menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

23.03.2023

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23. MAALISKUUTA 2023 KLO 14.25

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,34 euroa kutakin A-sarjan ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan 4.4.2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen valittiin uudelleen Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen ja Kaisa Olkkonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Raija-Leena Hankonen-Nybom, Tapio Kolunsarka ja Ritva Sotamaa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 55 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana neljännesvuosittain, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen seuraavasti: (i) Muutetaan 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja(t) valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. (ii) Lisätään 12 §:ään: Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). (iii) Poistetaan 12 §:stä: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?