menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Liiketoimintamme edellyttää luonnonvarojen käyttöä, ja arvoketjumme kaikissa vaiheissa syntyy ympäristöjalanjälki. Näemme nämä haasteet kuitenkin mahdollisuutena parantaa omaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme

Cargotecin suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien kiertoon. Seuraamme, huomioimme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksia ja -päästöjä.

Cargotec on sitoutunut tekemään oman osansa rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Teemme tämän tavoittelemalla kannattavaa kasvua ilmastotoimien tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compactin 1,5 asteen sitoumuksen, jossa johtavat yritykset lupaavat ryhtyä tieteeseen perustuviin toimiin rajoittaakseen globaalin lämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Science Based Targets initiaven (SBTi) vahvistama kasvihuonekaasupäästötavoitteemme on linjassa sitoumuksen kanssa.

 

Vaikutuksemme

Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistämme (64 % vuonna 2023) syntyy asiakkaidemme käyttäessä Cargotecin tuotteita, mikä johtuu pääosin dieselkäyttöisten koneiden päästöistä. Vastaavasti hiilidioksidipäästöt toimitusketjustamme, erityisesti raaka-aineidemme ja komponenttiemme (enimmäkseen teräksen) louhinnasta ja valmistuksesta, ovat merkittävät (32 %). Vaikka oman toimintamme päästöt muodostavat vain hyvin pienen osan kokonaispäästöistämme (1 %), ne kuitenkin vaikuttavat ilmastoon.

Cargotec vaikuttaa ilmastoon, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa myös Cargoteciin. Olemme arvioineet ilmastostrategiamme sietokykyä ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportoimista koskevien TCFD-suositusten (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti. Lisätietoja tästä arvioinnista löytyy englanniksi täältä ja vuoden 2023 vuosikertomuksen hallituksen toimintakertomuksesta.

 

Tavoitteemme ja niissä edistyminen

Vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä olemme päättäneet asettaa itsellemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Cargotecin SBTi:n vahvistama tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Absoluuttinen vähennystavoite tarkoittaa sitä, että meidän on kyettävä vähentämään päästöjämme myyntimäärien kasvaessakin. Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista. Emme laske kompensaatioita päästövähennyksinä tavoitteessamme.

Omassa toiminnassamme pyrimme ylittämään tieteeseen perustuvan tavoitteemme ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2023 kokonaispäästömme kasvoivat 6 % vuoteen 2019 verrattuna. Vaikka päästöintensiteetti parani, se ei riittänyt kompensoimaan päästöjen kasvua.

 

 

Miten onnistumme

Cargotecin strateginen ilmasto-ohjelma ohjaa meitä saavuttamaan tieteeseen perustuvat tavoitteemme ja varmistamaan liiketoimintamme menestymisen myös jatkossa, esimerkiksi sähköistyksen avulla. Ohjelmalla on kolme painopistealuetta: 1) toimitusketjun hiilidioksidipäästöt, 2) oman toimintamme hiilidioksidipäästöt ja 3) vastuullisen tarjonnan kehittäminen.

Vuonna 2023 arvoketjumme päästöistä 32 % syntyi toimitusketjussa. Näiden päästöjen torjumiseksi meidän on löydettävä parempia vaihtoehtoja ostamillemme komponenteille sekä tehtävä tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa. Teemme esimerksiksi yhteistyötä teräsvalmistaja SSAB:n kanssa tuodaksemme fossiilivapaata terästä lastin- ja kuormankäsittelyteollisuuteen Cargotecin laitteissa. Lisätietoja Cargotecin teräksen käytöstä löydät tästä artikkelista, jossa kuvaamme sen hyviä ja haastavia puolia sekä mahdollisia ratkaisuja. Vuonna 2023 Cargotec myös liittyi WWF Suomen Ready for Green Steel -kampanjaan kannustaakseen terästeollisuutta siirtymään kohti puhtaampaa tuotantoa 

Vaikka vain yksi prosentti kokonaispäästöistämme tulee omasta toiminnastamme, ne vaikuttavat silti ilmastoon. Saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä keskitymme sähkönkulutukseen sekä palvelukalustomme polttoaineen käyttöön. Kalmarin Bromma-divisioona sai vuoden 2023 aikana päätökseen ensimmäisen vaiheen hankkeesta, jossa se asentaa aurinkopaneeleja kokoonpanoyksikköönsä Malesiassa. Kun kaikki on saatu valmiiksi, aurinkoenergiavoimalan odotetaan vähentävän kokoonpanoyksikön hiilidioksidipäästöjä yli 1 800
tonnia vuodessa. Yhteensä vähensimme Cargotecin laajuisesti oman toimintamme päästöjä 32 prosenttia vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2019.

Koska 64 % hiilijalanjäljestämme syntyy tuotteidemme käyttövaiheessa on tärkeää, että kehitämme vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme ovat valmiita ostamaan. Ekoratkaisujen tuoteryhmä on tärkein työkalumme tässä työssä.

Lisätietoja edistymisestämme löytyy vuoden 2023 vuosikertomuksestamme.

 

Miten laskemme scope 3 -päästömme?

Paransimme scope 3 -ilmastodatamme laskenta- ja keräysmenetelmiä vuonna 2022. Huolimatta niiden hyvin pienestä osuudesta scope 3 -päästöistämme, raportoimme myös kuljetukseen ja jakeluun, liikematkailuun sekä polttoaineisiin ja energiaan liittyvistä toiminnoista.

Ostettujen tuotteiden ja palveluiden raportoinnissa käytämme eri laskentatapaa suoralle ja epäsuoralle hankinnalle. Suorien hankintojen kohdalla käytämme “hybridi”-lähestymistapaa, jossa käytetään eri laskentatapojen sekoitusta riippuen datan saatavuudesta (kun toimittajakohtaista dataa tai hankittavien materiaalien painodataa ei ole saataville, käytämme kuluihin perustuvaa lähestymistapaa päästöjen laskemiseen). Epäsuorien hankintojen kohdalla (jotka edustavat hyvin pientä osaa kaikesta hankinnasa) käytämme kuluihin perustuvaa dataa ja laskemme päästöt Scope 3 Evaluator Tool -työkalulla (GHG Protocol, Quantis).

Myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvia päästöjä laskiessamme käytämme tuotekohtaista tietoa sekä päästökertoimia dieselille ja sähkölle (sijaintiperusteinen). Laskemme scope 1- ja 2-päästöt (eli polttoainet ja sähkönkulutus) tuotteen odotetun eliniän ajalta.

Kuljetuksesta ja jakelusta syntyviä päästöjä laskiessamme käytämme kuluperusteista dataa ja laskemme päästöt Scope 3 Evaluator Tool -työkalulla (GHG Protocol, Quantis).

Liikematkustustiedot ovat peräisin matkatoimistoltamme. Polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnot sisältävät polttoaineen, sähkön ja lämmön upstream-päästöt sekä sähkön ja lämmön siirto- ja jakeluhäviöt. Käytämme DEFRA-päästökertoimia laskiessamme näitä päästöjä.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?