menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina

Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

2017​​2016​201520142013​2012
Nettovelka​, MEUR 472​​ 503 622 719​ 578​ 478​
​Nettovelkaantumisaste, % 33,0​ 36,0 46,4 59,2​ 46,7​ 38,8​
​Omavaraisuusaste, % 41,5 39,1 39,8 36,0​ 39,5​ ​40,8
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 118​ 57 ​151 186 229​ ​237

 

Nettovelka 31.12.2017

Korollinen velka, MEUR 788
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 309
Muut korolliset saamiset, MEUR 7
Nettovelka, MEUR 472

  
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Velka ja likviditeetti

Korolliset velat 31.12.2017 (miljoonaa euroa)

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)

Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa. Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Cargotec Oyj laski 24.3.2014 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja sen eräpäivä on 31.3.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 3,375 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä noin 70 sijoittajaa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite (englanniksi)

Korolliset velat 31.12.2017

  Keskikorko​ Kirjanpitoarvo​
Joukkovelkakirjalainat* 2,82% 464 MEUR
​Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat, rahoitusleasingsopimukset​​ ​1,21% 302 MEUR
​Muut lyhytaikaiset velat​ ​4,16% 24 MEUR

* Joukkovelkakirjalainat

  ​Kuponkikorko ​Nimellisarvo ​Kirjanpitoarvo
​2007 - 2019**                                                   ​5,68% 85 MUSD 71  MEUR 
​2014 - 2020 3,38% ​150 MEUR 150 MEUR
2017 - 2022 ​1,75% 150 MEUR​ 150 MEUR
2017 - 2024 ​2,38% ​100 MEUR ​100 MEUR

** Yhdysvaltain dollari -määräiset Private Placement joukkovelkakirjalainat on suojattu valuutan- ja koronvaihtosopimuksilla 64 miljoonan euromääräiseksi lainaksi 5,68 prosentin keskikorolla.

Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on lainasopimuksissaan yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Kovenantin mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste (gearing) voi olla enintään 125 prosenttia. 31.12.2017 nettovelkaantumisaste oli 33 prosenttia.

Likviditeettiasema 31.12.2017

​​Rahavarat ​+ 309 MEUR
​​​Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti​* + 300 MEUR
​​Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana ​- 121 MEUR
​Likviditeettiasema 488 MEUR

*Lue täältä tiedote Cargotecin 26.6.2017 jälleenrahoittamasta valmiusluotosta.

Lisäksi Cargotecilla on 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma, joka oli käyttämätön tilinpäätöshetkellä 31.12.2017.

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.


Luottoluokitukset

Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

Maturiteetti

​Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2017

Graafi päivitetään neljännesvuosittain.

Rahoituksen ja rahoitusriskien hallinnan pääpiirteet

Konsernin rahoitusta ja rahoitusriskejä hallitaan Cargotecin hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan (Treasury Policy) mukaisesti. Rahoituspolitiikassa määritellään rahoitusorganisaation vastuujako, rahoitusriskien hallintaperiaatteet sekä valvonta- ja raportointiperiaatteet. Hallituksen nimittämä rahoituskomitea (Treasury Committee) on vastuussa rahoituspolitiikan noudattamisesta sekä konsernirahoituksen organisoinnista ja valvonnasta. Rahoituskomitea hyväksyy rahoitusohjeiston (Treasury Instructions), joka sisältää yksityiskohtaisemman ohjeistuksen rahoituspolitiikan mukaiseen rahoituksen hallintaan.

Rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä toiminnallinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Cargotecin konsernirahoitusyksikkö vastaa konsernitasolla varainhankinnasta, likviditeetin ja rahoitusriskien hallinnasta, luo puitteet rahoituksen hoidon tehokkaalle organisoinnille ja valvoo liiketoimintayksiköiden rahoitusta. Konsernirahoitusyksikkö raportoi näistä aiheista kuukausittain. Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa omien rahoitusriskiensä suojaamisesta rahoituspolitiikan ja konsernirahoituksen ohjeiden mukaisesti.

Konsensusennuste

Olet poistumassa Cargotecin internet-sivuilta kolmannen tahon ylläpitämille internet-sivuille.

Konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa "Hyväksyn" -painiketta siirryt internet-sivulle, jota ylläpitää ja jonka sisällön toimittaa Vara Research. Cargotec ei voi millään tavoin vaikuttaa sivun sisältöön eikä sivuilla esitetyn tiedon luotettavuuteen.

Cargotec ei vastaa milloinkaan sivuilla esiintyvän tiedon todenperäisyydestä, kattavuudesta eikä sen käytöstä kenenkään toimesta. Vara Researchin tuottama tieto sivuilla perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Cargotecia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

Vara Researchin ylläpitämillä sivuilla oleva tieto ei edusta Cargotecin taikka sen johdon mielipidettä, ennustetta taikka ennakkoarviota tulevasta. Tietoa ei ole missään tapauksessa käsitettävä sijoitusneuvontana.

"Hyväksyn"

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cargotec käyttää ja julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

    • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja (MEUR ja % liikevaihdosta) = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
    • Korollinen nettovelka (MEUR) = Lainat ja muut korolliset velat - lainasaamiset ja muut korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
    • Korollinen nettovelka /EBITDA, rullaava 12 kk = Korollinen nettovelka / EBITDA (voitto ennen veroja, rahoituseriä ja poistoja), rullaava 12 kk

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma.

Laskentakaavat avainluvuille

Oman pääoman tuotto (%) = 100 x Kauden voitto / Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
 
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat) (keskimäärin kauden aikana)
 
Omavaraisuusaste (%) = 100 x Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x (Korolliset velat* - korolliset varat) / Oma pääoma
 
Korollinen nettovelka / EBITDA (x) = (Korolliset velat* - korolliset varat) / EBITDA (voitto ennen rahoituseriä, veroja ja poistoja), rullaava 12 kk
 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, laimennusvaikutus huomioituna
 
Oma pääoma / osake, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / osake = Tilikaudelta jaettava osinko / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 
Osinko / tulos (%) = 100 x (Tilikaudelta jaettava osinko / osake) / Osakekohtainen tulos
 
Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x (Osinko / osake) / B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi
 
Hinta / voitto (P/E) = B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos
 
Keskikurssi = B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana / Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana
 
Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa = Ulkona olevien B-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi 
+ Ulkona olevien A-sarjan osakkeiden määrä kauden lopussa x B-sarjan osakkeen kauden päätöspäivän keskikurssi
 
Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana/ B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

*Sisältää joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen.

Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2013 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: MacGregor (Marine 31.12.2012 asti), Kalmar (Terminals 31.12.2012 asti) ja Hiab (Load Handling 31.12.2012 asti).
Lisäksi Bulk Handling -liiketoiminta siirrettiin MacGregor-liiketoiminta-alueesta Kalmar-liiketoiminta-alueeseen 1.1.2013 alkaen. Vuosien 2011 - 2012 segmenttitiedot on oikaistu vastaavasti.

__________________ 

Lokakuussa 2011 Cargotec ilmoitti suunnitelmistaan vauhdittaa strategisten hankkeiden toteutusta muuttamalla toimintamalliaan. Industrial & Terminal -liiketoiminta-alue jaettiin 1.1.2012 alkaen kahdeksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi: Terminals ja Load Handling. Cargotecin Supply-organisaatio jaettiin osaksi uusia liiketoiminta-alueita.
Liiketoiminta-alueisiin Marine ja Services ei tullut muutoksia. Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2012 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: Marine, Terminals ja Load Handling. Vertailuluvut julkistetaan ennen Q1/2012 raportointia.

__________________

Cargotec ilmoitti kesäkuussa 2009 Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden toimintojen yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauksena muodostettiin kaksi liiketoiminta-aluetta: Industrial & Terminal, joka sisältää aikaisemmat Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet, ja Marine, joka sisältää aikaisemman MacGregor-liiketoiminta-alueen.

Konsernin taloudellisessa raportoinnissa on 1.1.2010 alkaen kaksi raportointisegmentttiä: Industrial & Terminal ja Marine. Näistä raportointisegmenteistä Cargotec julkistaa tiedot vuosineljänneksittäin saaduista tilauksista, tilauskannasta, liikevaihdosta, liikevoitosta sekä henkilömäärästä. Kolmas liiketoiminta-alue, Services, sisältyy taloudellisessa raportoinnissa näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin. 

Segmenttiraportoinnin lisäksi Cargotec julkistaa edelleen vuosineljänneksittäin liikevaihdon ja henkilömäärän maantieteellisten alueiden mukaisesti, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Amerikat sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.

Vuoden 2010 ensimmäinen, 29.4.2010 julkaistava osavuosikatsaus, laaditaan uusien raportointisegmenttien mukaisesti. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen raporointi vuosilta 2007-2009 on muutettu uudistusta vastaavaksi. Vertailuluvut löytyvät oheisssa olevan linkin kautta.

Cargotec listautui NASDAQ OMX Helsinkiin 1.6.2005, ja yhtiön ensimmäinen virallinen tilikausi oli 1.6.-31.12.2005. Tilintarkastamattomat pro forma -vertailutiedot esitetään niiltä kausilta, joilta ei ole olemassa virallista vertailutietoa.

Yhtiön arvioinnin helpottamiseksi pro forma -informaatio esitetään Cargotecin listautumishetken liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Näin ollen keväällä 2005 hankittu MacGregorin laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on sisällytetty kaikkien vertailukausien pro forma -lukuihin niin kuin hankinta olisi tapahtunut jo ennen esitettäviä kausia. Pro forma -luvut perustuvat IFRS-laskentaperiaatteisiin, ja Cargotecin virallisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on noudatettu soveltuvin osin. IFRS 3:n mukainen MacGregorin hankinnan lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus on huomioitu virallisessa tuloksessa 1.6.2005 alkaen. Pro forma -luvuissa vaikutus on huomioitu oman pääoman oikaisuna. Pro forma -laatimisperiaatteet listautumista edeltävältä ajalta ovat nähtävissä Cargotecin listalleottoesitteestä.

MEUR Pro forma
1-12/2005
Pro forma
1-12/2004
Saadut tilaukset 2 384,9 2 337,3
Tilauskanta 1 256,9 1 218,5
Liikevaihto​ 2 357,9 1 900,4
Liikevoitto 179,4* 123,9
Liikevoitto, % 7,6* 6,5
Laimentamaton tulos/osake, EUR 1,90* 1,20
     
Liiketoiminnan rahavirta 194,1 157,5
Nettokäyttöpääoma 206 183
     
Oma pääoma/osake, EUR 11,93 10,17
Omavaraisuusaste, % 46,2 42,2
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 43,0
Oman pääoman tuotto, % 19,2 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,9 12,9

* ilman 15,4 miljoonan euron myyntivoittoa Consoliksesta