menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Huhtikuussa 2023 Cargotecin hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Helmikuussa 2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja.

Liiketoimintaympäristö

Toimintaympäristö (Cargotecin osavuosikatsaus 1–3/2024 30.4.2024):

Cargotecin liiketoimintojen Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin toimintaympäristö on monimutkainen. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) huhtikuussa 2024 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,2 prosenttia vuonna 2024 ja 3,2 prosenttia vuonna 2025. Ns. kehittyneiden talouksien ryhmässä (advanced economies, sisältää useita Hiabin ja Kalmarin keskeisiä markkina-alueita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa) IMF:n kasvuarvio on 1,7 prosenttia vuodelle 2024 ja 1,8 prosenttia vuodelle 2025. Raportin mukaan maailmantalouden kasvun historiallisesti alhainen taso johtuu sekä lyhyen aikavälin tekijöistä (edelleen korkeat lainakustannukset, taloudellisten tukitoimien vähentyminen) että pidemmän aikavälin vaikutuksista (COVID-19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, heikko tuottavuuden kasvu, lisääntyvä geotaloudellinen hajautuminen).1

Kalmarin ratkaisujen kysyntään vaikuttaa myös satamissa käsiteltävien konttien määrä, minkä arvioidaan nousseen 5,9 prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2024.2

Kauppalaivojen ja offshore-ratkaisujen uusien tilausten määrä telakoilla vaikuttaa MacGregorin ratkaisujen kysyntään. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa uusien laivojen tilausmäärä oli 353 (Q1 2023: 241). Vuoden 2024 uusien alusten tilausmäärän arvioidaan olevan 1 879 (2023: 1 943). Kauppalaivasegmentissä uusrakentamisen kysyntä on painottumassa tankkereihin ja kaasunkuljetusaluksiin, kun taas konttilaivojen sekä autojenkuljetusalusten kysyntä on hidastumassa. Offshore-markkinassa tuulienergia on edelleen keskeinen kysyntäajuri. Ympäristösääntely ja alusten ikääntyminen lisäävät huollon ja modernisointien kysyntää.3

1) International Monetary Fund: World Economic Outlook, huhtikuu 2024

2) Drewry Container Forecaster, maaliskuu 2024

3) Clarkson Research, huhtikuu 2024

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsaus. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Maailmankaupassa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa tapahtuvat muutokset, geopoliittiset jännitteet ja sodat, energian saatavuus, sanktiot ja kauppasodat voivat vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään.

Edelleen korkeat lainakustannukset, taloudellisten tukitoimien vähentyminen sekä pidemmän aikavälin vaikutukset kuten COVID-19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, heikko tuottavuuden kasvu sekä lisääntyvä geotaloudellinen hajautuminen hidastavat talouskasvua.

Vallitsevassa markkinatilanteessa Cargotecin ratkaisujen kysyntä voi olla edellisiä vuosia alempi. Asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan, tai he voivat vaatia hintojen alentamista. Suunnitelluista kustannussäästöistä huolimatta pienemmät tuotantomäärät voivat vaikuttaa Cargotecin kannattavuusmarginaaleihin negatiivisesti.

Komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus on parantunut aiempiin vuosiin verrattuna. Häiriöt toimitusketjussa ovat kuitenkin edelleen mahdollisia erityisesti Lähi-idän viimeaikaisten tapahtumien vuoksi. Komponenttien saatavuusongelmat sekä työvoiman ja energian kallistuminen voivat nostaa valmistuskustannuksia ja lisätä kustannusten hallinnan ja niiden lopputuotteiden hintoihin siirtämisen haasteita.

Globaalien talousnäkymien ja rahoituksen saatavuuden heikentyminen sekä viimeisintä vuosikymmentä korkeampina pysyneet korot voivat johtaa Cargotecin asiakkaiden talous- ja maksuvaikeuksiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi nopeasti heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen. Osaavan henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja kustannus voivat haitata Cargotecin ja sen toimittajien toimintaa.

Kalmarin kysyntään voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa konttiliikenteen kasvuvauhti ja mahdollinen globaalin talouskasvun hidastuminen tai lasku. Kalmarin projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä.

Hiabin kysyntään vaikuttaa talouskasvun lisäksi esimerkiksi rakentamismarkkinan kehitys. Erityisesti Euroopassa vähäinen uudisrakentamisen määrä voi vaikuttaa negatiivisesti tiettyjen Hiabin ratkaisujen kysyntään. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen voi pidemmällä aikavälillä heikentää Hiabin tulosta. Vastaavasti dollarin vahvistuminen voi parantaa Hiabin tulosta. Hiabin ratkaisut asennetaan kuorma-autoihin, joiden toimituksissa esiintyvät pullonkaulat saattavat vaikuttaa negatiivisesti Hiabin liikevaihdon kehitykseen.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen vaikuttaa laivojen päästöjen sääntelyn tiukentuminen ja siihen liittyvä epävarmuus. Uusien alusten kohonneet rakennuskustannukset ja telakoiden korkeat varausasteet saattavat hidastaa uusien alusten tilauksia. Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat johtaneet öljyteollisuuden investointien vähentymiseen, mikä on pitkään näkynyt matalana offshore-alus-investointien tasona. Markkinaennusteiden heikkeneminen tai korkojen nousu voivat johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen. Erityisesti offshore-liiketoimintaan ja uutta teknologiaa sisältävien projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Tällä hetkellä MacGregorin tilauskannassa on noin 10 kehittynyttä teknologiaa sisältävää tappiollista offshore-pilottiprojektia. MacGregorilla on käynnissä kiista liittyen tuulivoimaloiden perustusten asennuslaiteprojektiin.

Cargotecin hallitus päätti marraskuussa 2022, että MacGregor ei jatkossa kuulu yhtiön portfolioon. Ottaen huomioon MacGregorin viime vuosien tappiollisuuden sekä merkittävät projektikustannusylitykset offshore-liiketoiminnassa, voi myyntivaihtoehdossa ostajan näkemys yhtiön arvosta poiketa merkittävästikin Cargotecin arviosta, mikä voi johtaa MacGregorin kirjanpitoarvon alaskirjaukseen.

Cargotec tiedotti huhtikuussa 2023, että yhtiön hallitus on päättänyt tutkia ja on aloittanut prosessin selvittääkseen ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. 1. helmikuuta 2024 hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssilistattavaksi yhtiöksi. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30. toukokuuta 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Suunniteltuihin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Toimintamallien muutokset yhdistettynä tiukentuviin verosäännöksiin voivat johtaa lisääntyviin veroihin liittyviin maksuihin.

Cargotec altistuu ilmastoon liittyville riskeille ympäristön, sääntelyn ja teknologisten muutosten sekä tekemiensä päästövähennyssitoumusten vuoksi. Ilmastonmuutoksen Cargotecille aiheuttamien taloudellisten vaikutusten arviointi on monimutkaista, koska siitä aiheutuvien vaikutusten esiintymistä ja ajoitusta on vaikea ennustaa tai kvantifioida. Toimitusketjussaan syntyvien päästöjen vähentämiseksi Cargotecin on vähennettävä päästöjä koko toimitusketjussaan raaka-aineista komponentteihin ja valmistukseen, mikä voi johtaa muutoksiin käytetyissä toimittajissa, rajoittaa potentiaalisten toimittajien määrää ja nostaa kustannuksia.

Cargotecin tuotteiden käyttöön liittyviä päästöjä voidaan vähentää vain, jos vähäpäästöisille tuotteille on riittävästi kysyntää. Tämän saavuttamiseksi Cargotecin on onnistuttava kehittämään ja myymään vähäpäästöisiä tuotteita. Yhtiön tuotekehityksellä on ratkaiseva rooli tämän saavuttamisessa. Cargotec on investoinut voimakkaasti tuotevalikoimansa sähköistämiseen, ja asiakkaat valitsevat yhä enemmän vähäpäästöisiä tuotteita, vaikka suurin osa myydyistä tuotteista perustuu edelleen polttomoottoriteknologiaan. Jatkossa Cargotecin tuotevalikoima voi perustua useisiin vähäpäästöisiin teknologioihin, mikä saattaa lisätä monimutkaisuutta ja kustannuksia.

Asetettuihin päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää panostusta Cargotecin liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Sen lisäksi, että Cargotec on alttiina ilmastoon liittyville riskeille, meneillään olevasta siirtymäprosessista aiheutuu uusia riskejä, joiden realisoitumisella voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Nämä riskit voivat johtaa esimerkiksi tuotteiden lyhentyneestä elinkaaresta johtuviin omaisuuserien arvonalentumisiin sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyviin lisäkustannuksiin, joita voi syntyä tuotekehityksessä, projektiriskien realisoituessa, varastojen kasvuna ja uudenlaisina takuuvirheinä. Myös kiristyvä lainsäädäntö voi suoranaisesti rajoittaa Cargotecin tuotteiden tarjontaa.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä, viranomaistutkinnoissa ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin ja suunnittelemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon, kustannuksiin, tavoitteiden toteutumiseen sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimintaan liittyvät olennaisesti myös tietoturvariskit. Kyberhyökkäys Cargotecin, sen asiakkaiden tai toimittajien toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä kohtaan voi aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä toimintavarmuuteen, johtaa liikevaihdon laskuun ja aiheuttaa haittaa Cargotecin maineelle.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt toimenpiteitä liiketoimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Tähän liittyviä sisäisiä prosesseja kehitetään jatkuvasti.

Riskejä on kuvattu Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Mitä mieltä olet sivustosta?