menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Liiketoimintaympäristö

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntä perustuu maailmankauppaan sekä maa- ja merikuljetusten lastinkäsittelytarpeisiin. Cargotecin kannalta merkittävimpiä markkina-ajureita ovat:
  • maailmankaupan kehitys ja globaali bruttokansantuote
  • maailmanlaajuiset merikuljetukset ja laivanrakennus
  • maailmanlaajuiset öljynetsintä- ja tuotantomenot
  • konttiliikenne ja investoinnit satamissa ja terminaaleissa, ja
  • rakennusteollisuuden aktiivisuus ja uusien kuorma-autojen rekisteröinti Euroopassa.


Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

2022-geographical-sales-mix.jpgKontinkäsittelyvolyymi

2022-container-throughput.jpg

 

Rakennusteollisuuden aktiivisuus

Laivanrakennus

2022-ship-contracting.jpg

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Maailmankaupassa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa tapahtuvat muutokset, geopoliittiset jännitteet ja sodat, energian saatavuus, sanktiot ja kauppasodat voivat vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään.

Toimitusketjuhäiriöt, raaka-aineiden ja energian saatavuusongelmat, korkea inflaatio, korkeat korot, heikko kuluttajaluottamus sekä lisääntynyt epävarmuus hidastavat talouskasvua ja voivat johtaa taantumaan.

Toimintaympäristön epävakaus on vaikeuttanut Cargotecin toimintaa. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat ovat merkittävästi pidentäneet laitteiden toimitusaikoja ja kasvattaneet varastoja. Toimitusaikojen pidentyminen on vaikuttanut negatiivisesti Cargotecin liikevaihtoon. Komponenttien saatavuusongelmat sekä työvoiman ja energian kallistuminen ylläpitävät korkeita valmistuskustannuksia ja lisäävät haasteita kustannusten hallinnalle sekä niiden siirtämiselle lopputuotteiden hintoihin. On odotettavissa, että myös korot pysyvät viime vuosia korkeammalla tasolla.

Markkinatilanteen muuttuessa asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan. Globaalien talousnäkymien sekä rahoituksen saatavuuden heikentyminen ja korkojen nousu voivat johtaa Cargotecin asiakkaiden talous- ja maksuvaikeuksiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi nopeasti heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen. Osaavan henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja kustannus voi haitata Cargotecin ja sen toimittajien toimintaa.

Kalmarin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa konttiliikenteen kasvuvauhti ja mahdollinen globaalin talouskasvun hidastuminen tai lasku. Kalmarin projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä.

Hiabin kysyntään vaikuttaa talouskasvun lisäksi esimerkiksi rakentamismarkkinan kehitys. Taloudellinen epävarmuus, korkeat hinnat ja korkotaso sekä rakennustarvikkeiden vaikeutunut saatavuus saattavat hidastaa rakentamista, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Hiabin ratkaisujen kysyntään. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen pidemmällä aikavälillä voi heikentää Hiabin tulosta. Vastaavasti dollarin vahvistuminen voi parantaa Hiabin tulosta. Hiabin ratkaisut asennetaan kuorma-autoihin, joiden toimituksissa esiintyvät pullonkaulat saattavat vaikuttaa negatiivisesti Hiabin liikevaihdon kehitykseen.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen vaikuttaa laivojen päästöjen sääntelyn tiukentuminen ja siihen liittyvä epävarmuus. Uusien alusten kohonneet rakennuskustannukset ja telakoiden korkeat varausasteet saattavat hidastaa uusien alusten tilauksia, ja konttien kuljetushintojen viimeaikainen lasku voi lisätä laivaoperaattorien vastahakoisuutta uusia investointeja kohtaan. Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat johtaneet öljyteollisuuden investointien vähentymiseen, mikä on pitkään näkynyt vähentyneinä offshore-alusinvestointeina. Offshore-tuulivoimaloiden asennuksessa ja huollossa käytettävien alusten tilausmäärien kasvun arvioidaan tosin osittain kompensoivan tätä jatkossa. Erityisesti uutta teknologiaa sisältävien projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Markkinaennusteiden heikkeneminen tai korkojen nousu voi johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen.

Cargotecin hallitus päätti marraskuussa 2022, että MacGregor ei jatkossa kuulu yhtiön portfolioon. Ottaen huomioon MacGregorin viime vuosien tappiollisuuden sekä merkittävät projektikustannusylitykset offshore-liiketoiminnassa, voi myyntivaihtoehdossa ostajan näkemys yhtiön arvosta poiketa merkittävästikin Cargotecin arviosta, mikä voi johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen. Suunniteltuihin toimenpiteisiin voi myös sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä.

Cargotec altistuu ilmastoon liittyville riskeille ympäristön, sääntelyn ja teknologisten muutosten sekä tekemiensä päästövähennyssitoumusten vuoksi. Ilmastonmuutoksen Cargotecille aiheuttamien taloudellisten vaikutusten arviointi on monimutkaista, koska siitä aiheutuvien vaikutusten esiintymistä ja ajoitusta on vaikea ennustaa tai kvantifioida. Toimitusketjussaan syntyvien päästöjen vähentämiseksi Cargotecin on vähennettävä päästöjä koko toimitusketjussaan raaka-aineista komponentteihin ja valmistukseen, mikä voi johtaa muutoksiin käytetyissä toimittajissa, rajoittaa potentiaalisten toimittajien määrää ja nostaa kustannuksia.

Asetettuihin päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää panostusta Cargotecin liiketoiminnan jokaisella osa-alueella. Sen lisäksi, että Cargotec on alttiina ilmastoon liittyville riskeille, meneillään olevasta siirtymäprosessista aiheutuu uusia riskejä, joiden realisoitumisella voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Nämä riskit voivat johtaa esimerkiksi tuotteiden lyhentyneestä elinkaaresta johtuviin omaisuuserien arvonalentumisiin sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyviin lisäkustannuksiin, joita voi syntyä tuotekehityksessä, projektiriskien realisoituessa, varastojen kasvuna ja uudenlaisina takuuvirheinä.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä, viranomaistutkinnoissa ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin ja suunnittelemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon, kustannuksiin, tavoitteiden toteutumiseen sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimintaan liittyvät olennaisesti myös tietoturvariskit. Kyberhyökkäys Cargotecin, sen asiakkaiden tai toimittajien toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä kohtaan voi aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä toimintavarmuuteen, johtaa liikevaihdon laskuun ja aiheuttaa haittaa Cargotecin maineelle.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt toimenpiteitä liiketoimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Tähän liittyviä sisäisiä prosesseja kehitetään jatkuvasti.

Riskejä on kuvattu Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Mitä mieltä olet sivustosta?