menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Cargotecin strategia eteni vuonna 2020, vastuullisuus korostuu

14.12.2020

Tämänhetkinen strategiakautemme kestää vuoden 2021 loppuun. Olemme edenneet huoltoliiketoiminnassa, digitalisaatiossa ja tuottavuudessa. Vastuullisuuden strateginen merkitys kasvaa Cargotecissa.

Cargotecin tämänhetkinen strategia turvaa kannattavan kasvun jatkumisen keskittymällä asiakaslähtöisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon ja tuottavuuteen. Haluamme myös sisällyttää vastuullisuuden vahvemmin liiketoimintastrategiaamme ja jatkaa teollisuudenalamme muokkaamista sujuvampaa arkea varten.

Toukokuussa 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sitoumuksella pyrimme ilmastonmuutoksen hillintään tekemällä logistiikka-alasta tehokkaampaa ja kehittämällä ratkaisuja vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamiseksi. Oman toimintamme osalta olemme sitoutuneet vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä (ns. Scope 3 -päästöt) vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Strategiatyössämme vuoden 2020 tavoite on ollut sisällyttää ilmastotavoitteet Cargotecin nykyisiin konsernifunktioidemme, divisiooniemme ja strategisten liiketoimintayksiköidemme strategioihin sekä kerätä ideoita uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Toimialueemme ja funktiomme ovat analysoineet ilmastotavoitetta suhteessa strategiaansa niin, että tarvittavat toimet voitaisiin lähivuosina sisällyttää päivittäiseen liiketoimintaan.

Strategiatyö sekä työ ilmastotavoitteen edistämiseksi on jatkunut myös koronapandemian aikana. Kevään aikana työ keskeytyi hetkeksi painopisteen siirryttyä epävarman tilanteen hallintaan COVID-19-kriisin aikana. Näkymien vakiintuessa strategiatyö jatkui elokuussa.

Haluamme sisällyttää ilmastotyön liiketoimintakäytäntöihimme, ja olemme määritelleet keskeiset toimet, jotta voimme saavuttaa ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Vahva vastuullisuuspainotus näkyy uudessa strategiassamme vuodesta 2021 eteenpäin, ja se heijastuu myös esimerkiksi liiketoimintastrategioissamme ja -tavoitteissamme.

Katsotaan seuraavaksi, miten olemme edenneet huoltoliiketoiminnassa, digitalisaatiossa ja tuottavuudessa.

Huoltoliiketoiminta - tehokas datan käyttö hyödyttää asiakkaitamme ja tehostaa tarjoomaamme

Cargotecin huoltoliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut tasaisesti viime vuosina (2013: 729 miljoonaa euroa, 2019: 1 062 miljoonaa euroa, 46 prosentin kasvu). Tavoitteemme on, että huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta tuottaa 40 prosenttia liikevaihdostamme. Tammi–syyskuussa 2020 huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 34 prosenttia.
Haluamme laajentaa huoltoliiketoiminnan tarjoomaamme älykkäiden ratkaisujen suuntaan, jolloin voimme palvella asiakkaitamme kattavasti koko heidän ratkaisujensa elinkaaren ajan. Tässä suhteessa tarjoomamme kehitys on ollut nimenomaan digitaalista: laitteistamme saatava data tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaillemme siitä, kuinka heidän laitteensa toimivat käytön aikana. Kyseisten tietojen analyysi tarjoaa myös arvokkaita ennusteita laitteiden tulevan käytön kehityksestä. Tämä antaa mahdollisuuden määrittää huolto- ja korjaustoimet tarkasti niin, että ne tehdään ajan ja paikan suhteen parhaalla mahdollisella hetkellä.

Laitetiedot antavat meille myös hyvän näkyvyyden tavaravirtojen ja logistiikan aktiivisuustasoihin eri segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla. Tämä on ollut arvokasta, kun olemme arvioineet, miten teollisuudenalamme selviytyy esimerkiksi COVID-19-kriisin keskellä.

MacGregorin etäpalvelukeskus Gdanskissa Puolassa on hyvä esimerkki huoltoliiketoimintamme kehittymisestä. Keskus perustettiin vuonna 2017, ja sen tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta lyhentämällä vasteaikoja, kehittämällä prosesseja ja soveltamalla älykästä hinnoittelua sekä mahdollistaa pidemmät palveluajat esimerkiksi joustavien työaikojen avulla. Päämääränä oli laskea kokonaiskustannuksia ja luoda uutta työkulttuuria asiakaspalveluun.

Tulokset ovat olleet lupaavia. Kyselyjen käsittely- ja tarjousten jättämisajat ovat nopeutuneet, samalla kun henkilöstökustannukset ovat pienentyneet. Parempi asiakaspalvelu on kaiken kaikkiaan parantanut kannattavuuttamme.

Gdansk on MacGregorin globaalien huoltopalveluiden keskus, sen kautta kulkevat kaikkien MacGregorin huoltoasiakkaiden palvelupyynnöt, tilaukset ja varaosahankinnat. Aasia on MacGregorille erittäin keskeinen markkina-alue, ja tuota aluetta palvelee vuonna 2019 perustettu paikallinen Singaporen palvelukeskus.

Kun koronapandemia alkoi vaikuttaa globaaliin merenkulkuun vuonna 2020, palvelukeskus siirtyi yhdessä päivässä etätyömalliin. Näin häiriöt liiketoiminnassa jäivät vähäisiksi, ja pystyimme tarjoamaan korkeatasoista palvelua MacGregorin huoltoasiakkaille koko kevään ja siitä eteenpäinkin.

Digitalisaatio tukee asiakkaitamme optimaalisen suorituskyvyn saavuttamisessa

Cargotecin tutkimus- ja kehityspanostukset kohdistuvat digitalisaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannus- ja ekotehokkuutta parantaviin hankkeisiin. T&K-investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2013 olivat 63 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2019 olivat noin 102 miljoonaa euroa.

Hyvä esimerkki digitaalisesta kunnianhimostamme on Tampereella toimiva digitaalisten ratkaisujen yksikkö (Digital Solutions Hub, DiSH). DiSH kiihdyttää Cargotecin liiketoimintojen digitalisaatiota kehittämällä Kalmarille, Hiabille ja MacGregorille uusia ohjelmistoja ja sovelluksia, joilla ideat muuttuvat nopeasti tuotoiksi.

Tyypillisessä tilanteessa laitteista ja järjestelmistä tulevaa reaaliaikaista tietoa tallennetaan pilvipalveluun, minkä jälkeen niistä kootaan ja analysoidaan arvokkaita suorituskykymittareita ja ennusteita koneoppimisen ja/tai tekoälyn avulla. Tulokset tarjotaan helposti ymmärrettävässä muodossa asiakkaille, jolloin he voivat arvioida laitteidensa suorituskykyä ja suunnitella mahdollisia muutoksia niiden toimintaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tuottavuus - kehitämme toimintatapojamme ja -alustojamme
Haluamme parantaa tuottavuuttamme keskittymällä toimiin, jotka lisäävät arvoa ja hyödyttävät sekä asiakkaitamme että meitä kehittämällä toimintatapojamme ja yhteisiä toiminta-alustojamme. Cargotec Business Service -keskuksen (CBS) kehittyminen on hyvä esimerkki tästä.

Avasimme globaalin CBS-keskuksen Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa alkuvuodesta 2018. CBS:ssä haluamme tarjota ja kehittää maailmanluokan globaaleja liiketoiminnan tukipalveluja talouden, henkilöstöhallinnon, tiedonhallinnan ja hankinnan saroilla.

Alkuvaiheessa CBS:ssä työskenteli 130 henkilöä Bulgariassa, ja sen jälkeen CBS-toimipisteet on avattu Yhdysvaltojen Perrysburgiin ja Singaporeen. CBS-toiminnot on tuotu myös Puolan Stargardin toimipisteeseemme, missä CBS tukee Stargardin Hiab- ja Kalmar-toimintaa talous- ja henkilöstöhallinnassa sekä muilla sovituilla alueilla.

CBS lisää monella tavalla tuottavuutta Cargotecissa. Tällä hetkellä se tarjoaa tukitoimintoja 20 maahan neljällä mantereella harmonisoiden ja kehittäen työnteon muotoja (prosesseja, hallinnointia, työkaluja). Toiminnallaan CBS luo kustannustehokkuutta ja skaalautuvuutta keskittämällä tukiprosesseja ja mahdollistamalla syvemmän keskittymisen liiketoimintaan itseensä.

Koronaviruspandemian vaikutusten pienentämiseksi noin 6 000 toimistotyöntekijää konsernifunktioista ja kaikista liiketoiminta-alueista siirtyi huhti–elokuuksi nelipäiväiseen työviikkoon. Nopea työajan lyhentäminen ja sitä vastaavat palkkojen alennukset eivät olisi tapahtuneet niin nopeasti ilman keskitetyn CBS-organisaation ja yhteisen henkilöstötietoalustan tehokkuutta.

Mitä mieltä olet sivustosta?