menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2018: Vahva vuosi saaduissa tilauksissa, tulos jäi tavoitteestamme

08.02.2019

CARGOTEC OYJ,TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018, 8.2.2019 KLO 8.30

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2018: Vahva vuosi saaduissa tilauksissa, tulos jäi tavoitteestamme

 • Kalmarin saadut tilaukset ja liikevoitto kasvoivat

 • Hiabin kysyntä jatkui vahvana, mutta liikevoitto laski

 • MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat, mutta markkinaympäristö oli edelleen haastava

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun
tilinpäätökseen 2018.

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti: Saatujen tilausten kehitys jatkui vahvana

 • Saadut tilaukset kasvoivat 26 prosenttia ja olivat 991 (784) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 995 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 910 (886) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 243 (238) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 60,9 (54,7) miljoonaa euroa eli 6,7 (6,2) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 2 prosenttia ja oli 73,5 (72,0) miljoonaa euroa eli 8,1 (8,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 86,0 (112,4) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 34,1 (27,7) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,42) euroa.

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti: Tilaukset kasvoivat, tulos jäi edellisvuotta matalammaksi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 3 756 (3 190) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 3 304 (3 250) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 932 (907) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 190,0 (222,1) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 53,8 (36,5) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 6 prosenttia ja oli 243,8 (258,6) miljoonaa euroa eli 7,4 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 125,8 (253,5) miljoonaa euroa.

 • Tilikauden tulos oli 108,0 (132,7) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 1,66 (2,05) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskun taustalla oli etenkin vuoden 2018 toisella neljänneksellä kirjattu Jiangsu Rainbow Heavy Industries -osakkuusyhtiön arvonalentumistappio, joka oli suuruudeltaan 30 miljoonaa euroa.

 • Hallitus ehdottaa 19.3.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,09 euroa kutakin A-sarjan ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019. A-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin 0,55 euron ja 0,54 euron erissä. Ulkona oleville B-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin kahdessa 0,55 euron erässä.

Vuoden 2019 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Uusi vaihtoehtoinen tunnusluku - Vertailukelpoinen liikevoitto

Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. 1.1.2019 alkaen Cargotec korvaa taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun "liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja" tunnusluvulla "vertailukelpoinen liikevoitto". Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 on 242,1 (2017: 258,6) miljoonaa euroa.

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa vuoden 2018 alusta uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia. Uudet laskentastandardit on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.3.2018.

MEUR Q4/18 Q4/17 Muutos 2018 2017 Muutos
Saadut tilaukset 991 784 26 % 3 756 3 190 18 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 254 221 15 % 984 896 10 %
Tilauskanta kauden lopussa 1 995 1 566 27 % 1 995 1 566 27 %
Liikevaihto 910 886 3 % 3 304 3 250 2 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 243 238 2 % 932 907 3 %
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 47 45 3 % 147 152 -4 %
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
32 % 32 %   33 % 33 %  
Liikevoitto 60,9 54,7 11 % 190,0 222,1 -14 %
Liikevoitto, % 6,7 % 6,2 %   5,8 % 6,8 %  
Liikevoitto** 73,5 72,0 2 % 243,8 258,6 -6 %
Liikevoitto**, % 8,1 % 8,1 %   7,4 % 8,0 %  
Tulos ennen veroja 52,2 47,0 11 % 161,1 189,2 -15 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 86,0 112,4 -23 % 125,8 253,5 -50 %
Kauden tulos 34,1 27,7 23 % 108,0 132,7 -19 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,53 0,42 25 % 1,66 2,05 -19 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 625 472 33 % 625 472 33 %
Nettovelkaantumisaste, % 43,8 % 33,1 %   43,8 % 33,1 %  
Korollinen nettovelka / EBITDA*** 2,3 1,6   2,3 1,6  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), annualisoitu, % 8,0 % 9,6 %   8,0 % 9,6 %  
Henkilöstö kauden lopussa 11 987 11 251 7 % 11 987 11 251 7 %

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva  tilauskanta luo hyvän pohjan vuodelle 2019

Vuosi 2018 oli meille Cargotecissa kaksijakoinen. Tilaukset kasvoivat vahvasti kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mutta jäimme tavoitteestamme parantaa tulosta edellisvuoden tasosta. Kalmarin liikevoitto parani, mutta heikompi tulos Hiabissa ja MacGregorissa johti konsernitasolla edellisvuotta matalampaan liikevoittoon. Vaikka Hiabin laitteiden ja palvelujen kysyntä jatkoi vahvaa kasvuaan, sen liikevoitto laski etenkin Yhdysvaltain dollarin heikennyttyä suhteessa euroon sekä toimitusketjuun liittyvien haasteiden ja niihin liittyvien lisäkustannusten vuoksi. MacGregorin markkinaympäristö oli edelleen haastava, minkä seurauksena sen liikevaihto ja liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laskivat. Kalmarin liikevoitto parani tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta.

Kalmar sai vuoden aikana useita tilauksia edistyksellistä automaatioteknologiaa hyödyntävistä ratkaisuista. Etenimme oikeaan suuntaan myös ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen osalta. Strategiamme mukaisesti panostamme jatkossakin digitalisaatioratkaisujen kehittämiseen. Uskomme, että konttienkäsittelyn arvoketjua voidaan vielä merkittävästi tehostaa, ja haluamme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään nämä mahdollisuudet täysimääräisesti.

Myös huoltoliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein sen liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018. Tavoitteemme on kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nykyisestä noin 1,1 miljardista eurosta 1,5 miljardiin euroon seuraavan 2-4 vuoden aikana. Digitaalisuutta hyödyntävät huoltomuodot nousevat tarjoomassamme entistä vahvemmin esiin perinteisten huoltomenetelmien rinnalle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingon nostamista 1,10 euroon. Tämä olisi jo viides perättäinen vuosi, kun osinkomme nousee aiempaan vuoteen verrattuna. Vaikka tuloksemme jäi edellisvuotta alhaisemmaksi, on tilauskantamme nyt 27 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Tämä antaa meille hyvät lähtöasetelmat alkaneelle vuodelle. Olemme sitoutuneita jatkamaan Cargotecin kehittämistä hyvästä yhtiöstä erinomaiseksi yhtiöksi, ja osana sitä jatkamme kilpailukykymme terävöittämistä ja tuottavuutemme parantamista.

 

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/18 Q4/17 Muutos 2018 2017 Muutos
Kalmar 450 369 22 % 1 919 1 555 23 %
Hiab 357 289 24 % 1 259 1 116 13 %
MacGregor 184 126 46 % 580 521 11 %
Sisäiset tilaukset 0 0   -1 -2  
Yhteensä 991 784 26 % 3 756 3 190 18 %


Tilauskanta

MEUR 31.12.2018 31.12.2017 Muutos
Kalmar 1 012 786 29 %
Hiab 453 300 51 %
MacGregor 530 481 10 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 995 1 566 27 %


Liikevaihto

MEUR Q4/18 Q4/17 Muutos 2018 2017 Muutos
Kalmar 444 465 -5 % 1 618 1 598 1 %
Hiab 318 280 13 % 1 149 1 084 6 %
MacGregor 149 141 5 % 538 571 -6 %
Sisäinen myynti -1 -1   -2 -2  
Yhteensä 910 886 3 % 3 304 3 250 2 %


Liikevoitto

MEUR Q4/18 Q4/17 Muutos 2018 2017 Muutos
Kalmar 47,1 40,0 18 % 138,1 126,6 9 %
Hiab 34,4 39,9 -14 % 133,8 157,0 -15 %
MacGregor -7,3 -5,1 -44 % -4,2 -5,2 19 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -13,2 -20,1 34 % -77,7 -56,3 -38 %
Yhteensä 60,9 54,7 11 % 190,0 222,1 -14 %


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q4/18 Q4/17 Muutos 2018 2017 Muutos
Kalmar 51,0 42,8 19 % 143,6 133,1 8 %
Hiab 34,9 39,9 -13 % 134,5 157,2 -14 %
MacGregor -3,0 1,2 < -100 % 0,1 10,6 -99 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,4 -12,0 21 % -34,4 -42,2 19 %
Yhteensä 73,5 72,0 2 % 243,8 258,6 -6 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 8.2.2019 klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 029318. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?