menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullinen toiminta Cargotecissa

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Vastuullisuustyömme ja -tavoitteemme tukevat strategiaamme. Tavoiteasetannalla haluamme varmistaa että kestävän kehityksen johtamisen perusasiat ovat kunnossa, samalla kun varmistamme, että pysymme johtavana kestävien lastinkäsittelyratkaisujen tarjoajana.

Cargotecin 2020 kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat pitkän aikavälin ja vuositavoitteista. Pitkän aikavälin tavoitteista sovittiin osana 2018 strategiakierrosta, ne kattavat 2019–2021 strategiakauden. Vuositavoitteet asetetaan vuosittain, ne tukevat pitkän aikavälin tavoitteita ja niihin liittyvää riskienhallintaa.

Turvallisuus on edelleen painopistealueemme vuonna 2020- Lisäksi olemme työstämässä toimenpideohjelmaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi, ja tavoitteemme on määritellä se vuoden 2020 aikana. Oman toimintamme ilmastovaikutusten vähentämiseksi olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnoissamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2019

Vastuullisuustavoitteet 2020 (2021)

 • IIFR 5,0 kokoonpanoyksiköissä

 • 40 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä

 • Globaali kemikaaliriskien hallintaprojekti aloitetaan

 • Uudelleenauditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet vuoden 2018 vastuullisuuden itsearviointikysymyksiä

 • Uudistettu ihmisoikeusriskien arviointimenettely otettu käyttöön yritysjärjestelyissä

 • Toimenpideohjelman laatiminen ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien hallitsemiseksi

 • Auditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet vastuullisuusriskiarviointia vuonna 2019

 • IIFR 5,0 kokoonpanoyksiköissä
  40 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energialähteistä (50 prosenttia vuoteen 2021 mennessä)

 • Globaalien kemikaaliriskien hallinnointiprosessi määritetty ja otettu käyttöön (2021)

 • Ekotehokkaiden laitteiden tuoteryhmän liikevaihdon kasvu on kaksinkertainen verrattuna perinteisiin tuotteisiin (2021)

Syksyllä 2019 toteutimme olennaisuusarvion päivittääksemme vastuullisuuden painopistealueitamme sidosryhmien palautteen pohjalta. Arvion tulokset osoittivat, että ilmastoratkaisut ja turvallisuus ovat edelleen tärkeitä. Keskeiset teemat on koottu kuvaan Ympäristö-, Sosiaalinen vastuu- sekä Hallintotapa-teemojen alle.


Avaa kuva isompaan kokoon

Päivitimme myös arvonluontimallimme kuvaamaan tavoitettamme ja visiotamme tulla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi.


Avaa kuva isompaan kokoon

Poimintoja toiminnastamme vuonna 2019

Cargotecin kokoonpanoyksiköiden tapaturmataajuus (IIFR) oli 7,0 vuonna 2019. Onnistuimme vähentämään tapaturmataajuutta useissa kokoonpanoyksiköissä, ja 24 prosenttia niistä saavutti nollan työtapaturman tason. Kalmarin kokoonpanoyksiköt onnistuivat erityisen hyvin ja saavuttivat tapaturmataajuuden 3,8. Yleisesti ottaen kokoonpanoyksiköitä koskeva IIFR-luku on noussut neljän uuden yksikön lisäämisen myötä. Näissä yksiköissä poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä oli suuri, sillä työterveys- ja työturvallisuusriski on muita toimipaikkoja korkeampi. Olemme jo tehneet toiminnan kehittämissuunnitelman ja odotamme tilanteen parantuvan tulevien kuukausien aikana. Muissa kuin kokoonpanoyksiköissä IIFR on parantunut 6,8:aan. Jatkamme työtä työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi kaikissa toiminnoissamme.

Olemme työstämässä toimenpideohjelmaa ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi, ja tavoitteemme on määritellä se vuoden 2020 aikana. Oman toimintamme ilmastovaikutusten vähentämiseksi olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnoissamme. Vuoden 2019 loppuun mennessä 33 prosenttia käyttämästämme sähköstä oli peräisin uusiutuvista lähteistä. Kaikissa Suomen ja Ruotsin toimipaikoissa käytetään sertifioitua uusiutuvaa sähköä, ja näin tapahtuu myös kolmessa Italian toimipaikassa sekä yhdessä toimipaikassa Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Tavoitteemme on kasvattaa uusiutuvan sähkön osuus 40 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 50 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisten asiakasratkaisujen avulla on meille suuri mahdollisuus. Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmämme edistää asiakkaiden vastuullisuutta puhtaammilla teknologioilla, älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla sekä kiertotaloutta tukevilla palveluilla. Tuoteryhmä koostuu tuotteista ja ratkaisuista, jotka sopivat ainakin yhteen seuraavista neljästä kategoriasta: tehokkaammat kokonaisjärjestelmät, tehokkuutta ympäristötoimialoille, tehokkaampaa päästöjen hallintaa ja tehokkaampaa resurssien käyttöä. Kaikkien uusien ratkaisujen on läpäistävä ulkoinen varmennusprosessi, ennen kuin ne voidaan sisällyttää tuoteryhmään. Vuoden 2019 aikana portfolioon lisättiin kaksi uutta tuotetta. Ekotehokkaiden ratkaisujen osuus Cargotecin liikevaihdosta oli 21 prosenttia vuonna 2019 (2018: 21%).

Yksi vuoden 2019 tavoitteistamme oli aloittaa globaali kemikaaliriskien hallintaprojekti. Kalmar ja Hiab ovat käynnistäneet nykytila-analyysin niissä huoltoyksiköissä ja myyntitoimistoissa, joita pidetään korkean riskin kohteina. MacGregorin oli lykättävä projektin aloittamista koko sen QEHS (laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuus) -organisaatiota koskeneiden organisaatiomuutosten vuoksi. Jatkamme työtä koko yhtiön laajuisesti analyysin tulosten perusteella vuonna 2020.

Hankintatoiminnoissa jatkoimme toimittajien valvontaan liittyvän vastuullisen hankinnan ohjelmamme kehitystä. 93 prosenttia strategisista toimittajistamme on kutsuttu käyttämään vastuullisuuden itsearviointityökalua, joka auttaa tunnistamaan vastuullisuuteen liittyviä ihmisoikeus- ja muita riskejä toimitusketjussamme. Etenimme myös ihmisoikeusloukkausriskien lieventämiseen pyrkivien toimittajien eettisten toimintaohjeiden (Supplier Code of Conduct) kehittämisessä. Prosessin piiriin kuuluvat toimittajat kattavat tällä hetkellä 89 prosenttia Cargotecin suorista hankinnoista.

Vuoden aikana toteutimme analyysin, jossa arvioitiin ihmisoikeusriskien kannalta merkittävimpiä operatiivisia osa-alueita ja riskejä vähentäviä toimenpiteitä. Sen perusteella merkittävimmät ihmisoikeusrikkomusriskit liittyvät Cargotecin toimitusketjuun sekä yritysjärjestelyihin. Tarkastelimme yritysjärjestelyihin liittyviä ihmisoikeusriskejä ja selkeytimme järjestelyihin liittyvää riskienarviointiprosessia.

Katsauskauden aikana ympäristöraportoinnin laatu pysyi tyydyttävänä kaikissa Cargotecin toimipaikoissa. Tämä on toinen peräkkäinen vuosi, kun koko organisaatio sisältyy konsolidoituihin lukuihin, ja raportoinnin täsmällisyyden ja laadun nähdään kehittyneen. Jatkoimme turvallisuuskampanjoiden kehittämistä sekä turvallisuuskulttuurin rakentamista koko yhtiössä keskittyen erityisesti yleisen suorituskyvyn parantamiseen. Raportoinnin laajentaminen kattamaan viimeaikaiset yritysostot vaikutti erityisesti raportoituihin työterveys- ja työturvallisuuslukuihin.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?