menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Cargotecin vuosikertomus 2020:ssa

Vuonna 2020 pitkän aikavälin strategiamme merkitys korostui enemmän kuin koskaan. COVID-19-pandemia vaikutti liiketoimintaamme etenkin kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta päättäväinen toimintamme turvasi kannattavuutemme, samalla kun edistyimme strategiamme toteuttamisessa.

Liiketoiminta-alueiden suoritukset vaihtelivat
Pandemia-tilanteella oli selkeä vaikutus kaikkien liiketoiminta-alueidemme suoritukseen, ja saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanne parani tasaisesti läpi vuoden toisen puoliskon. Hiabin ratkaisujen ja Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden tilaukset itse asiassa kasvoivat verrattuna edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen. Epävarmassa tilanteessa asiakkaat harkitsevat edelleen suurempia investointejaan, mikä näkyi lykkäyksinä MacGregorissa sekä Kalmarin automaatio- ja projektiliiketoiminnassa.

Tilauskantamme oli vahva vuoden 2020 alkaessa, mikä auttoi meitä pandemiakriisin alkuvaiheessa. Liikevaihto itse asiassa kasvoi Kalmarin projektiliiketoiminnassa ja MacGregorissa. Hiabin laitteiden ja Kalmarin pienempien lastinkäsittelylaitteiden läpimenoaika on lyhyempi, ja niiden liikevaihto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla saatujen tilausten vähentymisestä johtuen. Siirtyessämme vuoteen 2021 tilauskantamme on hyvällä tasolla, erityisesti Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä lastinkäsittelylaitteissa.

Olen tyytyväinen huoltoliiketoimintamme vankkaan suoritukseen, sen osuus liikevaihdostamme oli 31 prosenttia. Myös ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi ja muodosti 24 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme vuonna 2020. Tavoitteemme vuodelle 2021 oli kaksinkertaistaa ekoratkaisujen tuote

ryhmän liikevaihdon kasvu verrattuna perinteisiin tuotteisiin, ja saavutimme tavoitteen etuajassa. Asiakkaamme ovat selvästi siirtymässä yhä enemmän käyttämään vastuullisia ratkaisuja, ja he suosivat sähkö- ja hybridiratkaisujamme polttomoottoriratkaisujen sijaan.

Päättäväisiä toimia kannattavuuden ja strategisen suunnan varmistamiseksi
Vertailukelpoinen liikevoittomme laski liikevaihdon laskun vuoksi. Pandemiakriisin aikana olemme kuitenkin puolustaneet kannattavuuttamme ja pitäneet vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin hyvällä tasolla. Menestyksekäs synergia- ja uudelleenjärjestelytyö TTS-integraation yhteydessä auttoi MacGregoria saavuttamaan positiivisen tuloksen vuoden toisella puoliskolla.

Pandemian vaikutusten pienentämiseksi otimme huhti–elokuun aikana käyttöön tilapäisiä säästötoimia, joilla saavutimme noin 10 miljoonan euron kuukausittaiset kustannussäästöt. Tämä oli myös voimakas osoitus prosessiemme ja työkalujemme kyvystä mahdollistaa toimintatapojemme nopeat muutokset sekä varmistaa henkilöstömme turvallisuus ja taloudellinen suorituskykymme. Loppuvuotta kohden siirsimme painopisteen väliaikaisista toimenpiteistä rakenteellisempiin säästöihin. Henkilöstömäärämme itse asiassa oli vuoden lopussa noin tuhatta pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2020 aloitimme Navis-ohjelmistoliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin tunnistaaksemme mahdollisuudet sen tulevan kehityksen tukemiseksi. Joulukuussa Cargotecin hallitus päätti aloittaa Naviksen ohjelmistoliiketoimintaa koskevan varsinaisen myyntiprosessin. Vuoden kuluessa myimme myös omistusosuutemme Rainbow-Cargotec Industries Co., Ltd -yhteisyrityksestä Kiinassa ja saatoimme päätökseen TTS:n integroinnin MacGregoriin. Lisäksi perustimme yhteisyrityksen CSSC Nanjing Luzhou Machine Co., Ltd -yhtiön kanssa vahvistaaksemme asiakasrajapintaamme, paikallista läsnäoloamme sekä kilpailukykyämme Kiinassa. Nämä toimenpiteet tukevat strategista suuntaamme jatkossa.

Yhdistyminen Konecranesin kanssa luo kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan

Lokakuussa ilmoitimme suunnitelmasta Cargotecin ja Konecranesin yhdistämiseksi sulautumisella. Joulukuussa molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä yhdistymisen, mikä oli molempien yhtiöiden hallitusten yksimielinen suositus.

Cargotec ja Konecranes ovat hyvissä asemissa omilla markkinoillaan – eri teollisuudenaloilla, tehtaissa, satamissa, terminaaleissa sekä tie- ja merikuljetuksissa. Cargotecissa ja Konecranesissa on paljon yhteistä, ja meillä on samanlaiset tavoitteet. Yhdessä Konecranesin kanssa meillä on mahdollisuus vaikuttaa vielä nykyistäkin enemmän siihen, miten globaalit tavaravirrat liikkuvat. Työ sulautumisen loppuunsaattamiseksi jatkuu vuonna 2021. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 tammikuussa, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

Edistyimme strategisissa tavoitteissamme
Tarkensimme strategiaamme vuosille 2019–2021, ja vuonna 2020 keskeisiä toimintamme ajureita olivat huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja tuottavuus. COVID-19-pandemia hidasti etenemistämme, mutta pidimme kiinni tavoitteistamme ja saimme aikaan vahvaa kehitystä erityisesti digitalisaatiossa ja huoltoliiketoiminnassa.Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus koko liikevaihdostamme oli 36 prosenttia.

Jatkoimme vuonna 2020 panostuksiemme lisäämistä tutkimus- ja kehitysinvestointeihin (105 miljoonaa euroa vs. 102 miljoonaa euroa vuonna 2019), ja suuntasimme huoltotarjoomaamme enenevästi älykkäisiin ratkaisuihin. Näin voimme palvella asiakkaitamme laajalla skaalalla koko heidän ratkaisujensa elinkaaren ajan.

Olemme edistyneet digitaalisen huoltotarjoomamme kehittämisessä. Laitteistamme saatava data tarjoaa asiakkaillemme arvokasta tietoa siitä, miten heidän laitteensa toimivat käyttötilanteessa. Tämä mahdollistaa huoltotoimien tarkan ajoittamisen juuri oikeaan aikaan ja paikkaan. Laitetiedot antoivat meille myös hyvän kuvan tavaravirtojen ja logistiikan aktiivisuustasoista eri segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla. Tämä oli arvokasta tietoa, kun esimerkiksi arvioimme teollisuudenalamme toimintamahdollisuuksia COVID-19-kriisin keskellä.

Vastuullisuuden ja turvallisuuden merkitys kasvaa
Vastuullisuuden strateginen merkitys kasvaa Cargotecissa edelleen. Toukokuussa allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Haluamme vähentää raaka-ainehankintojen ja tuotteiden käytön aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta ja saattaa omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Näillä toimilla haluamme edistää logistiikka-alan vastuullisuutta sekä luoda mahdollisuuksia vähähiiliselle yhteiskunnalle.

Saimme useita tilauksia, jotka korostavat tuotevalikoimamme vastuullisia piirteitä. MacGregor sai kaikkien aikojen suurimman yksittäistä alusta koskevan tilauksen järjestelmästä, jota käytetään tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa. Kalmar sai kesäkuussa Australiasta ekotehokkaiden mobiililaitteiden tilauksen ja syyskuussa 20 hybridilukin tilauksen Yhdysvalloista.

Henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on meille erittäin tärkeää. Keskellä pandemiakriisiäkin kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että sekä asiakkaidemme että omien työntekijöidemme työskentelyolosuhteet ovat turvalliset.1 Olen iloinen voidessani todeta, että toimipisteissämme ei ollut merkittäviä COVID-19-tapauksia. Onnistuimme myös saavuttamaan vuoden 2020 IIFR-tapaturmataajuustavoitteemme ja laskemaan tapaturmien määrää useissa kokoonpanoyksiköissämme.

Kiitän kaikkia Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan tänä epätavallisena vuonna. Minua ilahduttaa, että vuoden aikana koetuista haasteista huolimatta Compass-henkilöstökyselyn tulokset kertoivat edistyksestä monilla alueilla. Haluan myös kiittää osakkeenomistajiamme heidän yhtiötämme kohtaan osoittamastaan luottamuksesta sekä Cargotecin hallitusta sen jatkuvasta tuesta näinä ainutlaatuisina aikoina.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Cargotecin tilinpäätöstiedote 2020 -tiedotteessa 4.2.2021: Myönteinen kehitys saaduissa tilauksissa, liikevaihdossa ja vertailukelpoisessa liikevoitossa jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen koko maailmalle ja niin myös Cargotecille. Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen ehkäisemiseksi asetetut rajoitustoimenpiteet sulkivat meidän ja alihankkijoidemme tuotantolaitoksia sekä aiheuttivat ennennäkemätöntä epävarmuutta markkinoilla. Toisaalta osoitimme toiminnallamme vuoden kuluessa, että strategiamme suunta on oikea, ja vuosien aikana tekemämme panostukset esimerkiksi huoltoliiketoiminnan kasvattamiseen, tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja kevyeen taseeseen perustuvaan liiketoimintamalliin tuottavat tulosta.

Markkinaepävarmuus heijastui asiakkaiden päätöksentekoon erityisesti toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, ja saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia edellisvuodesta. Asiakkaat harkitsivat erityisen tarkkaan isompia investointeja esimerkiksi satama-automaatiohankkeisiin ja uusiin aluksiin. Toisaalta pandemia on vahvistanut entisestään kiinnostusta automaatiota kohtaan, mutta vielä on aikaista arvioida, milloin asiakkaat alkavat tehdä investointipäätöksiä. MacGregorin markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana, mutta esimerkiksi merituulivoimaloiden asennuksessa ja huollossa käytettävien alusten tilausmäärien odotetaan kasvavan. Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin ratkaisujen kysyntä vahvistui voimakkaasti vuoden loppua kohden huhtikuun jälkeen. Hiabin neljäs vuosineljännes oli saatujen tilausten osalta liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen paras. Vuoden lopun tilauskantamme nousikin verrattuna kolmanteen neljännekseen, mikä antaa meille hyvät lähtöasetelmat vuodelle 2021.

Liikevaihtomme laski edellisvuodesta. Laskua kuitenkin loivensi vakaan huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kasvanut osuus. Kriisistä huolimatta asiakkaidemme kiinnostus ekotehokkaita ratkaisujamme kohtaan lisääntyi. Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus liikevaihdostamme kasvoi ja muodosti jo lähes neljänneksen koko liikevaihdostamme. Ekoratkaisujen tuoteryhmään kuuluvat esimerkiksi sähköistetyt laitteemme.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kannattavuutemme säilyi kohtuullisella tasolla, ja vertailukelpoinen liikevoittomme oli 204 miljoonaa euroa. Kalmarin ja Hiabin vertailukelpoiset liikevoitot laskivat matalamman liikevaihdon seurauksena. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto sen sijaan parani ja nousi vuoden toisella puoliskolla positiiviseksi TTS-integraatiosta saatujen synergioiden ja muiden uudelleenjärjestelytoimien ansiosta. Ripeä reagointimme koronapandemiaan ja säästötoimenpiteet tukivat osaltaan kannattavuuttamme. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme laski ja oli 6,2 prosenttia, mutta nousi toisella vuosipuoliskolla lähelle vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon tasoa ja oli 7,3 (Q3-Q4/2019: 7,4) prosenttia. Lisäksi vuoden aikana tuottavuutta parannettiin rakenteellisilla toimenpiteillä, ja pysyvä henkilöstömäärämme laski vuoden aikana noin 1 000 henkilöllä.

Liiketoimintamme rahavirta oli vahva, ja nettovelkamme laski erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä käyttöpääoman tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta. Jatkoimme määrätietoista panostusta tuotekehitykseen. Tuotekehitysinvestointimme nousivat kolme prosenttia vuodesta 2019 ja ne kohdistuivat erityisesti ympäristötavoitteita tukeviin teemoihin eli digitalisaatioon, sähköisiin laitteisiin, automaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuuta parantaviin hankkeisiin. Vuosi 2021 tulee olemaan meille tärkeä merkkipaalu, kun kaikki Kalmarin laitteet tulevat tarjolle sähkökäyttöisinä versioina.

Toukokuussa julkistimme ilmastotavoitteemme olla 1,5 asteen yhtiö. Tavoitteen mukaan Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintarakennettamme, ja vuonna 2020 irtauduimme RCI-yhteisyrityksestä Kiinassa sekä päätimme käynnistää Navis-liiketoiminnan myyntiprosessin. Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen 18. joulukuuta järjestetyissä yhtiökokouksissa. Sulautumisen lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Haasteellisesta vuodesta huolimatta työturvallisuutemme parani, ja vuotuisen Compass-henkilöstötutkimuksemme tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Kiitän kaikkia Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan tänä epätavallisena vuonna sekä asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme yhtiötämme kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

Mitä mieltä olet sivustosta?