menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi aliedustetun sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa  30.5.2024 valittiin hallituksen jäseniksi Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin, Ritva Sotamaa, Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka Moision hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerinä toimii Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Toukokuussa 2024 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon Ilkka Herlinin yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi hänet edelleen riippumattomaksi yhtiöstä.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. Vuonna 2023 perustettiin tilapäinen jakautumisvaliokunta suunnitellun itsenäisen Kalmarin listautumisvalmisteluiden tueksi. Jakautumisvaliokunta lakkautettiin vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeen.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia, mukaanlukien vastuullisuusraportointi, ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta, operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä, sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunnalle raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, eettisestä ja säännöstenmukaisesta toiminnasta vastaava johtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserniraportoinnin, rahoituksen, verotuksen, tietohallinnon ja riskienhallinnan johtajat raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäseninä Eric Alström ja Tuija Pohjolainen-Hiltunen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

 

Hallituksen puheenjohtaja 2024–, varapuheenjohtaja 2022–2023, puheenjohtaja 2005–2022
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Jukka Moisio

s. 1961, kauppatieteiden maisteri, MBAHallituksen jäsen 2024–, hallituksen varapuheenjohtaja
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Nokian Renkaat Oyj, toimitusjohtaja, 2020–
Huhtamaki Oyj, toimitusjohtaja, 2008–2019
Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja, 2004–2008
Ahlstrom Oyj, useita työtehtäviä, 1991–2004
McKinsey & Co, konsultti, 1989–1991

Hallituksen puheenjohtaja:
Paulig Oy, 2020–
Munksjö AB, 2022–
Sulapac Oy, 2019–

Hallituksen jäsen:
MetsäBoard Oyj, 2020–

Hallintoneuvoston jäsen:
Ilmarinen, 2022–

Eric Alström

s. 1966, M. Sc. Management

Hallituksen jäsen 2024–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johtaja, Danfoss Power Solutions, Danfoss A/S, 2012–
Toimitusjohtaja, Benteler Automotive, 2008–2012
Johtotehtävät Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.
Viimeisin niistä apulaisjohtaja, Procurement and Supply
Chain, GM Europe, General Motors 1992–2008

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Hempel A/S 2018–

Neuvottelukunnan jäsen:
Stanford GSB 2006–2018

 

Raija-Leena Hankonen-Nybom

s. 1960, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto

 

Hallituksen jäsen 2023–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

KPMG Oy Ab:
hallituksen puheenjohtaja 2016–2018;
toimitusjohtaja 2010–2016;
tilintarkastusliiketoiminnan johtaja 2006–2010;
päävastuullinen tilintarkastaja rahoitustoimialan, teollisuuden ja vähittäiskaupan alan suuryhtiöissä 2006–2019;
useita eri tilintarkastusalan tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1987–2005

Hallituksen jäsen:

Danske Bank A/S, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–2024, jäsen 2024–
Posti Group Oyj, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–
Metsä Board Oyj, 2021–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, 2018–

Tuija Pohjolainen-Hiltunen

s. 1966, M.Sc. (Eng)

Hallituksen jäsen 2024–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kemira, johtaja, Industry & Water Segment 2023–
Kemira, johtaja, Pulp & Paper Segment 2020–2023
Kemira, apulaisjohtaja, Industry & Water Segment 2017–2019
Kemira Gdańsk sp. Z.o.o., apulaisjohtaja, Business Service Center EMEA ja toimitusjohtaja 2015–2017
Kemira Italy S.p.A., Mergers & Acquisitions -apulaisjohtaja ja toimitusjohtaja 2013–2015
Kemira Oyj, useita johtotehtäviä Municipal and Industrial -segmentissä 2008–2013

-

Ritva Sotamaa

s. 1963, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

 

Hallituksen jäsen 2023–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Unilever Plc, Lontoo, Iso-Britannia, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022, hallituksen sihteeri 2018–2022
Siemens Healthcare, Erlangen, Saksa, lakiasianjohtaja 2009–2013
GE Healthcare, useita lakiasiainjohtajan rooleja pääosin Wisconsinissa, Yhdysvalloissa 2003–2009
Instrumentarium Oyj, päälakimies 1998–2003
Partek Oyj Abp, lakimies 1996–1998
Instrumentarium Oyj, lakimies 1989–1996

Hallituksen jäsen:
Fiskars Group, 2015–2024

Luca Sra

s. 1971, M.Sc. (Econ.), MBA
Italian kansalainen

Hallituksen jäsen 2024–

IVECO GROUP, IVECO Truck Business Unit, toimitusjohtaja 2022–
CNHI, IVECO Customer Service, apulaisjohtaja 2019–2021
Ingersoll Rand Group, Thermo King Sales and After Sales EMEA -apulaisjohtaja 2018–2019
Ingersoll Rand Group, Thermo King Dealer & Business Excellence Leader EMEA 2016–2018
CNHI, toimitusjohtaja MiddleH East & Africa sekä toimitusjohtaja ASTRA 2013–2016
IVECO & CNHI, useita johtotehtäviä 2008–2016

Hallituksen puheenjohtaja:
IVECO, IVECO-Orecchia, 2019–
IVECO, NICOLA-IVECO EU JV, 2022–2023

Hallituksen jäsen:
IVECO, IVECO Defence Vehicles, 2014–2016
IVECO, AMCE (JV with Ethiopian Government), 2013–2016
IVECO, TBCO (JV with Libyan Government), 2013–2016

Mitä mieltä olet sivustosta?