menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

17.01.2008

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29. helmikuuta 2008 klo 10 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 9.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut asiat:
 
1.        Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2007
 
2.        Tilintarkastuskertomus
 
3.        Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
4.         Voitonjako
Hallituksen voitonjakoehdotus julkistetaan 31.1.2008.
 
5.        Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
6.         Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja ettei varajäseniä valita.
 
7.         Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan, eli puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
 
8.         Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue sekä uutena jäsenenä oikeustieteen lisensiaatti, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos.  Lisätietoja uudesta jäsenestä on saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.
 
9.        Tilintarkastajien lukumäärä
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.
 
10.      Tilintarkastajien palkkiot
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
11.      Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
12.    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.
 
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat vuosien 2005-2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 
Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
13.      Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
14.      Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:
 
 •        poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §)
 •        täsmennetään ja muutetaan osakeantia koskevat määräykset vastamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 3 §)
 •        muutetaan osakelajien osinkoeron määrittely (uusi 3 §)
 •        poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 4 §)
 •        muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa (uusi 7 §)
 •        muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevia määräyksiä siten, että kirjoitetaan kutsuaika auki (uusi 10 §)
 •        muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia ja lisätään määräys siitä, että mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja (uusi 12 §)
 •  
  Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
   
  Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 31.1.2008 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Cargotecin vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan viikolla 6 yhtiön internetsivuilla ja postitetaan osakkeenomistajille viikolla 7.
   
  Osallistumisoikeus
   
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 19. helmikuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 25. helmikuuta 2008.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 19. helmikuuta 2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
   
  Ilmoittautuminen
   
  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 25. helmikuuta 2008 klo 16.00 mennessä joko
   
 •        Cargotecin internetsivujen kautta www.cargotec.fi,
 •        kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 HELSINKI,
 •        faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
 •        puhelimitse numeroon 0204 55 4284.
 •  
  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 25. helmikuuta 2008.
   
  Helsingissä 16. tammikuuta 2008
   
  HALLITUS
   
   
   
  Lähettäjä:
  Cargotec Oyj
   
  Kari Heinistö
  varatoimitusjohtaja
   
  Eeva Mäkelä
  sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
   
  Antti Lagerroosin CV ja kuva ovat saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi
   
  Cargotec on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa, satamissa, terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa. Konsernin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on markkinajohtajan asema, ja ne tunnetaan asiakkaiden keskuudessa kaikkialla maailmassa. Cargotecin liikevaihto on 2,8 miljardia euroa. Konsernilla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa lähes 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
   
  Mitä mieltä olet sivustosta?