menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

06.02.2020

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 6. HELMIKUUTA 2020 KLO 09.15

Cargotec Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2020 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1,19 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2020.

Ensimmäinen erä 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osinko maksetaan 26.3.2020.

Toinen erä 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan lokakuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 29.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1.10.2020 ja osingon maksupäivä 8.10.2020.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsen Jorma Eloranta on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Tietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla Cargotecin verkkosivuilta osoitteesta www.cargotec.fi.

14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

16. Tilintarkastajien valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2019 ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä 6.2.2020 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2019 vuosikertomuksen viikolla 8 osoitteessa www.cargotec.fi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2020 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään 12.3.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 5.3.2020 tilanteesta on nähtävissä 12.3.2020 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargotecille ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 12.3.2020. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Valtakirjat tulee toimittaa kirjeitse Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki tai sähköpostitse ir@cargotec.com.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.3.2020 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,
  • kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki, tai
  • puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9–16

Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja 55 182 079 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Helsingissä, 5.2.2020
Cargotec Oyj
Hallitus

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?