menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme  läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Liiketoimintaympäristö

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntä perustuu maailmankauppaan sekä maa- ja merikuljetusten lastinkäsittelytarpeisiin. Cargotecin kannalta merkittävimpiä markkina-ajureita ovat:
  • maailmankaupan kehitys ja globaali bruttokansantuote
  • maailmanlaajuiset merikuljetukset ja laivanrakennus
  • maailmanlaajuiset öljynetsintä- ja tuotantomenot
  • konttiliikenne ja investoinnit satamissa ja terminaaleissa, ja
  • rakennusteollisuuden aktiivisuus ja uusien kuorma-autojen rekisteröinti Euroopassa.


Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Kontinkäsittelyvolyymi

 

Rakennusteollisuuden aktiivisuus

Laivanrakennus

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Maailmankaupassa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa tapahtuvat muutokset, geopoliittiset jännitteet, energian saatavuus, sanktiot ja kauppasodat voivat vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään.

Venäjän tuomittava ja perusteeton hyökkäys Ukrainaan sekä Venäjää vastaan kohdistetut vastatoimet ovat voimistaneet jo vallinneita ja aiheuttaneet uusia markkinahäiriöitä. Toimitusketjujen häiriöt, raaka-aineiden ja energian saatavuusongelmat, kiihtyvä inflaatio, heikentynyt kuluttajaluottamus sekä lisääntynyt epävarmuus hidastavat talouskasvua ja voivat johtaa taantumaan. Pitkittyessään kriisillä voi olla yhä laajakantoisempia ja vakavampia vaikutuksia.

Vallitseva tilanne on vaikeuttanut Cargotecin toimintaa. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat ovat hidastaneet kokoonpanotoimintojamme ja voivat aiheuttaa tuotantoseisokkeja tilanteen vaikeutuessa. Toimitusaikojen pidentyminen on vaikuttanut negatiivisesti Cargotecin liikevaihtoon sekä myyntikatteeseen. Uusien saatavuusongelmien johdosta hinnat ovat jatkaneet nousuaan lisäten haasteita kustannusten hallinnalle sekä niiden siirtämiselle lopputuotteiden hintoihin. On odotettavissa, että myös korot jatkavat nousuaan.

Cargotecin myynti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan on ollut vähäistä. Vuonna 2021 noin prosentti Cargotecin liikevaihdosta ja tilauskannasta tuli myynneistä näihin maihin. Venäjälle ei tehdä laite- ja varaosamyyntiä, ja Cargotec noudattaa Venäjälle asetettuja sanktioita. Kesäkuun lopussa Cargotecilla oli noin 50 työntekijää Venäjällä. Cargotecilla ei ole Ukrainassa suoraa läsnäoloa, mutta jotkut alihankkijoistamme ovat käyttäneet mm. ukrainalaista terästä, jonka mahdollinen korvaaminen lyhyellä aikavälillä voi olla vaikeaa.

Koronaviruspandemialla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Cargotecin liiketoimintaan. Turvallisuusmääräykset ja liikkumisrajoitukset saattavat joillakin seuduilla, kuten Kiinassa, rajoittaa Cargotecin liiketoiminnan edellytyksiä, vaikeuttaa yhtiön ratkaisujen myyntiä, toimintoja ja toimituksia sekä vaikeuttaa globaalia komponenttipulaa. Henkilöstön turvallisten työskentelyolosuhteiden varmistamisessa saattaa ilmetä haasteita. Myös henkilöstön sairauspoissaolot voivat kasvaa.

Markkinatilanteen muuttuessa asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan. Globaalien talousnäkymien sekä rahoituksen saatavuuden heikentyminen voivat johtaa Cargotecin asiakkaiden talous- ja maksuvaikeuksiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen. Osaavan henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja kustannus voi haitata Cargotecin ja sen toimittajien toimintaa.

Kalmarin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa konttiliikenteen kasvuvauhti ja mahdollinen globaalin talouskasvun hidastuminen tai lasku. Kalmarin projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä.

Hiabin kysyntään vaikuttaa rakentamismarkkinan kehitys. Rakennustarvikkeiden kohonneet hinnat ja vaikeutunut saatavuus saattavat hidastaa rakentamista, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Hiabin ratkaisujen kysyntään. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen pidemmällä aikavälillä voi heikentää Hiabin tulosta. Vastaavasti dollarin vahvistuminen voi parantaa Hiabin tulosta. Hiabin ratkaisut asennetaan kuorma-autoihin, joiden toimituksissa esiintyvät pullonkaulat saattavat vaikuttaa negatiivisesti Hiabin liikevaihdon kehitykseen.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen vaikuttaa laivojen päästöjen sääntelyn tiukentuminen ja siihen liittyvä epävarmuus. Uusien alusten kohonneet rakennuskustannukset ja telakoiden korkeat varausasteet saattavat hidastaa uusien alusten tilauksia. Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat johtaneet öljyteollisuuden investointien vähentymiseen, mikä on pitkään näkynyt vähentyneinä offshore-alusinvestointeina. Offshore-tuulivoimaloiden asennuksessa ja huollossa käytettävien alusten tilausmäärien kasvun arvioidaan tosin osittain kompensoivan tätä jatkossa. Erityisesti uutta teknologiaa sisältävien projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Markkinaennusteiden heikkeneminen tai korkojen nousu voi johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen.

Cargotec julkaisi uudistetun strategiansa maaliskuussa 2022. Osana strategiaa Cargotec suunnittelee vetäytyvänsä Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta, arvioi MacGregor-liiketoiminta-alueen strategisia vaihtoehtoja ja tarkastelee toimintamalliaan. Arvioinnin kohteena olevien liiketoimintojen arvostukseen voi liittyä riskejä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin voi myös sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin ja suunnittelemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon, kustannuksiin, tavoitteiden toteutumiseen sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimintaan liittyvät olennaisesti myös tietoturvariskit. Kyberhyökkäys Cargotecin, sen asiakkaiden tai toimittajien toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä kohtaan voi aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä toimintavarmuuteen, johtaa liikevaihdon laskuun ja aiheuttaa haittaa Cargotecin maineelle.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt toimenpiteitä liiketoimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Tähän liittyviä sisäisiä prosesseja kehitetään jatkuvasti.

Riskejä on kuvattu Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Mitä mieltä olet sivustosta?