menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme  Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi.

Liiketoimintaympäristö

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntä perustuu maailmankauppaan sekä maa- ja merikuljetusten lastinkäsittelytarpeisiin. Cargotecin kannalta merkittävimpiä markkina-ajureita ovat:
  • maailmankaupan kehitys ja globaali bruttokansantuote
  • maailmanlaajuiset merikuljetukset ja laivanrakennus
  • maailmanlaajuiset öljynetsintä- ja tuotantomenot
  • konttiliikenne ja investoinnit satamissa ja terminaaleissa, ja
  • rakennusteollisuuden aktiivisuus ja uusien kuorma-autojen rekisteröinti Euroopassa.


Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Kontinkäsittelyvolyymi

 

Rakennusteollisuuden aktiivisuus

Laivanrakennus

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Maailmankaupassa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, poliittinen epävarmuus ja kauppasodat voivat vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään.

Koronaviruspandemialla voi edelleen olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Cargotecin liiketoimintaan. Viranomaismääräysten mukaiset turvallisuusmääräykset ja liikkumisrajoitukset saattavat edelleen rajoittaa Cargotecin liiketoiminnan edellytyksiä ja vaikeuttaa Cargotecin ratkaisujen myyntiä, toimintoja ja toimituksia. Henkilöstön turvallisten työskentelyolosuhteiden varmistaminen saattaa edelleen olla haastavaa ja rajoittaa esimerkiksi huoltohenkilöstön toimintaedellytyksiä.

Meneillään oleva voimakas taloudellinen elpyminen on nostanut kuljetusten, komponenttien sekä materiaalien hintoja ja aiheuttanut jopa pulaa niistä. Pitkittyessään kohonnut hintataso, komponenttipula ja logistiikkaketjun häiriöt voivat nostaa varastojen arvoja, heikentää rahavirtaa, viivästyttää toimituksia ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi julkistetut elvytysohjelmat voivat johtaa korkojen ja inflaation nousuun, ja kokoluokistaan johtuen näiden hinta- ja inflaatiovaikutukset voivat olla tulevaisuudessa merkittäviä. Aktiivisista toimenpiteistä huolimatta myös osaavan henkilöstön saatavuus voi osoittautua haasteeksi Cargotecille ja sen toimittajille.

Globaalin talouskasvun hidastuminen tai lasku saattaa pidemmällä aikavälillä alentaa konttiliikenteen kasvuvauhtia, mikä vaikuttaa Kalmarin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään ja toimituksiin. Projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Mahdolliset toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Hiabin kysyntään vaikuttaa rakentamismarkkinan kehitys. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen pidemmällä aikavälillä voi heikentää Hiabin tulosta. Vastaavasti dollarin vahvistuminen voi vahvistaa Hiabin tulosta.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, vaikka kauppalaivamarkkinoilla vallitseva kysyntä on viime kuukausina piristynyt. Laivojen päästöihin liittyvä sääntelyn tiukentuminen ja siihen liittyvä epävarmuus voivat lyhyellä aikavälillä rajoittaa uusia investointeja. Öljyn hintakehitykseen liittyvä epävarmuus ja maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet ovat johtaneet öljyteollisuuden investointien vähentymiseen, mikä on pitkään näkynyt vähentyneinä offshore-alusinvestointeina. Offshore-tuulivoimaloiden asennuksessa ja huollossa käytettävien alusten tilausmäärien kasvun odotetaan tosin osittain kompensoivan tätä jatkossa. Kauppalaiva- ja offshore-markkinoiden tilanne on silti edelleen epävarma, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti telakoiden, laivanomistajien ja operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen. Markkinaennusteiden heikkeneminen voi johtaa MacGregorin liikearvon arvonalentumiseen.

Markkinatilanteen muuttuessa asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan. Globaalien talousnäkymien sekä rahoituksen saatavuuden heikentyminen voivat johtaa Cargotecin asiakkaiden talous- ja maksuvaikeuksiin. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin ja suunnittelemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon, kustannuksiin, tavoitteiden toteutumiseen sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimintaan liittyvät olennaisesti myös tietoturvariskit. Kyberhyökkäys Cargotecin, sen asiakkaiden tai toimittajien toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä kohtaan voi aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä toimintavarmuuteen, johtaa liikevaihdon laskuun ja aiheuttaa haittaa Cargotecin maineelle.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt toimenpiteitä liiketoimintaa koskevien ohjeiden, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Tähän liittyviä sisäisiä prosesseja kehitetään jatkuvasti.

Riskejä on kuvattu myös Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Mitä mieltä olet sivustosta?