menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Finanssivalvonta on hyväksynyt Cargotecin osittaisjakautumista ja Kalmarin listautumista koskevan esitteen

22.05.2024


CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.5.2024 KLO 14.30

Finanssivalvonta on hyväksynyt Cargotecin osittaisjakautumista ja Kalmarin listautumista koskevan esitteen

Cargotec Oyj (“Cargotec”) tiedotti 1.2.2024 Cargotecin osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (“Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Cargotecin varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Kalmar-liiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Kalmar-liiketoiminta-aluetta, siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Kalmar Oyj:lle (“Kalmar”) (“Jakautuminen”). Cargotecin hallitus on ehdottanut, että Cargotecin 30.5.2024 pidettävä varsinainen yhtiökokous (“Varsinainen yhtiökokous”) hyväksyisi Jakautumissuunnitelman ja päättäisi Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisen täytäntöönpano, joka edellyttää muun muassa Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntää, odotetaan tulevan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin arviolta 30.6.2024, ja kaupankäynnin Kalmarin B-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla 1.7.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Finanssivalvonta on tänään 22.5.2024 hyväksynyt Cargotecin Kalmarin puolesta laatiman suomenkielisen jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee Jakautumista ja Kalmarin B-sarjan osakkeiden hakemista otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle (“Esite”). Esite, Esitteen englanninkielinen käännös ja Esitteen tiivistelmän ruotsinkielinen käännös tulevat olemaan saatavilla arviolta 23.5.2024 alkaen Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa https://www.cargotec.com/fi/jakautuminen ja pääkonttorilla osoitteessa Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki. Lisäksi Esite ja sen englanninkielinen käännös tulevat olemaan saatavilla painettuna versiona Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 23.5.2024 alkaen.

Esite sisältää seuraavia aiemmin julkistamattomia tietoja Kalmariin liittyen:

Kalmarin tavoitteet

Cargotecin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

 • Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;
 • 15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;
 • Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuotto;

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

 • Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella1;
 • Velkaantuneisuus2 (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2x;
 • 30–50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde.

Taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta tuloskehityksestä. Kalmarin toteutunut tulos voi poiketa merkittävästi näistä tulevaisuutta koskevista lausumista tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta monien eri tekijöiden johdosta.

Kalmarin strategia

Kalmarin visio on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa, liikuttaen hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti. Kalmar keskittyy auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan niiden kestävyys- ja tuottavuustavoitteita tehokkaiden ja päästöttömien laitteiden valikoimansa, laajan palvelutarjoomansa ja vankan toimialakokemuksensa avulla. Kalmarin toimiala ja asiakkaat kohtaavat erilaisista megatrendeistä lähtöisin olevia paineita, jotka kiihdyttävät koko alan uudistumista. Kalmar on sitoutunut vastaamaan tähän paineeseen ratkaisemalla asiakkaiden kohtaamia haasteita, joista merkittävimpiä ovat:

 • Turvallisuus
 • Tuottavuus
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen
 • Muuttuva logistiikkaympäristö
 • Työvoimapula
 • Älykkäät toiminnot

Vastatakseen näihin haasteisiin Kalmar keskittyy seuraavaan kolmeen strategiseen alueeseen:

 • Vastuullisiin innovaatioihin investoiminen: Kalmar keskittyy investoimaan vastuullisiin innovaatioihin päästöttömissä ja sähköisissä laitteissa sekä kuljettaja-avusteisissa ja autonomisissa laitteissa, joiden data-, digitaali- ja tekoälyominaisuudet mahdollistavat käyttöajan maksimoinnin ja tuottavuuden lisäämisen, millä on potentiaalia vähentää elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.
 • Palveluliiketoiminnan kasvattaminen: Palveluissa Kalmar on lähellä asiakkaita ympäri maailman, mitä Kalmar pitää selvänä kilpailuetuna. Kalmar näkee merkittävää potentiaalia kasvaa palveluiden myynnissä sen laajan asennetun laitekannan, maailmanlaajuisen huoltoasentajien verkoston sekä ainutlaatuisen toimialakokemuksen ansiosta, joka sillä on sen merkittävän kokoisesta maailmanlaajuisesta verkkoon liitetystä laitekannasta.
 • Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen: Kalmar pyrkii kehittämään tuottavuutta ja rahavirran tuottamista voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille. Tuottavuuden suunnitellaan syntyvän kaupallisen ja operatiivisen suorituskyvyn toimenpiteillä, jotka sisältävät aktiivista hinnoittelunhallintaa ja toimitusketjujen ja prosessien optimointia sekä jatkuvalla keskittymisellä kilpailukykyisten toimintakustannusten tasoon.

Kalmarin keskeiset vahvuudet

Cargotecin johdon näkemyksen mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat Kalmarin keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

Yksi johtavista globaaleista toimijoista houkuttelevalla, liiketoimintakriittisen raskaiden materiaalien käsittelyn markkinalla

Kalmarilla on johtava asema raskaiden materiaalien käsittelyn markkinalla.3 Johdon näkemyksen mukaan Kalmarin vahva asema perustuu tunnetun brändin lisäksi siihen, että Kalmar on läsnä asiakkaan liiketoimintakriittisessä raskaiden materiaalien käsittelyssä ja että se pystyy vastaamaan asiakkaidensa tehokkuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviin tarpeisiin. Johto uskoo, että Kalmar tulee hyötymään toimialan muutoksesta, joka tulee luomaan kysyntää uusissa käyttökohteissa ja markkinasegmenteissä sekä sähköistetyissä ja autonomisissa että käyttäjää avustavissa laitteissa.

Pitkäaikainen kumppani asiakkaille vahvan vaikutuksen aikaansaamiseksi

Kalmar katsoo, että sen asiakkaat, jotka toimivat raskaiden materiaalien käsittelyn tarpeisiin keskittyvillä toimialoilla, etsivät jatkuvasti uusia keinoja tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, käyttöajan optimoimiseksi, turvallisemman työympäristön mahdollistamiseksi, vastuullisuuden kehittämiseksi ja toimintojen päästöjen vähentämiseksi, jotka yhdessä johtavat matalampiin elinkaaren aikaisiin kokonaiskustannuksiin. Kalmar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan näitä tavoitteita sen kehittyneillä ratkaisuilla ja kumppanuusmallilla. Kalmar ei ole menettänyt yhtäkään 20 suurimmasta asiakkaastaan vuodesta 2016 lähtien4 ja on saanut asiakkailtaan lisätilauksia liittyen sen sähköistettyyn tarjoomaan. Läheisten asiakassuhteiden ja yli 1 300 huoltoasentajan maailmanlaajuista verkostoa sekä läsnäoloa yli 120 maassa5 hyödyntämällä Kalmar pystyy auttamaan ja tukemaan asiakkaitaan Kalmar-laitteiden käytön optimoinnissa.

Valmiudet kasvaa tuomalla toimialalle sähköistettyjä, älykkäitä ja vastuullisia ratkaisuja

Markkinoiden siirtymän kohti sähköistymistä odotetaan olevan Kalmarin kannalta erittäin suotuisaa. Kalmarin asiakkaista 63 prosenttia kertoo suunnittelevansa investointeja päästöttömiin tai vähäpäästöisiin raskaiden materiaalien käsittelylaitteisiin vuoteen 2028 mennessä. Johdon näkemyksen mukaan Kalmar on yksi johtavista toimijoista sähköisissä laitteissa erityisesti keskiraskaissa ja raskaissa sähköisissä haarukkatrukeissa ja konttilukeissa, ja lisäksi Kalmarilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä raskaiden materiaalien käsittelyn toimialalla käynnissä olevasta siirtymästä kohti sähköistettyjä ja kestäviä ratkaisuja.

Merkittävä potentiaali palveluiden kasvattamisessa laajan asennetun laitekannan ja innovaatiopohjaisen tarjooman kautta

Johto uskoo, että palvelutarjoomaan keskittyminen hyödyttää Kalmaria palveluliiketoiminnan tuottavuus- ja kasvupotentiaalin ansiosta. Kalmarilla on aktiivinen ja kasvava 65 000 laitteen maailmanlaajuinen laitekanta, josta yli 13 000 laitetta on liitetty tiedonkeruuverkkoon, sekä yli 1 300 huoltoasentajan verkosto. Tämä mahdollistaa Kalmarille olemassa olevan laitekannan potentiaalin maksimoimisen samalla kun uudet palvelut ja liiketoimintamallit sekä käynnissä olevaan sähköistymiseen liittyvät uudet palvelut luovat kasvua.

Liiketoiminnan suorituskykyä kehittämällä tähdätään parhaaseen mahdolliseen kaupalliseen suorituskykyyn sekä kustannustehokkuuteen

Kalmar on keskittynyt kasvattamaan toimintojensa tehokkuutta jatkuvan tuoteportfolion hallinnan ja käynnissä olevien kaupallisten ja operatiivisten suorituskyvyn toimenpiteiden yhdistelmällä. Tähän pyritään esimerkiksi tuotteiden kustannusten optimoinnilla, hinnoittelun hallinnalla, toimitusketjun kehittämisellä, prosessinkehitystoimilla ja kustannussäästötoimilla.

Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa merkittävän liikevaihdon kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin

Kalmar on sitoutunut kestävään ja kannattavaan kasvuun. Kalmar on viime vuosina onnistunut kasvamaan markkinoita vahvemmin, mikä on myös tukenut korkeampaa kannattavuutta. Kalmarin vahva taloudellinen asema on sen kevyeen taserakenteeseen perustuvan liiketoimintamallin ansiota, sillä suurin osa toiminnoista perustuu kokoonpanoon keskittyvään tuotantomalliin, jossa vain valikoidut keskeiset komponentit valmistetaan sisäisesti.

Lisätietoja Kalmarin strategiasta ja keskeisistä vahvuuksista esitetään Esitteessä.

Tulevaisuudennäkymät

Tämä kohta Tulevaisuudennäkymät” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kyseiset lausumat eivät ole takeita Kalmarin tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Kalmarin toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävästä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta johtuen monista tekijöistä. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin tulee suhtautua varauksella.

Kalmarin alla oleva tilintarkastamaton ohjeistus on laadittu niin, että (i) se on verrattavissa Kalmarin historiallisiin carve-out -taloudellisiin tietoihin ja (ii) se on yhdenmukainen Kalmarin carve-out-tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa.

Kalmarin alla oleva ohjeistus perustuu muun muassa hallituksen arvioihin ja oletuksiin tilauskertymänäkymistä, asiakkaiden aktiivisuudesta ja marginaaliarvioista, toiminnan työmäärästä, kustannusarvioista ja muista vastaavista seikoista. Keskeisiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin Kalmar pystyy vaikuttamaan, ovat esimerkiksi hinnoittelu, sen oman toiminnan tehokkuus ja laajuus, tuotteiden ja palveluiden laatu, tutkimus- ja kehitystoiminta, uudet tuotteet ja palvelut, henkilöstön asiantuntemus, kyky ja resurssit luoda onnistuneita alihankkija- ja toimittajasuhteita sekä kyky ennakoida kysynnän muutoksia sekä vastata näihin. Kalmarin vaikutuspiirin ulkopuolella olevia tekijöitä ovat muun muassa asiakkaiden ostopäätösten ajankohdat, asiakkaiden aktiivisuus ja kysyntä, inflaatio raaka-aineiden hinnoissa ja alihankinnassa, komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus, kilpailijoiden toiminta, yleinen talouskehitys, luottamus Kalmarin laitteisiin ja palveluihin sekä alihankkijoiden tai toimittajien laatu, saatavuus, toimitusaikataulut ja hinnat. Kalmarin ohjeistukseen liittyy seuraavia epävarmuustekijöitä, jotka voivat muuttaa ohjeistuksen lopputulosta olennaisesti: tilauskertymien kehittyminen, asiakkaiden aktiivisuuden muutokset, asiakkaiden investointipäätökset ja niiden viivästyminen, tilauskannan ja marginaalien muutokset, kustannusarvioiden muuttuminen, palveluliiketoiminnan kehittyminen ja yleisen taloustilanteen muutokset.

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Cargotecin 1.2.2024 julkistaman tulosohjeistuksen mukaan Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioidaan6 olevan yli 11 prosenttia. Kalmar arvioi, että Jakautumisen jälkeen itsenäisenä yhtiönä toimimisesta aiheutuvilla kuluilla on sille noin 1–2 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan tulokseen nähden vuositasolla. Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 13,5 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tietyt Kalmarin tilintarkastamattomattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Esitteeseen sisältyvät tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot (“Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”) havainnollistavat Jakautumisen vaikutusta Kalmarin carve-out -taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Esite sisältää myös komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisen riippumattoman toimeksiannon suorittajan varmennusraportin Esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta.

Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut 1.1.2023. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2024 kuvaa Jakautumisen vaikutusta ikään kuin se olisi tapahtunut tuona päivänä.

Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat Jakautumisen hypoteettista vaikutusta, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna päivänä eivätkä ne näin ollen edusta Kalmarin todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei myöskään ole ennakoida Kalmarin liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa tulevana ajankohtana eivätkä ne edusta Kalmarin toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.

Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyt pro forma -liiketoiminta-aluetiedot on laadittu havainnollistamaan Kalmarin Jakautumisen jälkeistä kahta raportoitavaa segmenttiä Laitteet ja Palvelut sekä Muut-toiminnot. Kalmar tulee ensisijaisesti raportoimaan liiketoiminta-alueensa tulokset käyttämällä liikevoittoa ja vertailukelpoista liikevoittoa.

Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -perusteiset tilintarkastamattomat tunnusluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla:

Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1.31.3.2024 tai 31.3.2024 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta
Liikevaihto yhteensä................................................ 439,1 2 049,6
Liikevaihto, Laitteet.................................................. 303,1 1 441,5
Liikevaihto, Palvelut................................................ 136,0 567,1
Käyttökate (EBITDA).............................................. 67,7 261,1
Liikevoitto................................................................ 54,0 203,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta................................. 12,3 % 9,9 %
Liikevoitto, Laitteet................................................... 39,3 201,8
Liikevoitto, Palvelut................................................. 22,8 95,6
Vertailukelpoinen liikevoitto..................................... 54,0 255,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta..... 12,3 % 12,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, Laitteet....................... 39,3 201,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, Laitteet, % liikevaihdosta                    13,0 % 14,0 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, Palvelut..................... 22,8 95,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, Palvelut, % liikevaihdosta                   16,7 % 16,9 %
Kauden tulos........................................................... 36,9 152,4
Kauden tulos, % liikevaihdosta............................ 8,4 % 7,4 %
Osakekohtainen tulos, euroa.................................. 0,57 2,37
Vertailukelpoinen kauden tulos............................... 36,9 193,4
Vertailukelpoinen kauden tulos, % liikevaihdosta 8,4 % 9,4 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, euroa...... 0,57 3,01
Varat yhteensä........................................................ 1 704,0  
Oma pääoma.......................................................... 526,1  
Korollinen nettovelka............................................... 145,0  
Korollinen nettovelka / käyttökate........................... 1,79  
Nettovelkaantumisaste, % .................................. 27,6 %  

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on otettu kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi.

Tietyt Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot

Esite sisältää Kalmarin tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomia carve-out -taloudellisia tietoja 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot on otettu tämän tiedotteen liitteeksi.

Kalmarin carve-out-tilinpäätökset 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, KHT Heikki Ilkan toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.

Kalmarin carve-out-tilinpäätökset 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta on laadittu yhdistelemällä carve-out-perusteisesti käyttäen Cargotecin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin sisältyneet Kalmarin liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve-out -taloudelliset tiedot 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä carve-out-perusteisesti käyttäen Cargotecin tilintarkastamattomiin konsernin taloudellisiin osavuositietoihin sisältyneet Kalmarin liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve-out-tilinpäätökset sisältävät kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tiettyihin keskitetysti tuotettujen palveluiden kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimusjärjestelyihin, jaettuihin hyödykkeisiin, kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin kohdistuksiin, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.

Kalmarin carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja niissä on otettu huomioon tilintarkastettujen, 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta laadittujen carve-out-tilinpäätösten Liitetiedon 1 kohdassa “Tausta ja laatimisperiaatteet” kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Kalmarille kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Kalmarin tilintarkastamattomat carve-out -taloudelliset tiedot 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve-out-vertailutiedot 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardia noudattaen ja ottaen huomioon edellä kuvatut carve-out-periaatteet.

Näin ollen Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen Kalmarin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen yhtiö ja jos se olisi esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyiltä jaksoilta. Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä osoita, millaiset Kalmarin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tietyt Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot, jotka on johdettu Esitteestä:

  1.1.–31.3. 31.12. päättyneeltä tilikaudelta
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu 2024 2023 2023 2022 2021
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Yhdistelty tuloslaskelma          
Liikevaihto yhteensä................ 439,1 485,3 2 049,6 1 942,8 1 512,2
Liikevoitto................................. 45,8 55,9 240,2 118,3 320,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta.. 10,4 11,5 11,7 6,1 21,2
Vertailukelpoinen liikevoitto..... 53,9 56,3 254,7 168,9 100,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta ....................... 12,3 11,6 12,4 8,7 6,6
Kauden tulos............................ 33,4 44,9 193,8 92,6 261,5
Kauden tulos, % liikevaihdosta.............................................. 7,6 9,3 9,5 4,8 17,3
Yhdistelty tase          
Varat yhteensä......................... 1 866,9 1 965,2 1 846,1 1 904,5 1 759,7
Sijoitettu oma pääoma............. 868,0 923,3 818,2 853,0 776,0
Yhdistelty rahavirtalaskelma          
Liiketoiminnan rahavirta.......... 84,0 -11,5 221,3 162,0 72,8
Investointien rahavirta............. -9,0 -9,9 -43,3 -13,6 347,5
Rahoituksen rahavirta.............. -75,0 9,1 -193,7 -150,8 -387,5

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) Liikevaihto – myytyjä suoritteita vastaavat kulut – myynnin ja markkinoinnin kulut – tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut – hallinnon kulut – uudelleenjärjestelykulut + liiketoiminnan muut tuotot – liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Liikevoittoa käytetään liiketoiminnan kannattavuuden mittaamiseen. Tunnusluku kuvaa toiminnan kannattavuutta ennen rahoituseriä ja veroja.
Vertailukelpoinen liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta) Liikevoitto ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoista liikevoittoa käytetään liiketoiminnan tuloskehityksen seurannassa, ennustamisessa ja tavoiteasetannassa. Tunnusluku lasketaan oikaisemalla liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jolloin se parantaa toiminnan kannattavuuden vertailtavuutta eri kausien välillä.
Uudelleenjärjestelykulut ja muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät (MEUR) Vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja integraatioon liittyvät kulut, Cargotecista suunniteltuun osittaisjakautumiseen liittyvät kulut ja siihen liittyvät listautumiskulut, omaisuuserien arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset sekä kulut, jotka liittyvät edellä mainittuihin eriin. Käytetään osatekijänä tunnusluvun Vertailukelpoisen liikevoiton laskennassa.

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan tämän pörssitiedotteen lisäksi koko Esitteeseen.
Cargotecin ja Kalmarin neuvonantajat

Jakautumisessa ja Kalmarin listautumisessa taloudellisina neuvonantajina toimivat Goldman Sachs International, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja BNP PARIBAS, neuvonantajana eriyttämiseen, veroasioihin, yhtiörakenteen strukturointiin ja taloudelliseen raportointiin liittyen toimii PricewaterhouseCoopers Oy, oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Suomen lakiin liittyen ja Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP Yhdysvaltain lakiin liittyen ja viestinnällisenä neuvonantajana toimii Miltton Oy.

Pääomamarkkinapäivä

Cargotec järjestää Kalmariin keskittyvän pääomamarkkinapäivän 29.5.2024. Lisätietoa on saatavilla ja rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa www.cargotec.com/fi/sijoittajat/tapahtumat/paaomamarkkinapaiva-2024.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 40 502 4697

Aki Vesikallio, Sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec puh. +358 40 729 1670

Liitteet:

 • Kalmarin tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot;
 • Kalmarin tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastuskertomus;
 • Kalmarin tilintarkastamattomat carve-out -taloudelliset tiedot 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.

Kalmar lyhyesti

Kalmarin visio on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa, liikuttaen hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti. Kalmar tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii yli 120 maassa maailmanlaajuisesti, yhtiön carve-out-perusteinen liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä noin 2,1 miljardia euroa, ja se työllisti 31.3.2024 carve-out-perusteisesti noin 5 000 henkilöä. www.kalmar.fi

Cargotec lyhyesti

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia, ja se työllistää noin 11 300 henkilöä. www.cargotec.fi
Huomautus

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei kyseisiä arvopapereita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, tai ellei niitä ole vapautettu Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai ellei niitä tarjota tai myydä transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Kalmarin osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt Jakautumista tai tämän tiedotteen tai Esitteen sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. Cargotec tai Kalmar eivät aio rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Taloudelliset neuvonantajat työskentelevät Jakautumisessa Cargotecin eikä kenenkään muun lukuun eivätkä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Cargotecille asiakassuojan tarjoamisesta tai Jakautumiseen tai muihin asioihin liittyvien neuvojen antamisesta.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää Yhdysvaltain arvopaperilain kohdan 27A ja Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) kohdan 21E tarkoittamia tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien odotettuja tavoitteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin ja jotka eivät ole takeita tulevasta tuloksesta. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, mukaan lukien suunniteltuun Jakautumiseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä riskejä, Kalmarin toimialaan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä riski siitä, että Kalmarin todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa olennaisesti (ja olla negatiivisempi kuin) tässä tiedotteessa kuvatut tai esitetyt tulevien jaksojen odotetut tulokset tai tavoitteet. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat tämänhetkisiä, perusteltavissa olevia tietoja, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Ellei laissa toisin edellytetä, Cargotec ei ole velvollinen päivittämään tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskevaan lausumaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ilmenneiden uusien tietojen tai tapahtumien perusteella tai muusta syystä, tai ottamaan niissä huomioon odottamattomia tapahtumia. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukijoiden tulee tutustua Esitteen osioon ”Riskitekijät” sekä Kalmarin liiketoimintakuvaukseen osiossa ”Kalmarin liiketoiminta ” laajempaa kuvausta varten riskeistä ja tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa meihin, Jakautumiseen ja/tai Kalmariin.1 Suunnitelma noudattaa Science Based Targets -aloitetta (tavoitteelle tullaan hakemaan vahvistusta).

2 Sisältäen IFRS 16.

3 Lähde: KPMG:n markkinatutkimus (laitemarkkinaa koskevilta osin). Kalmar on yksi markkinajohtajista terminaalitraktoreissa, konttilukeissa, konttitarttujissa ja konttikurottajissa sekä tyhjien konttien käsittelylaitteissa, sekä yksi johtavista toimijoista keskiraskaissa ja raskaissa haarukkatrukeissa laitemäärällä mitattuna (vuosien 2022–2023 keskiarvo) sekä vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen varaosamyynnin 29 prosentin markkinaosuuden perusteella.

4 Kalmarin asiakkaat, jotka ovat tehneet ainakin yhden tilauksen vuodessa vuodesta 2016 lähtien (kriteerinä vuotuisesti toistuvat tilaukset).

5 Sisältäen Kalmarin jälleenmyyjät.

6 Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan vuoden 2024 kannattavuusnäkymät on esitetty Cargotecin vuonna 2023 käytössä olleiden ulkoisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti.


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?