menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Liiketoimintaympäristö

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntä perustuu maailmankauppaan sekä maa- ja merikuljetusten lastinkäsittelytarpeisiin. Cargotecin kannalta merkittävimpiä markkina-ajureita ovat:
  • maailmankaupan kehitys ja globaali bruttokansantuote
  • maailmanlaajuiset merikuljetukset ja laivanrakennus
  • maailmanlaajuiset öljynetsintä- ja tuotantomenot
  • konttiliikenne ja investoinnit satamissa ja terminaaleissa, ja
  • rakennusteollisuuden aktiivisuus ja uusien kuorma-autojen rekisteröinti Euroopassa.


Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Kontinkäsittelyvolyymi

 

Rakennusteollisuuden aktiivisuus

Laivanrakennus

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin tilinpäätöstiedote 2020. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Maailmankaupassa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, lisääntyvä poliittinen epävarmuus ja kauppasodat voivat vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään.

Koronaviruspandemialla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia Cargotecin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta henkilöstön sairastumisriski on kohonnut. Viranomaismääräysten mukaiset tehtaiden sulkemiset, lisääntyneet turvallisuusmääräykset ja liikkumisrajoitukset saattavat rajoittaa Cargotecin liiketoiminnan edellytyksiä ja voivat vaikeuttaa Cargotecin ratkaisujen myyntiä, toimintoja ja toimituksia. Pandemian eteneminen ja siihen liittyvät mahdolliset rajoitustoimenpiteet saattavat vaikuttaa toimintaympäristöön kielteisesti. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen, pysyvyyteen ja liikkumiseen liittyvät haasteet vaikuttavat operatiiviseen suorituskykyyn negatiivisesti. Cargotecin toimitusketjuun osallistuvien toimittajien toimintakyky ja taloudellinen tilanne saattaa olla heikentynyt pandemiatilanteen ja siihen liittyvien toimintarajoitteiden johdosta, mikä voi vaikeuttaa Cargotecin mahdollisuuksia toimittaa tuotteita, ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen.

Globaalin talouskasvun hidastuminen tai lasku saattaa alentaa konttiliikenteen kasvuvauhtia, mikä vaikuttaa Kalmarin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään ja toimituksiin. Projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Lisäksi toimitusketjussa olevat mahdolliset pullonkaulat saattavat viivästyttää toimituksia ja vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti. Mahdolliset toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
Hiabin kysyntään vaikuttaa rakentamismarkkinan kehitys. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen pidemmällä aikavälillä voi heikentää Hiabin tulosta. Vastaavasti dollarin vahvistuminen voi vahvistaa Hiabin tulosta.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy epävarmuutta. Kauppalaivamarkkinoilla vallitsevan ylitarjonnan tasapainottumisen arvioidaan vievän aikaa, sillä kapasiteetti kasvaa edelleen samaan aikaan, kun kysynnän ennakoidaan vahvistuvan hyvin maltillisesti. Laivojen päästöihin liittyvä sääntelyn tiukentuminen ja siihen liittyvä epävarmuus voivat lyhyellä aikavälillä rajoittaa uusia investointeja. Öljyn hintakehitykseen liittyvä epävarmuus ja maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat johtaneet öljyteollisuuden investointien voimakkaaseen vähentymiseen ja aiheuttaneet ylitarjontaa offshore-markkinoilla, mikä näkyy vähentyneinä offshore-alusinvestointeina. Molempien markkinoiden samanaikainen heikkous vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen. Pidempiaikainen markkinoiden heikkous voi johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen.

Haastavassa markkinatilanteessa asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan. Globaalien talousnäkymien sekä rahoituksen saatavuuden heikentyminen voivat johtaa Cargotecin asiakkaiden talous- ja maksuvaikeuksiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen. Toimituksiin liittyvät haasteet ja epävarmuudet voivat kasvattaa Cargotecin nettokäyttöpääomaa ja heikentää kassavirtaa.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin ja suunnittelemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon, kustannuksiin, tavoitteiden toteutumiseen sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt toimenpiteitä liiketoimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Tähän liittyviä sisäisiä prosesseja kehitetään jatkuvasti.

Riskejä on kuvattu myös Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Mitä mieltä olet sivustosta?