menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa. Kaikissa viestintätilanteissa toimitaan läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla, oikea-aikaisella ja johdonmukaisella tavalla yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen vuosineljänneskatsausten tai tilinpäätöstiedotteiden julkaisua. Tämän ajanjakson aikana Cargotecin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä, eivät tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä osallistu sijoittajakonferensseihin.

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita koskeva laki on arvopaperimarkkinalaki. Laki sisältää säännöksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopapereiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden kaupasta, julkisista ostotarjouksista, lunastusvelvollisuudesta ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden säännösten noudattamista.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Annettavien tietojen on oltava riittäviä perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Suomalainen pörssiyhtiö on velvollinen säännöllisesti julkistamaan tietoja muun muassa toimintansa tuloksesta ja taloudellisesta asemastaan sekä jatkuvasti velvollinen julkistamaan kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopaperien arvoon.

Mitä mieltä olet sivustosta?