menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Cargotecin Mission Climate -ilmasto-ohjelma käynnistettiin toukokuussa 2021. Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saattaa Cargotec tielle, jolla se saavuttaa tulevaisuudessa hiilineutraalin arvoketjun. Näin haluamme taata liiketoimintamme menestyksen tulevaisuudessa ja varmistaa, että pysymme ajan tasalla hiilineutraalien ratkaisujen tarjoamisessa. Ilmasto on päivitetyn strategiamme keskiössä. Testataksemme sen strategista kestävyyttä olemme analysoineet, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa toimintoihimme ja arvoketjuumme. Cargotecin päästövähennysaloite on osa Mission Climate -ohjelmaa.

Päästövähennysaloitteessa painotetaan toimitusketjun ja oman toimintamme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä vastuullisen tarjooman lisäämistä. Tämän mahdollistamiseksi käynnissä olevissa hankkeissa keskitytään ilmastodataan ja -järjestelmiin, rahoitukseen ja kumppanuuksiin sekä vastuulliseen tuotesuunnitteluun elinkaariarvioinnin avulla. Nämä tukevat muutosta ja päästövähennystavoitteiden saavuttamista. 

 

  1. Toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

Cargotec pyrkii vähähiiliseen toimitusketjuun innovoimalla ja tekemällä yhteistyötä koko arvoketjussa. Työssä keskitytään vaihtoehtoisten vastuullisten materiaalien ja ratkaisujen löytämiseen, datan läpinäkyvyyteen ja kumppanien kera syntyviin innovatiivisiin ideoihin. Yhdessä innovoinnin kokoavana tavoitteena on vähentää merkittävästi toimittajilta ostamiemme tuotteiden päästöjä. Teräs on merkittävin päästöjen aiheuttaja hankkimistamme tavaroista ja palveluista. Pyrimme varmistamaan, että saamme varhain käyttöömme vähäpäästöistä terästä, kun sitä tulee saataville markkinoille. Lisäksi suunnittelemme uudelleen Cargotecin tuotteita siten, että niissä käytetään vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Olemme suunnitelleet laajemman toimittajien sitoutumismallin, jotta saamme lisättyä läpinäkyvyyttä ostettujen tavaroiden ja palveluiden päästöihin, tunnistettua päästövähennysmahdollisuuksia ja turvattua toimitusketjumme tulevaisuuden asettamalla ilmastovaatimuksia toimittajillemme. Sitoutumisen kautta saamme käsityksen toimittajiemme ja heidän ilmastostrategiansa kypsyystasosta sekä heidän toimittamiensa komponenttien ilmastovaikutuksista. Tätä varten olemme olleet yhteydessä suurimpia päästöjä aiheuttaviin toimittajiimme, ja laajennamme tämän vähitellen koskemaan kaikkia strategisia toimittajiamme.

 

  1. Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

Koska oma toimintamme on täysin omassa määräysvallassamme, haluamme kunnianhimoisesti asettaa tavoitteeksemme hiilineutraaliuden. Oman toimintamme päästöistä noin 40 prosenttia liittyy sähkönkulutukseen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan uusiutuvan sähkön osuuden 75 prosenttiin vuoteen 2026 ja 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2021 lopussa uusiutuvan sähkön osuus omassa toiminnassamme oli 47 prosenttia. Huoltokalustomme polttoaineenkulutus on toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja omassa toiminnassamme. Näiden päästöjen vähentämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi aiomme lisätä etäpalveluja ja siirtyä biopolttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin tai sähköajoneuvoihin. Hiilineutraaliuden saavuttaminen voi edellyttää jäljelle jäävien päästöjen kompensaatiota.

 

  1. Vastuullisen tarjooman lisääminen 

Vastuullisen tarjooman lisääminen on yksi liiketoimintamme keskeisistä tavoitteista. Voimme vaikuttaa myönteisesti asiakkaidemme ja toimittajiemme toimintoihin tarjoamalla tuotteita, jotka parantavat vastuullisuutta vähähiilisten teknologioiden, älykkäiden ratkaisujen ja kiertotaloutta edistävien palveluiden avulla. Vuoden aikana työmme keskittyi ilmastodatan ja -järjestelmien parantamiseen sekä ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerien saattamiseen EU:n tulevan taksonomia-asetuksen mukaisiksi. Projektiin liittyen on tehty useita laitteiden elinkaariarviointeja. Ensimmäiset arvioinnit vahvistivat oletuksen, että laitteiden sähköisten versioiden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi perinteisiä versiota alhaisemmat.

Mitä mieltä olet sivustosta?