menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi aliedustetun sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa  23.3.2023 valittiin hallituksen jäseniksi Jaakko Eskola, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Tapio Kolunsarka, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen ja Ritva Sotamaa. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jaakko Eskolan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteerinä toimii Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Maaliskuussa 2023 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon Ilkka Herlinin yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi hänet edelleen riippumattomaksi yhtiöstä.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tilapäisen jakautumisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. Vuonna 2023 perustettiin tilapäinen jakautumisvaliokunta suunnitellun itsenäisen Kalmarin listautumisvalmisteluiden tueksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta valmistelee yhtiön toimielinten, eli hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee vuosittain hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä. Valiokunta valmistelee konsernin palkitsemisperiaatteet ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä seuraa niiden toteumia ja toimivuutta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin paitsi silloin, kun käsiteltävät asiat koskevat heitä.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Jaakko Eskola ja jäseninä Ilkka HerlinTeresa Kemppi-Vasama ja Ritva Sotamaa. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Jaakko Eskola

S. 1958, DI, vuorineuvos

 

Hallituksen puheenjohtaja 2022–, jäsen 2021–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Jakautumisvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj 2015–2021,
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2015;
Johtaja, Marine Solutions 2006–2015;
Johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Development & Financial Services Oy 1998–2005

Hallituksen puheenjohtaja:
Enersense International Oyj, 2021–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2022–, varapuheenjohtaja 2021
Teknologiateollisuus r.y. 2022–
Suominen Oyj, 2021–2024

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Valmet Oyj, 2022–

Hallituksen jäsen:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, 2022–

 

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

 

Hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, puheenjohtaja 2005–2022
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Raija-Leena Hankonen-Nybom

s. 1960, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto

 

Hallituksen jäsen 2023–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

KPMG Oy Ab:
hallituksen puheenjohtaja 2016–2018;
toimitusjohtaja 2010–2016;
tilintarkastusliiketoiminnan johtaja 2006–2010;
päävastuullinen tilintarkastaja rahoitustoimialan, teollisuuden ja vähittäiskaupan alan suuryhtiöissä 2006–2019;
useita eri tilintarkastusalan tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1987–2005

Hallituksen jäsen:

Danske Bank A/S, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–2024, jäsen 2024–
Posti Group Oyj, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–
Metsä Board Oyj, 2021–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, 2018–

Teresa Kemppi-Vasama

s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBAHallituksen jäsen 2017–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Jakautumisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy 2017
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997

Hallituksen puheenjohtaja:
LUT-yliopisto 2022–, varapuheenjohtaja 2018–
Lahden Teollisuusseura 2022–, varapuheenjohtaja 2014–2022

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura VITAKO ry 2022–, jäsen 2020–

Hallituksen jäsen:
Kempower Oyj jäsen 2018–, varapuheenjohtaja 2020–2022, tarkastusvaliokunnan jäsen 2021–2024, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2021–
Kemppi Group Oy 2012–

 

Tapio Kolunsarka

s. 1975, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

 

Hallituksen jäsen 2023–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Jakautumisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Insta Group 2023–
Toimitusjohtaja, Evac Group 2020–2023
Toimitusjohtaja, Ramirent Oyj 2016–2020
Johtaja, UPM Raflatac 2013–2016
Useita johtotehtäviä, UPM Raflatac, Suomi ja Yhdysvallat 2002–2013
Konsultti, McKinsey & Company 2000–2002

Hallituksen puheenjohtaja:

Leijona Instituutti Oy, 2023–

Hallituksen jäsen:

Aspo Oyj, 2022–
Millog Oy, 2023–
Senop Oy, 2023–
Aidian Oy, 2023–
Purmo Group, 2018–2021

Johanna Lamminen

s. 1966, tekniikan tohtori, MBA

 

Hallituksen jäsen 2017–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Novana Oy 2023–
Senior Advisor, Gasum Oy 2021-2022
Toimitusjohtaja, Gasum Oy 2014–2021
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999

Hallituksen puheenjohtaja:
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2019–, jäsen 2014–2019
Savonlinnan Oopperajuhlat 2022–

Hallituksen jäsen:
Mandatum Oyj 2023–
Alisa Pankki Oyj 2023–
CellMark AB 2021–
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA 2020–
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2020–
Sampo Oyj 2019–2023

Kaisa Olkkonen

s. 1964, OTM

 

Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–2020
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004

Hallituksen puheenjohtaja:
Veikkaus Oy 2022–
Medanta Oy 2022–
Enfo Oyj 2020–, varapuheenjohtaja 2019–2020, jäsen 2016–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–
Fixably Oy 2020–

Hallituksen jäsen:
Fintraffic Oy 2022–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Voltio Oy 2020–
Osuuskunta KPY 2020–
Taiga Concept Oy 2021–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–


Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–

 

Ritva Sotamaa

s. 1963, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

 

Hallituksen jäsen 2023–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Unilever Plc, Lontoo, Iso-Britannia, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022, hallituksen sihteeri 2018–2022
Siemens Healthcare, Erlangen, Saksa, lakiasianjohtaja 2009–2013
GE Healthcare, useita lakiasiainjohtajan rooleja pääosin Wisconsinissa, Yhdysvalloissa 2003–2009
Instrumentarium Oyj, päälakimies 1998–2003
Partek Oyj Abp, lakimies 1996–1998
Instrumentarium Oyj, lakimies 1989–1996

Hallituksen jäsen:
Fiskars Group, 2015–2024

Mitä mieltä olet sivustosta?