menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuus omissa toiminnoissamme

Cargotec tekee jatkuvasti kovasti töitä pysyäkseen kestävän kehityksen edelläkävijänä. Vaikka pääasialliset kestävyysvaikutukset ilmenevät alallamme parhaiten tuotteidemme kautta, teemme jatkuvasti parhaamme edistääksemme kestävän kehityksen toteutumista myös omissa toiminnoissamme. Otamme toimintaamme ohjaavat kestävän kehityksen vaatimukset erittäin vakavasti: monista niiden piiriin kuuluneista kysymyksistä onkin tullut alalla vaadittuja standardeja.

Ympäristöjohtamista ja raportointitietoja kehittämällä olemme määrittäneet kunnianhimoisempia tavoitteita omille toiminnoillemme

Vuodesta 2018 lähtien on tehty merkittäviä parannuksia Cargotecin keskitetysti käyttämään EHS-raportointiin: validoimme, tarkastamme ja julkaisemme ensimmäistä kertaa muiden kuin kokoonpanoyksiköidemme tietoja, kun aiemmin on tarkastettu ja julkaistu ainoastaan kokoonpanoyksiköiden energiankulutustietoja. Halusimme saada kattavan kuvan toimintamme aiheuttamasta energiankulutuksesta ja päästöistä voidaksemme asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja lieventää suurimpia vaikutuksia.

Vuonna 2019 Cargotecin energiankulutus oli yhteensä oli 164 800 MWh. Huoltopalvelujen sähkö- ja dieselpakettiautot olivat suurimmat energiankuluttajat. Vuoteen 2018 verrattuna kokoonpanoyksiköiden kokonaisenergiankulutus laski viidellä prosentilla kun muiden yksiköiden nousi 17 prosenttia.

Cargotecin vuoden 2019 energiankulutus koostui pääosin sähköstä (35 %) ja dieselistä (32 %). Dieselpolttoainetta käytettiin pääasiassa huollon pakettiautoissa, kun taas sähköä käytettiin omissa toimitiloissa.

Vuonna 2019 kaikissa Suomen ja Ruotsin kokoonpano- ja huoltoyksiköissä ja toimistoissa, kolmessa yksikössä Italiassa, yhdessä yksikössä USA:ssa ja yhdessä yksikössä Alankomaissa käytettiin uusiutuvaa sähköä, eli noin 33 prosenttia Cargotecin käyttämästä sähköstä oli uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian hankinta oli osa laajempaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää sisäistä prosessia, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 Cargotecin kokonaissähkönkulutuksesta 40 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Vuoteen 2021 mennessä osuuden tulisi olla 50 prosenttia.

Dieselin kulutuksen osalta tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokäytänteitä ja siirtyä tulevina vuosina ympäristöystävällisempään ajoneuvokantaan. Tämä toteutetaan purkamalla ajoneuvojen liisaussopimuksia sekä uudistamalla infrastruktuuriamme.

Olemme allekirjoittaneet YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen ja noudatamme EHS (ympäristö ja työterveys-turvallisuus)-käytäntöjä, jotka tehostavat tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemme turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tavoitteenamme on valmistautua ympäristöhaasteisiin ennakoivasti. Pyrimme kehittämään parhaita käytäntöjä ympäristön kannalta kestävälle toiminnalle.

Muuttuvassa ympäristössämme teemme jatkuvasti töitä optimoidaksemme tuotantoprosessejamme sekä vähentääksemme päästöjämme. Yksi tavoitteistamme on, että vuoden 2021 loppuun mennessä yhtiömme käyttämästä sähköstä 50 prosenttia on peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Viime vuoden aikana toteutimme useita energiansäästöhankkeita. Esimerkiksi Kalmarin kokoonpanolaitoksella Shanghaissa ja Hiabin kokoonpanolaitoksella Koreassa vanhat ja tehottomat laitteet sekä valaistus vaihdettiin, mikä vähensi energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Suomessa Tampereen teknologia- ja osaamiskeskukseen asennettiin lisää aurinkopaneeleja ja pellettilämmitystä lisättiin Puolan Stargardin kokoonpanolaitoksella.

Kaikkia toimipaikkojamme ja laitoksiamme koskevat muutokset arvioidaan perusteellisesti ympäristövaikutuksiltaan ja riskeiltään ennen muutosten käyttöönottoa. Samaa prosessia sovelletaan hankinta- ja myyntiprojekteissamme, joissa ulkopuolinen kumppani arvioi ympäristöriskejä ja mahdollisia vaatimustenvastaisuuksia suorittamalla ympäristövaikutusten arviointeja. Nämä arvioinnit sisältävät paikan päällä tehtävät tarkastukset sekä maaperä- ja vesinäytteet, jos mahdollisia haittoja havaitaan.

Ekotehokkaat tuotteet ja ratkaisut

Cargotecin omien toimintojen ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pienet verrattuna koko arvoketjuun. Siksi panostamme paljon siihen, että voimme auttaa asiakkaitamme heidän ympäristövaikutustensa vähentämisessä. Suurimmat päästösäästöt saadaan aikaan käyttämällä tuotteitamme. Pyrimmekin jatkuvasti kasvattamaan ekotehokkaiden tuotteidemme ja ratkaisujemme valikoimaa. Tähän valikoimaan kuuluu sähkökäyttöisiä laitteita, digitaalisia ratkaisuja, automaatiota sekä erilaisia palveluja. Olemme edelläkävijöitä kestävässä lastinkäsittelyssä ja otamme roolimme erittäin vakavasti – nyt ja tulevaisuudessa.

 

Kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti varmistaaksemme, että työntekijämme toimivat turvallisessa työympäristössä.IIFR 2018 FIN

Yhtiön johto organisaation eri tasoilla seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi, ja eräät yksikkömme ovat jo saavuttaneet tuon tavoitteen.

Työturvallisuustavoitteet ovat osa Cargotecin kestävän kehityksen tavoitteita, joiden kehittymistä yhtiön hallitus ja johtoryhmä seuraavat säännöllisesti. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat työturvallisuusohjelmansa, jotka on rakennettu tukemaan niiden operatiivista toimintaa. Ohjelmat koostuvat muun muassa koulutuksista, turvallisuuskäytänteiden kehittämisistä ja tarkastuksista sekä tavoitteiden seurannasta.

Työturvallisuuden takaaminen ja johtaminen on aina johdon vastuulla, mutta haluamme taata työntekijöillemme mahdollisuuden tuoda esiin asioita, jotka heidän mielestään voivat vaarantaa työturvallisuutta. Tässä hyödynnämme yhtiön laajuista SpeakUp-viestintäkanavaamme, joka ensisijaisesti tukee eettisten toimintaohjeidemme toteuttamista. Kanavan kautta työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa, jos he ovat sitä mieltä, että työturvallisuuskäytännöt eivät ole asianmukaisella tasolla.

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta.

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta. Toimintaperiaatteissa ja henkilöstöpolitiikassa olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä varmistamaan työntekijöiden ja työntekijöiksi haluavien tasapuolisen kohtelun palkkauksessa, urakehityksessä ja rekrytointiprosesseissamme.

Käytännön tasolla henkilöstöpolitiikan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen tapahtuu henkilöstöhallinnon työkalujen ja prosessien sekä henkilökunnan koulutuksen kautta. Koulutamme henkilöstöämme ihmisoikeus- ja työelämän tasa-arvokysymyksissä eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Käytössämme on myös globaali Speak Up -yhteydenottokanava, jonka kautta henkilöstömme voi tehdä anonyymin ilmoituksen, mikäli ihmis- tai työelämän oikeuksien koetaan rikkoutuneen.

Henkilöstön sitoutuminen

Haluamme olla vastuullinen työllistäjä ja panostaa henkilöstöömme. Käytössämme on vuosittain toteutettava Compass- työtyytyväisyyskysely, jonka avulla kartoitamme henkilöstömme mielipiteitä johtajuudesta, työilmapiiristä, työhön sitoutumisesta sekä Cargotecin tavasta toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Compass 2019 -tutkimuksen vastausprosentti oli 78 (2018: 85). Tulosten perusteella johtajuusindeksimme oli 73 prosenttia (2018: 73%), ilmapiiri-indeksi oli 77 prosenttia (2018: 77%) ja henkilöstömme sitoutuminen oli 67 prosenttia (2018: 67%). Odotamme henkilöstömme sitoutumisen paranevan uuden strategian käyttöönoton ja noususuuntaisten johtajuusindeksien myötä.

Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ohjaavat henkilöstöstrategiamme rakentumista.Tutkimuksen tulosten perusteella kunkin liiketoiminta-alueen esimiehet järjestävät palautetilaisuuksia ja suunnittelevat jatkotoimenpiteitä tiimiensä kanssa. Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme merkittävästi edistää toimintamme tuloksellisuutta, ja johtajuuden kehittäminen onkin yksi kolmesta strategiamme kulmakivistä.

Yhteiset järjestelmät ja työkalut

Yhteiset järjestelmät ja työkalut muodostavat vakaan perustan henkilöstötyöllemme. Tärkein työkalumme on vuonna 2014 käyttöön otettu verkkopohjainen ZONE-tietojärjestelmä, joka kerää kaikki henkilöstötiedot yhteen käyttöliittymään ja mahdollistaa yhtenäiset HR-periaatteet, prosessit ja työkalut kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa. ZONE on myös tärkein alusta erilaisten henkilöstötoimintojen suunnitteluun ja analysointiin. Näitä ovat esimerkiksi suoritusten johtamisprosessi, kehitystarpeiden kartoittaminen, sisäinen ja ulkoinen rekrytointi sekä palkka-asiat ja kannustinjärjestelmät. ZONEn ansiosta kaikkia työntekijöitämme kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

 Henkilöstömme suorituksen ja kehittymisen johtamisessa käytämme tavoite- ja kehityssuunnitelmakonseptia ja -prosessia (Performance and Development Plan, PDP). PDP:n avulla linjaesimiehet asettavat yhdessä tiimiensä jäsenten kanssa kullekin henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan vuosittain. Näin varmistamme, että työntekijöidemme tehtävät ja tavoitteet linkittyvät yhtiömme strategiaan. Vuonna 2019 PDP-prosessin toteutusaste oli 92 prosenttia.

Mitä mieltä olet sivustosta?