menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

Q1/2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014 2013​
Nettovelka​, MEUR 798 774 625 472​​ 503 622 719​ 578​
​Nettovelkaantumisaste, % 57,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​ 46,7​
​Omavaraisuusaste, % 37,2 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​ 39,5​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 191 158 271 115​ 57 ​151 186 229​

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4 2019 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 618, nettovelkaantumisaste 42 %.


Nettovelka 31.3.2019

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 180
Muut korolliset velat, MEUR 928
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 281
Muut korolliset saamiset, MEUR 29
Nettovelka, MEUR 798

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Velka ja likviditeetti

Korolliset velat 31.3.2020 (miljoonaa euroa)

Rahoitusleasingvelat 180
Muut korolliset velat 1
Käytetyt pankkilimiitit 21
Lainat rahoituslaitoksilta 334
Joukkovelkakirjalainat 498
Yritystodistukset 75

 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2025 ja 2026)
Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Lue lisää tiedotteesta.

150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)

Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin. 

Lue lisää tiedotteesta 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)

Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa. Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Cargotec Oyj laski 24.3.2014 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja sen eräpäivä on 31.3.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä noin 70 sijoittajaa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite (englanniksi)

Korolliset velat 31.3.2020

  Keskikorko​ Kirjanpitoarvo​
Joukkovelkakirjalainat* 1,74 % 498 MEUR
​Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat, rahoitusleasingsopimukset​​ ​1,13 % 335 MEUR
Yritystodistukset 0,36 % 75 MEUR
​Muut lyhytaikaiset velat​ ​3,73 % 21 MEUR

* Joukkovelkakirjalainat

  ​Kuponkikorko ​Nimellisarvo ​Kirjanpitoarvo
2017 - 2022 ​1,75 % 150 MEUR​ 149,7 MEUR
2017 - 2024 ​2,38 % ​100 MEUR ​99,6 MEUR
2019 - 2025 ​1,25 % 100 MEUR​ 99,4 MEUR
2019 - 2026 1,63 % ​150 MEUR 148,8 MEUR

Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on lainasopimuksissaan yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Kovenantin mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste ilman IFRS16-vuokrasopimusvelkoja (pre- IFRS 16 gearing) voi olla enintään 125 prosenttia. 31.12.2019 nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16-vuokrasopimusvelkoja oli noin 41 prosenttia. 31.3.2020, pre-IFRS 16 oli noin 44 prosenttia.

Likviditeettiasema 31.3.2020

​​Rahavarat ​+ 281 MEUR
​​​Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti​* + 300 MEUR
​​Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana ​- 183 MEUR
​Likviditeettiasema 398 MEUR

Cargotecilla on käytössään 300 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy kesäkuussa 2024. Toistaiseksi limiitti on nostamatta. 

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.


Luottoluokitukset

Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

Maturiteetti

​Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.3.2020

Vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Myöhemmin
Kokonaismäärä 144,3 131,0 155,3 124,7 99,6 124,4 148,8

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.

Rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan pääpiirteet

Konsernin rahoitusta ja rahoitusriskejä hallitaan Cargotecin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan (Treasury Policy) mukaisesti. Rahoituspolitiikassa määritellään rahoitusorganisaation vastuunjako, rahoitusriskien hallintaperiaatteet sekä valvonta- ja raportointiperiaatteet. Hallituksen nimittämä rahoituskomitea (Treasury Committee) on vastuussa rahoituspolitiikan noudattamisesta sekä konsernirahoituksen organisoinnista ja valvonnasta. Rahoituskomitea hyväksyy rahoitusohjeiston (Treasury Instructions), joka sisältää yksityiskohtaisemman ohjeistuksen rahoituspolitiikan mukaiseen rahoituksen hallintaan.

Rahoitustoiminnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä toiminnallinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Cargotecin konsernirahoitusyksikkö vastaa konsernitasolla varainhankinnasta ja likviditeetin ja rahoitusriskien hallinnasta, luo puitteet rahoituksen hoidon tehokkaalle organisoinnille ja valvoo liiketoimintayksiköiden rahoitusta. Konsernirahoitusyksikkö raportoi näistä aiheista kuukausittain. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa omien rahoitusriskiensä suojaamisesta rahoituspolitiikan ja konsernirahoituksen ohjeiden mukaisesti.

Konsensusennuste

Olet poistumassa Cargotecin internet-sivuilta kolmannen tahon ylläpitämille internet-sivuille.

Konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa "Hyväksyn" -painiketta siirryt internet-sivulle, jota ylläpitää ja jonka sisällön toimittaa Vara Research. Cargotec ei voi millään tavoin vaikuttaa sivun sisältöön eikä sivuilla esitetyn tiedon luotettavuuteen.

Cargotec ei vastaa milloinkaan sivuilla esiintyvän tiedon todenperäisyydestä, kattavuudesta eikä sen käytöstä kenenkään toimesta. Vara Researchin tuottama tieto sivuilla perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Cargotecia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

Vara Researchin ylläpitämillä sivuilla oleva tieto ei edusta Cargotecin taikka sen johdon mielipidettä, ennustetta taikka ennakkoarviota tulevasta. Tietoa ei ole missään tapauksessa käsitettävä sijoitusneuvontana.

"Hyväksyn"

More information

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cargotec käyttää ja julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

  • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
  • Korollinen nettovelka (MEUR) = Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
  • Korollinen nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA (voitto ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja), rullaava 12 kk
  • Operatiivinen sitoutunut pääoma = Nettokäyttöpääoma + liikearvo + muut aineettomat hyödykkeet + aineelliset hyödykkeet + osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksessä + osakesijoitukset

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma.

Uusi vaihtoehtoinen tunnusluku – Vertailukelpoinen liikevoitto

1.1.2019 alkaen Cargotec korvaa taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun “liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja” tunnusluvulla “vertailukelpoinen liikevoitto”. Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 oli 242,1 (2017: 258,6) miljoonaa euroa.

 

Laskentakaavat avainluvuille

Oman pääoman tuotto (ROE) (%) = 100 x Tilikauden tulos / Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (%) = 100 x (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden aikana))
 
Omavaraisuusaste (%) = 100 x Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x (Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus) / Oma pääoma
  
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna
 
Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / osake (EUR) = Kaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / tulos (%) = 100 x (Kaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos
 
Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x (Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi
 
Hinta / voitto (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos
 
Keskikurssi (EUR) = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien B-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi 
+ Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakevaihto (%) = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana / B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Cargotecin tiedote 28.3.2018: 

Cargotec soveltaa uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia 1.1.2018 lähtien. Cargotec tiedottaa siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista liittyen IFRS 15:n, IFRS 9:n sekä muuttuneen IFRS 2:n käyttöönottoon ja julkaisee vertailukauden 2017 oikaistut luvut IFRS 15:n takautuvan käyttöönoton johdosta. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto-, ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2017 luvut raportointisegmenteille.

IFRS 15:n käyttöönotto alensi vuoden 2017 liikevaihtoa 30,3 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 25,2 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni 4,6 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 3,6 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 1,0 miljoonaa euroa.

Cargotec vahvistaa 8.2.2018 julkistetut näkymät vuodelle 2018: liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu). Aiempi vuoden 2017 vertailuluku liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 263,2 miljoonaa euroa.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 3,5 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

 • IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, otettiin käyttöön takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 15:n käyttöönotto aiheutti muutoksia myyntituottojen kirjaamisajankohdassa tiettyjen tuotteiden osalta. Näiden muutosten takautuvaan käyttöönottoon liittyvät oikaisut kasvattivat Cargotecin avaavan taseen 2017 omaa pääomaa 1,3 miljoonalla eurolla ja alensivat tilikauden 2017 voittoa 3,7 miljoonalla eurolla.
 • IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, otettiin käyttöön ei-takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 9:n käyttöönotto kasvatti luottotappiovarausta alle 90 päivää yliaikaisten saatavien osalta, joista Cargotec ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Lisäksi tiettyihin lainasaataviin tehtiin luottotappiovaraus IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Nämä siirtymäoikaisut vähensivät Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 1,6 miljoonalla eurolla.
 • Muutokset IFRS 2 -standardiin, liittyen osakeperusteisten maksujen luokitteluun ja arvostamiseen, otettiin käyttöön ei-takautuvasti. Muutosten käyttöönoton johdosta osakepalkkiojärjestelyt, jotka maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen nettomääräisesti osakkeina, kirjataan kokonaisuudessaan osakkeina selvitettävinä järjestelyinä huolimatta siitä, että Cargotec maksaa verot rahana palkkionsaajien puolesta. IFRS 2 -muutosten käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 7,5 miljoonalla eurolla.

Yllä esitetyistä siirtymäoikaisuista annetaan lisätietoa Cargotecin vuoden 2017 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Yhdenmukaistettujen laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmien johdosta vuoden 2017 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon 32,8 miljoonaa euroa, josta Hiabin osuus oli 16,2 miljoonaa euroa ja MacGregorin 16,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäinen, 24. huhtikuuta julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

__________________ 

Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2013 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: MacGregor (Marine 31.12.2012 asti), Kalmar (Terminals 31.12.2012 asti) ja Hiab (Load Handling 31.12.2012 asti).
Lisäksi Bulk Handling -liiketoiminta siirrettiin MacGregor-liiketoiminta-alueesta Kalmar-liiketoiminta-alueeseen 1.1.2013 alkaen. Vuosien 2011 - 2012 segmenttitiedot on oikaistu vastaavasti.

__________________ 

Lokakuussa 2011 Cargotec ilmoitti suunnitelmistaan vauhdittaa strategisten hankkeiden toteutusta muuttamalla toimintamalliaan. Industrial & Terminal -liiketoiminta-alue jaettiin 1.1.2012 alkaen kahdeksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi: Terminals ja Load Handling. Cargotecin Supply-organisaatio jaettiin osaksi uusia liiketoiminta-alueita.
Liiketoiminta-alueisiin Marine ja Services ei tullut muutoksia. Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2012 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: Marine, Terminals ja Load Handling. Vertailuluvut julkistetaan ennen Q1/2012 raportointia.

__________________

Cargotec ilmoitti kesäkuussa 2009 Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden toimintojen yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauksena muodostettiin kaksi liiketoiminta-aluetta: Industrial & Terminal, joka sisältää aikaisemmat Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet, ja Marine, joka sisältää aikaisemman MacGregor-liiketoiminta-alueen.

Konsernin taloudellisessa raportoinnissa on 1.1.2010 alkaen kaksi raportointisegmentttiä: Industrial & Terminal ja Marine. Näistä raportointisegmenteistä Cargotec julkistaa tiedot vuosineljänneksittäin saaduista tilauksista, tilauskannasta, liikevaihdosta, liikevoitosta sekä henkilömäärästä. Kolmas liiketoiminta-alue, Services, sisältyy taloudellisessa raportoinnissa näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin. 

Segmenttiraportoinnin lisäksi Cargotec julkistaa edelleen vuosineljänneksittäin liikevaihdon ja henkilömäärän maantieteellisten alueiden mukaisesti, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Amerikat sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.

Vuoden 2010 ensimmäinen, 29.4.2010 julkaistava osavuosikatsaus, laaditaan uusien raportointisegmenttien mukaisesti. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen raporointi vuosilta 2007-2009 on muutettu uudistusta vastaavaksi. Vertailuluvut löytyvät oheisssa olevan linkin kautta.

Cargotec listautui NASDAQ OMX Helsinkiin 1.6.2005, ja yhtiön ensimmäinen virallinen tilikausi oli 1.6.-31.12.2005. Tilintarkastamattomat pro forma -vertailutiedot esitetään niiltä kausilta, joilta ei ole olemassa virallista vertailutietoa.

Yhtiön arvioinnin helpottamiseksi pro forma -informaatio esitetään Cargotecin listautumishetken liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Näin ollen keväällä 2005 hankittu MacGregorin laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on sisällytetty kaikkien vertailukausien pro forma -lukuihin niin kuin hankinta olisi tapahtunut jo ennen esitettäviä kausia. Pro forma -luvut perustuvat IFRS-laskentaperiaatteisiin, ja Cargotecin virallisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on noudatettu soveltuvin osin. IFRS 3:n mukainen MacGregorin hankinnan lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus on huomioitu virallisessa tuloksessa 1.6.2005 alkaen. Pro forma -luvuissa vaikutus on huomioitu oman pääoman oikaisuna. Pro forma -laatimisperiaatteet listautumista edeltävältä ajalta ovat nähtävissä Cargotecin listalleottoesitteestä.

MEUR Pro forma
1-12/2005
Pro forma
1-12/2004
Saadut tilaukset 2 384,9 2 337,3
Tilauskanta 1 256,9 1 218,5
Liikevaihto​ 2 357,9 1 900,4
Liikevoitto 179,4* 123,9
Liikevoitto, % 7,6* 6,5
Laimentamaton tulos/osake, EUR 1,90* 1,20
     
Liiketoiminnan rahavirta 194,1 157,5
Nettokäyttöpääoma 206 183
     
Oma pääoma/osake, EUR 11,93 10,17
Omavaraisuusaste, % 46,2 42,2
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 43,0
Oman pääoman tuotto, % 19,2 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,9 12,9

* ilman 15,4 miljoonan euron myyntivoittoa Consoliksesta

Mitä mieltä olet sivustosta?