menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

EU:n Taksonomia - ympäristötietoisten sijoittajien kuuma puheenaihe, mutta mistä siinä on kyse?

13.04.2021

Vastuullisuus on useimpien, ellei kaikkien, pörssiyhtiöiden suosikkiteemoja tänä päivänä. Sijoittajan näkökulmasta viherpesu on muodostunut sopivien standardien ja mittareiden puutteen vuoksi suureksi haasteeksi. Euroopan Unionin taksonomian tarkoituksena onkin luokitella ympäristön kannalta vastuulliset taloudelliset toiminnot. Tässä käymme läpi miten taksonomia toimii käytännössä ja miten sen vaikutukset heijastuvat Cargotecin toimintaan.

Asiakkaiden lisääntyvä kiinnostus vastuullisia ratkaisuja kohtaan lisää Cargotecin ekoratkaisujen myyntiä. Tämä on linjassa Cargotecin 1,5 asteen ilmastositoumuksen ja siihen liittyvien tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden kanssa, sekä johtaa korkeampaan taksonomiakelpoiseen liikevaihtoon. Yksinkertaistaen: mitä suurempi osuus Cargotecin liikevaihdosta on taksonomian kriteeristön mukaista, sitä paremmin Cargotec sopii tulevaisuuden ilmastoneutraaliin talouteen.

Voidakseen arvioida, miten tämä vaikuttaa Cargoteciin sijoituskohteena, on ensin ymmärrettävä mitä EU:n taksonomia tarkoittaa ja sen tavoitteet.

EU:n Taksonomia pähkinänkuoressa

Euroopan Unioni on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Yksityisen sektorin rooli tavoitteseen pääsemiseksi on ratkaiseva, ja siksi EU:n kestävän rahoituksen työryhmän tavoitteena on kanavoida yksityisiä sijoituksia hankkeisiin, jotka tukevat siirtymää ilmastoneutraaliin talouteen. Tämä puolestaan auttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteiden saavuttamisessa, mikä tekisi Euroopasta ensimmäisen ilmastoneutraalin maanosan.

EU:n taksonomia tarttuu viherpesuun vastuullisten tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa määrittämällä ympäristön kannalta vastuulliset liiketoimet. Sääntelyn odotetaan turvaavan investointien ohjaamista tukemaan ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä, sekä auttavan yrityksiä ja sijoittajia ymmärtämään, mitkä taloudelliset toiminnot ovat vastuullisia. 

Taksonomia on määritelmänsä mukaisesti luokittelujärjestelmä, joka määrittelee, mitkä taloudelliset toiminnot lasketaan ympäristön kannalta vastuullisiksi. Taksonomia määrittelee jokaiselle taloudelliselle toiminnolle teknisen kriteeristön, jonka perusteella voidaan arvioida, tukeeko se huomattavasti ilmastotavoitteiden saavuttamista.

EU:n taksonomia käsittää kaikkiaan kuusi ympäristötavoitetta:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Vesi- ja merivarojen suojeleminen 
  4. Kiertotalouden edistäminen
  5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
  6. Ekosysteemien ja biodiversiteettien suojeleminen

Kahdelle ensimmäiselle tavoitteelle on tässä vaiheessa julkaistu alustava kriteeristö. Molemmat näistä - Ilmastonmuutoksen hillintä ja Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - ovat ilmastotavoitteita. Cargotec keskittyy pääasiassa Ilmastonmuutoksen hillintä-tavoitteeseen, koska yhtiön vaikuttamismahdollisuudet sopeutumistavoitteeseen ovat rajalliset. Lopuille neljälle ympäristötavoitteelle ei ole vielä julkaistu kriteeristöä, mutta Cargotec odottaa, että se pystyy edistämään erityisesti myös Kiertotalouden edistämistavoitteen saavuttamista. 

Hiilestä irtaantuminen tavaravirroissa ja toimitusketjussamme

Taksonomia-sääntelyn tavoitteena on päästä eroon korkeiden päästöjen toimialojen  hiilidioksidipäästöistä ja tukea vähähiilisten toimialojen kasvua, jotta ilmastoneutraalius saavutetaan vuonna 2050. Tämä on linjassa Cargotecin tavoitteen kanssa vähentää toimitusketjumme hiilijalanjälkeä ja tarjota asiakkaillemme vähäpäästöisiä ratkaisuja. Cargotec allekirjoitti YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen vuonna 2020, ja Cargotecin siihen liittyvät tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat Science Based Targets -organisaation hyväksymiä. 

Taksonomian mukaan Cargotecin taloudelliset toiminnot luokitellaan joko valmistavaksi teollisuudeksi (Manufacturing) tai tieto- ja viestintäteknologiaksi (ICT). Valmistavan teollisuuden osalta Cargotecin toimintaan voidaan soveltaa vähähiilisten teknologioiden valmistuksen (manufacture of low carbon technologies) kriteeristöä. Cargotecin ohjelmistoliiketoimintaan puolestaan sovelletaan kriteeristöä, jolla pyritään dataa hyödyntämällä vähentämään hiilidioksidipäästöjä tieto- ja viestintäteknologia-alalla (data-driven solutions for GHG emissions reduction of the ICT sector).

Cargotec valmistaa ekoratkaisuja, joiden avulla muut toimialat voivat huomattavasti vähentää hiilidioksidipäästöjään. Esimerkiksi kaikki Kalmarin suurista satamanostureista on jo tarjolla täysin sähkökäyttöisinä versioina, ja vuoden 2021 loppuun mennessä myös koko pienempien kontinkäsittelylaitteiden tuotevalikoima on sähköistetty. Sähköistetyt laitteet ovat niiden polttomoottoriversioita energiatehokkaampia ja myös nollapäästöisiä, jos niiden käyttämä sähkö on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita. MacGregor puolestaan sai vuonna 2020 merkittävän tilauksen merituulivoimaloiden perustuksien asennuksessa käytettävästä järjestelmästä, mikä on erinomainen esimerkki siitä, miten MacGregor on mukana mahdollistamassa merituulivoiman ja uusiutuvan energiantuotannon kasvua. 

Cargotecin taksonomiaperusteisen liikevaihdon odotetaan kasvavan

Cargotecin jo vuonna 2017 perustetun ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteet,  palvelut ja ohjelmistot parantavat asiakkaiden toiminnan kestävyyttä konkreettisilla ympäristöhyödyillä.

Valikoitujen ohjelmistotuotteiden lisäksi tarjooma sisältää esimerkiksi laitteiden sähkö- ja hybridiversioita, ProFuture-malleja ja ekotilalla varustettuja laitteita sekä jälkiasennuksia ja päivityksiä.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä tarkistetaan vuoden 2021 aikana EU-taksonomian mukaisiksi. Cargotecissa on aloitettu varautuminen tulevaan raportointivaatimukseen. Yhdenmukaisuuden osoittaminen teknisten seulontakriteerien kanssa edellyttää käytännössä sitä, että Cargotec toteuttaa laitteiden elinkaariarvioinnin. Taksonomiaperusteisen liikevaihdon osuuden odotetaan kasvavan samalla, kun Cargotec saavuttaa päästövähennystavoitettaan.

Vähähiilisten ratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan. Tämä johtuu vähähiiliseen talouteen tähtäävistä eri ajureista, kuten kehittyvästä sääntelystä, muutoksista asiakkaiden mieltymyksissä, merkittävistä varojen kohdentamisista ympäristöystävällisiin investointeihin sekä hiilen hintaan ja verotukseen liittyvistä muutossuunnitelmista. Sähköistys ja ohjelmistot nähdään Cargotecin tärkeimpinä kasvun vetureina.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä sisältää myös ratkaisuja, joiden uskomme edistävän siirtymistä kiertotalouteen. Esimerkiksi laitteiden modernisoinnit ja jälkiasennukset pidentävät niiden käyttöaikaa, mikä on yksi taksonomia-asetuksen (2020/852, artikla 13) mukaisista taksonomia-asetuksen mukaisista vaatimuksista. Kiertotalouden tavoite sisällytetään kuitenkin taksonomia-asetukseen myöhemmin.

Taloudelliset ja ympäristötavoitteet ovat linjassa keskenään

Cargotec valmistautuu ilmoittamaan vuoden 2022 vuosikertomuksen Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -osuudessa liikevaihdon, investointien ja muiden liiketoimintakulujen ne osuudet, jotka luokitellaan hyväksyttäviksi taksonomiaksi. Koska luokitus perustuu taloudelliseen toimintaan, taksonomian ei ole tarkoitus luokitella yrityksiä joko vastuullisiksi tai ei-vastuullisiksi toimijoiksi. Cargotecin taksonomialuku määritetään tuotteiden ja palveluiden perusteella, jotka voidaan luokitella ympäristön kannalta kestäviksi.

Uskomme, että älykäs lastin- ja kuormankäsittely on ratkaisu arvoketjussamme syntyvien päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä (verrattuna lähtökohtavuoteen 2019). Älykkäiden lastinkäsittelyratkaisujen odotetaan samalla aikavälillä täyttävän EU:n taksonomian mukaiset suorituskykyraja-arvot.

Katso Cargotecin sijoittajatilaisuuden vastuullisuusvideo Youtubesta

Cargotecin vastuullisuusesitys sijoittajille

Mitä mieltä olet sivustosta?