDG

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmässä raportissa painotetaan, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä huomattavasti oletettua nopeammin. Raportti nivoutuu kiinteästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi ilmastotekojen (tavoite 13) sekä kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin (tavoite 9) kautta. Cargotec on kehittänyt strate­giaansa siten, että se tukee kumpaakin osa-aluetta. Panostamme digitalisaatioon ja siihen, että vähemmällä saadaan enemmän aikaan – sekä sisäisesti että asiakkaidemme liiketoiminnassa.

Digitalisaatio on avainasemassa meri- ja kuljetusalan päästöjen vähentämisessä. Se mahdollistaa myös yhteiskunnan laajemman muutoksen kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta. Jatkossa tietojen yhteiskäyttö, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä.

Cargotec parantaa logistiikka-alan kestävää kehitystä sähköistämällä laitteita, jotka ovat perinteisesti olleet dieselkäyttöisiä. Cargotecin ekotehokkaiden ratkaisujen tuote­ryhmä tukee taloudellista kasvuamme ja toimii myös esimerkkinä toimialan kestävän kehityksen normistolle.

 

Teemme kovasti töitä, jotta voimme olla entistäkin avoimempi ja toiminnaltaan läpinäkyvämpi yhtiö. Parannamme myös jatkuvasti viestintää sidosryhmiemme kanssa lisätäksemme ympäristötietoisuutta ja parantaaksemme ympäristöasioiden hallintaa. Olemme ennakoivasti yhteydessä sidosryhmiimme keskustellaksemme heidän kanssaan keskeisimmistä kestävän kehityksen aiheista. Kuluneen vuoden aikana olemme myös ottaneet osaa useisiin kestäviä investointeja käsitteleviin konferensseihin.

Vuosiraportointi

Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee myös englanninkielisen GRI-indeksin vuodelle 2019. Vuosikatsaus ja GRI-indeksi pyrkivät kuvaamaan Cargotecin strategiaa ja sen toteutumista vuonna 2019, yrityksen arvonluontiprosessia sekä vastuullisuuskysymysten merkitystä osana Cargotecin liiketoimintaa.

Raportoimme kestävän kehityksen toiminnastamme GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. GRI-indeksi on riippumattoman varmentajan tarkastama.

Sijoittajakyselyt

Raportoimme toiminnastamme useille kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille kestävyysluokituksia. Luokitukset tukevat osaltaan sidosryhmiä arvioimaan yhtiömme kestävän kehityksen tasoa. Vuoden 2019 alkupuolella sekä MSCI että Ecovadis luokittelivat yhtiömme yhdeksi alamme kestävimmistä (AA- ja kultaluokitukset).

Olemme myös toimittaneet tietoja CDP-organisaatiolle yhtiöstämme vuodesta 2010 lähtien ja vuonna 2019 Cargotec saavutti C-luokituksen ilmasto-ohjelmassa.

Muut sijoittajakyselyt:

 

 

Vuosi

Raportti

2019

Vuosikatsaus 2019, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2019 (englanniksi), web-versio, tulostusversio

2018

Vuosikatsaus 2018

GRI-indeksi (eglanniksi)

2017

Vuosikatsaus 2017 (sisältää vastuullisuusosion ja GRI-indeksin)

Taloudellinen katsaus 2017

2016

Vuosikatsaus 2016 (sisältää vastuullisuusosion ja GRI-indeksin)

Taloudellinen katsaus 2016

2015

Sustainability review 2015 (ei suomenkielistä versiota)

Vuosikatsaus 2015

Taloudellinen katsaus 2015

2014

Sustainability report 2014 (ei suomenkielistä versiota)

GRI index 2014 (ei suomenkielistä versiota)

Vuosikertomus 2014 (sisältää tilinpäätöksen)

Mitä mieltä olet sivustosta?